Habitatge i inclusió social Codi:  M0.960    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Habitatge i inclusió social exposa les modalitats d'accés a l'habitatge i les diferents polítiques públiques que poden fer front a la problemàtica de l'exclusió residencial.
L'habitatge és sense cap dubte un dret fonamental de la ciutadania. L'atenció a aquest dret és un dels indicadors més importants de les situacions de desigualtat social. La capacitat per poder assegurar-se un habitatge digne i un mínim d'integració social ve determinada per la capacitat econòmica, i són les situacions de pobresa, desigualtat i exclusió social les que en definitiva defineixen la situació de les persones respecte a l'habitatge. Per tant, la intervenció al mercat de l'habitatge ha de traduir-se en la promoció de diferents solucions d'habitatge social per assegurar la disponibilitat de sostre digne i assequible a totes les persones.
No obstant això, les polítiques d'intervenció en aquest mercat no acompanyen la velocitat amb que es produeixen els canvis socials, sobretot en una conjuntura de crisi. Enfront d'això, i com a alternativa a les modalitats convencionals d'accés a l'habitatge, es multipliquen les iniciatives col·laboratives que promouen un accés no especulatiu i un ús sostenible de la propietat.
En aquest curs pretenem oferir eines d'anàlisis per comprendre la necessitat de transformació de les polítiques públiques d'habitatge en pro de garantir el dret d'ús a un habitatge digne i d'incorporar solucions que vénen des de la ciutadania o d'entitats socials i les seves necessitats més emergents.

Amunt

L'assignatura Habitatge i inclusió social (4 crèdits ECTS), forma part de la matèria Polítiques públiques i dret a la ciutat (16 ECTS), de caràcter optatiu en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme .  

Polítiques públiques i dret a la ciutat es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela de dues en dues i tenen un període de docència de 16 setmanes:  

Inici a octubre: 

 • Polítiques urbanes i innovació social (4 crèdits ECTS)
 • Habitatge i inclusió social (4 crèdits ECTS)

Inici a març:

 • Drets culturals i mundialització (4 crèdits ECTS)  
 • Ciutat, inseguretat i conflicte (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:
 • Administració pública a l'àmbit de la ciutat i urbanisme, tant del quadre tècnic com polític
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competències

CB7: Que els/le estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

CB9: Que els/les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CB10: Que els/les estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica

CG2: Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.

CG3: Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent de i amb les altres persones, per al desenvolupament de nou coneixement.

CG4: Comprendre el llenguatge i propostes d'altres especialitats

CT1: Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional

CT3: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.

CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.

CE3: Incorporar en positiu proposades d'agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.

CE5: Aprofitar de manera crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.


Resultats d'aprenentatge

Aplicar els coneixements adquirits relacionats amb l'atenció local a l'exclusió residencial en la formulació de noves propostes.

Expressar-se per escrit de manera sintètica, amb correcció i eficàcia fent un ús ètic de la informació i respectant l'aspecte normatiu del sistema de referències triat.

Identificar les fonts i seleccionar i sistematitzar informació rellevant sobre exemples existents d'atenció local a l'exclusió residencial.

Analitzar, avaluar i comparar els diversos exemples existents d'atenció local a l'exclusió residencial que serveixin de referència per a l'elaboració de noves propostes.

Exposar de manera clara i precisa idees pròpies i sostenir una posició recolzada per un raonament analític i crític.

Reflexionar sobre el dret a l'habitatge des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.

Col·laborar activament amb companys/as d'altres disciplines, acceptant i incorporant les idees que aportin.

Proposar i argumentar en l'àmbit normatiu de l'habitatge sobre nous models d'atenció a col·lectius prioritaris, integrant un posicionament respecte l'abast efectiu del dret a l'habitatge.

Identificar les fonts i seleccionar i sistematitzar informació i dades rellevants sobre l'evolució del mercat de l'habitatge i el seu context.

Incorporar a la pràctica professional i acadèmica l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica i de gènere

Analitzar el mercat, les polítiques i l'accés a l'habitatge en un territori i període concret que possibiliti projectar i justificar futuribles necessitats i àmbits d'actuació.

Proposar les solucions originals i integrals més adequades segons el context prèviament analitzat, de manera clara, coherent i concisa.

Comprendre i contrargumentar les aportacions de companys/es d'altres especialitats
Utilitzar eines col·laboratives en línia per a la realització de projectes o propostes que promoguin el dret a l'habitatge.

Analitzar les causes i efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere, així com formular accions per a contrarestar-les.

Col·laborar en un equip multidisciplinari acceptant i incorporant en positiu idees dels altres de forma a avançar en el desenvolupament de nou coneixement.

Elaborar propostes d'habitatge col·laboratiu per a un col·lectiu en particular, analitzant la seva viabilitat i aprofitant les oportunitats que ofereix la revolució digital en la seva organització i articulació.

Amunt

Mòdul 1: Habitatge i inclusió social 
1. Exclusió social 
2. Exclusió residencial 
3. Accions contra l'exclusió residencial

Mòdul 2: El dret a l'habitatge 
1. Apunts de l'evolució històrica dels drets fonamentals i de l'habitatge 
2. ONU i Declaració Universal dels Drets Humans 
3. Organitzacions internacionals Europees 
4. El dret a l'habitatge 

Mòdul 3: Política d'habitatge, mercat i accés a l'habitatge 
1. Mercat d'habitatge 
2. Accés a l'habitatge 
3. Pèrdua d'habitatge 
4. Polítiques públiques d'habitatge. Promoció, rehabilitació i polítiques socials 

Mòdul 4: Habitatge col·laborativa. Producció i usos compartits 
1. Cooperatives d'habitatge 
2. Habitatge col·laborativa, definició i característiques 
3. Conceptes associats

Amunt

H2PAC. ¿Cómo pueden ser más inclusivas las ciudades? PDF
Gobernanza metropolitana XML
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual

Amunt

Tots els recursos complementaris s'encuetran disponibles en la pestanya "Recursos" de l'aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt