Instruments per a fer ciutat Codi:  M0.956    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els processos de construcció de la ciutat -entesa com a transformació de ciutat existent en "nova" ciutat- són mecanismes complexos en els quals les diferents aspiracions, interessos, voluntats, desitjos i visions, d'un conjunt ampli d'agents es materialitzen. Dur a terme aquests processos requereixen d'un conjunt de procediments heterogenis, alguns formals i estandarditzats, com l'execució del planeamineto urbanístic, i uns altres discrecionals i difusos, com són els models de gestió de grans projectes urbans la gestió dels quals s'adapta al llarg del temps.

En aquesta assignatura es revisaran diferents aspectes de la gestió efectiva de la transformació urbana, aquells instruments que la societat s'ha vingut dotant per "fer ciutat". D'una banda s'analitzessin les estratègies de transformació així com els instruments formals -els diferents tipus de plans i projectes- que s'han desenvolupat per impulsar el canvi en l'entorn urbà. En segon lloc es plantejarà una reflexió sobre quins instruments efectivament estan a la disposició dels agents (públics, privats i cívics) per executar específicament les accions necessàries perquè la transformació urbana sigui efectiva. Finalment es revisaran dues tipologies d'instruments d'intervenció: els projectes integrals i els plans directors de paisatge urbà.

 
 
 

Amunt

L'assignatura Instruments per fer ciutat (4 crèdits ECTS), de caràcter obligatori, forma part de la matèria Urbanisme per fer ciutat (16 ECTS), que podrà cursar-se individualment com una especialització de l'oferta pròpia de postgrau, o en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.
 
Urbanisme per fer ciutat es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:
 
 • Cap a un nou urbanisme (4 crèdits ECTS)
 • Urbanismes globals (4 crèdits ECTS)
 • Instruments per fer ciutat (4 crèdits ECTS)
 • Espai públic i ciutadania (4 crèdits ECTS)

Amunt

 Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors: 

 • Administració pública en l'àmbit la de ciutat i urbanisme, tant del quadre tècnic com a polític
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbana

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competencias

CB9: Que els/les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;
CB10: Que els/les estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica
CG2: Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.
CG3: Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent de i amb les altres persones, per al desenvolupament de nou coneixement.
CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional
CT3: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.
CE4: Elaborar i gestionar amb èxit proposades o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.

Resultats d'aprenentatge

Identificar fonts, i seleccionar i sistematitzar informació sobre intervencions urbanes.

Expressar-se per escrit de manera sintètica, amb correcció i eficàcia fent un ús ètic de la informació i respectant l'aspecte normatiu del sistema de referències triat.

Analitzar una intervenció urbana en particular i valorar les accions per a la seva concreció, interelacionando amb els diferents elements que conformen les realitats urbanes.

Exposar de manera clara i precisa idees pròpies relacionant de manera àgil els conceptes tractats en l'assignatura.

Reflexionar de manera crítica sobre una interveción urbana .

Col·laborar activament amb companys/es d'altres disciplines, acceptant i incorporant les idees que aportin.

Argumentar sobre el rol dels diferents actors i les formes operatives de gestió d'una intervenció urbana des d'una perspectiva transversal i integral.

Analitzar les causes i efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere, així com formular accions per a contrarestar-les.

Identificar i diagnosticar un barri o àrea que manifesti signes de regressió urbana.

Dissenyar programes i instruments d'intervenció urbana des d'una aproximació integral que responguin a les necessitats detectades en un determinat territori.

Aplicar els coneixements i conceptes relacionats amb la gestió del paisatge urbà en el desenvolupament de propostes originals que promoguin la seva millora.

Incorporar a la pràctica professional i acadèmica l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere

Identificar les febleses i fortaleses d'un paisatge urbà determinat i els actors que poden col·laborar per a la seva millora.

Dissenyar instruments de gestió del paisatge urbà que promoguin l'equitat en l'accés al medi ambient urbà de qualitat des d'una perspectiva integral, inclusiva i sostenible.

Amunt


Mòdul didàctic 1
Estratègies i instruments d'intervenció
 
1. Les estratègies d'intervenció
2. Els instruments d'intervenció a la ciutat


Mòdul didàctic 2
Models de gestió de la intervenció a la ciutat

1. El pla i el programa d'actuació
2. El model de gestió
3. La gestió pública de la transformació urbana
4. Els instruments operatius de gestió


Mòdul didàctic 3
Projectes i programes d'intervenció integral

1. Intervencions integrals en àrees amb déficits urbans: estratègies de re-
novació urbana
2. El Programa de barris de Catalunya
3. El Pla dels Barris de la ciutat de Barcelona


Mòdul didàctic 4
Paisatge urbà. La gestió de l'espai col·lectiu
 
1. El paisatge urbà com a espai col·lectiu de comunicació
2. La (co) producció del paisatge urbà
3. Gestió del paisatge urbà
4. Instruments
5. El paisatge en la nova agenda urbana


Annex: La revitalització dels centres històrics
Annex: La marginalitat urbana: gènesi i indicadors de mesura

Amunt

¿Cómo pueden ser más colaborativas las ciudades? PDF
Módulo 3. Proyectos y programas de intervención integral PDF
Módulo 2. Modelos de gestión de la intervención en la ciudad PDF
Módulo 1. Estrategias e instrumentos de intervención PDF
Anexo: La revitalización de los centros históricos PDF
Anexo: La marginalidad urbana: génesis e indicadores de medida PDF

Amunt

Tots els recursos complementaris s'encuetran disponibles en la pestanya "Recursos" de l'aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt