Medi ambient i metabolisme urbà Codi:  M0.962    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Des de l'any 1992, el club de Roma ja considerava sobrepassada la capacitat de càrrega del planeta. Llavors érem 5.500 persones en la terra, ara som ja 7.700. Un creixement poblacional associat a unes economies vinculades a l'explotació de recursos que dia a dia incrementen el nostre deute ecològic. Afrontem en les pròximes dècades la necessitat d'una transició ecològica que superi la crisi climàtica, la nostra dependència dels combustibles fòssils i la mala habitabilitat dels nostres centres urbans. Les ciutats i àrees metropolitanes són la clau per a dur a terme aquesta transició. Per això necessitem una anàlisi d'aquestes realitats com a ecosistemes. L'assignatura Medi ambient i metabolisme urbà descriu les bases teòriques necessàries per a realitzar una anàlisi ecosistèmica de les ciutats i desenvolupa les mesures de planificació, actuació i gestió necessàries per millorar el seu metabolisme urbà, amb l'objectiu de dotar d'instruments de canvi a diverses disciplines de professionals que prenen decisions sobre el territori, per a revertir el model lineal actual d'utilització dels recursos (consumir i tirar) i fer realitat un futur més circular i sostenible.

Amunt

L'assignatura Medi ambient i metabolisme urbà (4 crèdits ECTS), forma part de la matèria Ciutats i territoris sostenibles (16 ECTS), de caràcter optatiu en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme .  

Ciutats i territoris sostenibles es compon de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes: 

 • Medi ambient i metabolisme urbà (4 crèdits ECTS)
 • Nous paradigmes de sostenibilitat urbana (4 crèdits ECTS)
 • Territori, infraestructures i serveis urbans (4 crèdits ECTS)
 • Transport i mobilitat sostenible (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:
 • Administració  pública en l'àmbit la de ciutat i l’urbanisme, tant del quadre tècnic com polític
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

CB7: Que els/les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB9: Que els/les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10: Que els/les estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica.

CG3: Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent de i amb els/les altres, per al desenvolupament de nou coneixement.

CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.

CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.

CE4: Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.

(!) Els resultats d'aprenentatge de cada activitat avaluable estan indicats a l'aula.

Amunt

Mòdul 1 - Ciutat ecosistema.

Caracterització dels fluxos de matèria i energia que permeten el funcionament de les ciutats i oportunitats de millora.

Mòdul 2 - Ciutat territori.

La importància de la matriu biofísica i la infraestructura verda. Incidència del planejament urbanístic i l'ordenació del territori en la millora ambiental de l'àrees metropolitanes.

Mòdul 3 - Ciutat habitable.

Principals externalitats ambientals del metabolisme urbà i mesures per a mitigar la contaminació local.

Mòdul 4 - Ciutat resilient.

Anàlisi del canvi global i del canvi climàtic i de les mesures per a generar territoris més resilients.

Amunt

H2PAC ¿Cómo pueden ser sostenibles las ciudades conectadas? PDF
H2PAC3 ¿Cómo hacer ciudades más equitativas y sostenibles? epub

Amunt

Tots els recursos complementaris s'encuetran disponibles en la pestanya "Recursos" de l'aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt