Drets culturals i mundialització Codi:  M0.959    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Les polítiques urbanes tenen avui una clara dimensió cultural, explícita o implícita. Resulta impossible articular un projecte de ciutat sense tenir en compte consideracions d'ordre cultural.

La mundialització té un potent motor econòmic i un parell de motors "auxiliars", ja consolidats en els aspectes socials i ambientals del desenvolupament. La societat civil percep que aquest "triangle" del desenvolupament sostenible (creixement econòmic, inclusió social i equilibri ambiental) resulta insuficient per als reptes que tenen plantejades les nostres societats. La cultura emergeix com a quart pilar del desenvolupament sostenible per la seva capacitat per plantejar qüestions tan necessàries com la creativitat, la diversitat, la memòria, la ritualitat o el coneixement crític.

Així, la mundialització té també un fort component cultural: hi ha països amb una gran capacitat exportadora de béns i serveis culturals (que hem de reequilibrar), hi ha els estralls de la colonització (que hem de curar) i hi ha una bellíssima diversitat cultural al món (que hem d'utilitzar de manera positiva).

En els últims trenta anys, les migracions i la mobilitat situen la diversitat cultural a cada ciutat i traslladen les tensions i els reptes de la mundialització a l'escala urbana. Si l'aleteig d'una papallona al Pacífic pot deslligar una tempesta al Carib, unes caricatures publicades a Dinamarca poden causar grans manifestacions a Jordània.

Les ciutats prenen cartes en aquesta mundialització cultural, intentant activar sistemes culturals dinàmics i oberts al món, basats en els drets humans, participatius i relacionals. Les polítiques culturals de les ciutats estan deixant de ser polítiques "artístiques", basades en els mecanismes de conservació patrimonial, la gestió de drets i la programació virtuosa. Actualment, les polítiques culturals de les ciutats desborden l'àmbit patrimonial i artístic per assolir qüestions que afecten els espais públics, a la participació ciutadana, a la creació d'empreses o la immigració, entre d'altres.

Amunt

L'assignatura Drets culturals i innovació (4 crèdits ECTS), forma part de la matèria Polítiques públiques i dret a la ciutat (16 ECTS), de caràcter optatiu en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.  

Polítiques públiques i dret a la ciutat es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela de dues en dues i tenen un període de docència de 16 setmanes:  

Inici a octubre: 

 • Polítiques urbanes i innovació social (4 crèdits ECTS)
 • Habitatge i inclusió social (4 crèdits ECTS)

Inici a març:

 • Drets culturals i mundialització (4 crèdits ECTS) 
 • Ciutat, inseguretat i conflicte (4 crèdits ECTS)  

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:
 • Administració pública en l'àmbit la de ciutat i urbanisme, tant del quadre tècnic com polític
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competències

CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB8: Que els/les estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

CB9: Que els/les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica

CG3: Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent de i amb les altres persones, per al desenvolupament de nou coneixement.

CT1: Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional

CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.

CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.

CE4: Elaborar i gestionar amb èxit proposades o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar eines digitals per a la representació dels diferents elements que conformen els processos culturals a l'escala global i local

Sintetitzar i relacionar conceptes sobre els relats i els actors que marquen els processos culturals a escala global i local, amb èmfasi en la definició dels drets culturals.

Relacionar i analitzar de manera àgil i creativa els relats i actors sobre la cultura en la mundialització.

Expressar-se per escrit de manera sintètica, amb correcció i eficàcia fent un ús ètic de la informació i respectant l'aspecte normatiu del sistema de referències triat.

Identificar i valorar els drets culturals com una dimensió dels drets humans i com a pilar del desenvolupament sostenible a la ciutat contemporània, i per tant, com a objecte de les polítiques públiques.

Exposar de manera clara i precisa idees pròpies i sostenir una posició recolzada per un raonament analític i crític.

Reflexionar de manera crítica sobre els processos culturals de la globalització.

Col·laborar activament amb companys/es d'altres disciplines, acceptant i incorporant les idees que aportin.

Analitzar, sintetitzar i argumentar sobre les tensions i reptes que es manifesten a l'escala urbana davant els processos culturals de la globalització.

Avaluar de manera crítica els actors i relats que intervenen en l'àmbit de les polítiques urbanes culturals en un cas en particular, interrelacionant amb els continguts tractats en l'assignatura.

Proposar possibles solucions que responguin de manera integral als problemes relacionats amb els processos culturals en un territori en particular

Amunt

M1. Relats i actors sobre la cultura a la mundialització
M2. Els drets culturals
M3. Ciutat i cultura
M4. Polítiques i programes culturals

Amunt

Amunt

Tots els recursos complementaris s'encuetran disponibles en la pestanya "Recursos" de l'aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt