Urbanismes globals Codi:  M0.955    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura explora les geografies de l'urbanisme global. Primer posant en qüestió els discursos d'urbanisme global vigents i oferint visions alternatives de com globalment la urbanització esdevé. I en segon lloc analitzant com el creixent ús de les mateixes receptes urbanes per ciutats de tot el planeta a través d'entendre com  les polítiques urbanes viatgen i són adaptades en altres contextos i quins són les seves conseqüències.

Amunt

L'assignatura Urbanismes globals (4 crèdits ECTS), de caràcter obligatori, forma part de la matèria Urbanisme per fer ciutat (16 ECTS), que podrà cursar-se individualment com una especialització de l'oferta pròpia de postgrau, o en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.
 
Urbanisme per fer ciutat es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:
 
Cap a un nou urbanisme (4 crèdits ECTS)
Urbanismes globals (4 crèdits ECTS)
Instruments per fer ciutat (4 crèdits ECTS)
Espai públic i ciutadania (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors: 

 • Administració pública en l'àmbit la de ciutat i urbanisme, tant del quadre tècnic com a polític
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbana

 

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7: Que els/les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

CB9: Que els/les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica

CG3: Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent d'i amb les altres persones, per al desenvolupament de nou coneixement.

CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional

CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.

CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.


(!) Els resultats d'aprenentatge de cada activitat avaluable estan indicats a l'aula.

Amunt

Mòdul 1. Urbanisme global

Mòdul 2. De la ciutat a la urbanització: maneres d'entendre l'urbanisme global

Mòdul 3. Governança global

Mòdul 4. Movent polítiques urbanes

Amunt

Material Suport

Amunt

Tots els recursos complementaris s'encuetran disponibles en la pestanya "Recursos" de l'aula. 

Amunt

 • Consulta dels materials de què disposa l'assignatura
 • Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca
 • Bibliografia i fonts d'informació

Amunt

La metodologia utilitzada és l'aprenentatge indagativo o inquiry-based learning (IBL), que respon com a metodologia al model educatiu general de la UOC: aprendre-fent i l'aprenentatge autònom (aprendre a aprendre).

Per a això, en cadascuna de les assignatures es fa almenys un treball pràctic sobre les ciutats en les quals resideixen o treballen (o bé ciutats en les quals hagin residit o treballat) de les quals posseeixin un coneixement experiencial suficient, i del que tinguin un potencial accés a informació i documentació (digital o en qualsevol altre suport) referida a la ciutat.

A més de l'exposat s'oferirà:

 • Orientacions per afrontar l'estudi i cadascun dels mòduls didàctics, amb indicacions específiques sobre les activitats a desenvolupar.
 • Posada en comú dels dubtes en el fòrum de l'aula, sobretot quan puguin ser d'interès per al grup.
 • Observacions generals sobre les activitats i comentaris específics en els casos que sigui necessari.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura consta de quatre Proves d'Avaluació Contínua (PAC). Per superar el curs elestudiantado té lliurar totes les activitats i participar als debats, quan els hi hagi, dins del termini estipulat al calendari del curs.
Les proves d'avaluació contínua seran tutoritzades i avaluades qualitativament pel professorat. Les quatre avaluacions donaran lloc a una Qualificació d'avaluació contínua (AC) conforme segueix:

 • Qualificació molt bona (A),
 • Qualificació bona (B),
 • Qualificació suficient (C+),
 • Qualificació baixa (C-),
 • Qualificació molt baixa (D),
 • No s'emet qualificació (N)

(!) Els criteris d'avaluació específics de cada activitat ben com el pes relatiu d'aquesta en relació a l'AC estan disponibles a l'aula.

 Condicions:

 • La presentació de menys del 50% de les  PAC suposa l'obtenció d'una "N" de qualificació final d'AC. La presentació del 50% o més suposa la qualificació corresponent d'AC
 • Per superar el curs s'ha de lliurar totes les PAC.
 • No es consideren lliurades les PACs que tinguin el seu arxiu danyat que impossibiliti la seva lectura.
 • L'obtenció d'una D (0) per plagi en una PAC comportarà l'automàtica suspensió de l'assignatura

Lliuraments:

 • El lliurament es realitza en la respectiva casella de l'aplicació del Registre d'Avaluació Contínua (RAC) pestanya Avaluació de l'aula.  

 • El document es lliura en format pdf, lliure de bloquejos que impedeixin la còpia del text i la seva impressió. El nom de l'arxiu pdf  seguirà el criteri que s'indica sota, on X és el nom de la PAC corresponent: 

  cognoms_nom_assignatura_PACX.pdf

 • Les tipografies admeses seran Arial i Helvètica amb 11 pt per al cos del text.

 • En la portada del treball solament s'inclourà la següent informació:
  • Títol de la PAC.
  • Nom i cognoms
  • Nom de l'assignatura any-semestre
  • Ciutat i urbanisme, UOC
  • Data i lloc
  • Nombre de paraules
 • Les referències bibliogràfiques completes es presentaran sempre al final del document i hauran de tenir format APA.
 • No s'acceptaran arxius comprimits en format .zip o similar. Quan el lliurament tingui més d'un arxiu, aquests hauran de ser pujats individualment al RAC.

Regles de flexibilitat en els lliuraments:

 • Lliurament en data: fins al tercer diumenge de cada PAC;
 • 2º trucada: lliurament en la setmana lliure sense penalització;
 • última trucada: lliurament fins al  diumenge següent a setmana lliure, amb penalització, nota màx. C+;
 • Lliurament posterior: No presentat

PACs especials:

 • PAC4: retards de màxim una setmana amb penalització, nota màx. C+;
 • Debat: les intervencions al debat no es poden posposar a la setmana lliure;
 • Treball en grup: es posposa solament sota petició unànime de tots els integrants del grup amb penalització, nota màx. C+.

Situacions excepcionals: 

 • Lliurament en última trucada sense penalització quan s'acrediti l'excepcionalitat. L'estudiantado en aquesta situació ha de contactar amb tutoria abans de la finalització de la PAC.

(!) Tota la informació en la Guia de l'estudiantado: lliuraments i avaluació disponible a l'aula. 

Amunt

Aquesta assignatura se supera a partir de l'avaluació contínua. La qualificació final d'avaluació contínua es converteix en la qualificació final de l'assignatura, a partir del pes que cada actvidad té en l'AC.

La qualificació final (CF) podrà ser:


Excel·lent (A)
Notable (B)
Aprovat (C+)
Suspens (C- o D)
No presentant (N)

Les notes finals es complementen amb una nota equivalent numèrica d'acord amb les següents correspondències: 

A : 9-10

B : 7-8

C+: 5-6

C-: 3-4

D: 0-2

Revisió de l'avaluació

Un cop publicades les notes finals l'estudiantat que no estigui d'acord amb la qualificació final de les assignatures podrà sol·licitar la seva revisió. Per això haurà de sol·licitar des del Campus> tràmits> Proves finals> Revisió i al·legació de notes, en les dates previstes en el calendari docent.

Matrícula d'Honor

Al Programa de Ciutat i urbanisme, la Matrícula d'Honor en una assignatura es concedirà exclusivament per l'estudiantado que tingui A en totes les PACs i qualificació final igual a  A 10.  El nombre de matrícules d'honor es limita a 5% de l'estudiantado.

Amunt

L'estudiantat podrà disposar del suport continuat per part del professorat col·laborador per a la consulta personalitzada de dubtes respecte els continguts del curs o les activitats plantejades.

Es prioritzaran les comunicacions en els fòrums i aquelles eines que pugui revisar tot el grup, de manera que es promogui la dinamització de l'aula i es comparteixi el coneixement. 

Després de cada PAC es publicarà un comentari global en el tauló de la classe o mitjançant algun altre sistema de comunicació grupal compartint aquells aspectes en els quals s'ha destacat o en els quals s'haurien de millorar.

Després de cada PAC, si fos necessari, es farà una comunicació individualitzada a cada estudiant en el qual se li oferiria un comentari com a orientació sobre els punts en els quals ha destacat o en els quals hauria de millorar.

 

Amunt