Nous paradigmes de sostenibilitat urbana Codi:  M0.963    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura vol donar eines crítiques a nivell conceptual (ecologia política urbana) als estudiants per qüestionar els models de sostenibilitat urbana al segle XXI. L'ecologia urbana dóna una visió de fluxos ambientals urbans limitada ja que no té en compte les configuracions de poder sobre aquests fluxos. L'assignatura contribueix al fet que l'estudiantat tingui una visió crítica sobre el que significa la sostenibilitat urbana, i de manera més genèrica que no accepti acríticament qualsevol paradigma urbà pel sol fet que parla de millorar la sostenibilitat urbana.


D'una banda, s'analitzarà de manera crítica el concepte de Smart City subratllant els problemes que pot tenir si es desplega de manera geogràficament descontextualitzada i sense una reflexió prèvia dels problemes socioambientals existents. D'altra banda vol entrar en els debats sobre Autosuficiència de recursos hídrics a nivell local, producció local d'aliments així com fabricació digital a escala local.

Amunt

L'assignatura Nous paradigmes de sostenibilitat urbana (4 crèdits ECTS), forma part de la matèria Ciutats i territoris sostenibles (16 ECTS), que podrà cursar individualment com una especialització de l'oferta pròpia de postgrau, o de caràcter optatiu en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.

Ciutats i territoris sostenibles es composa de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:
 
Medi ambient i metabolisme urbà (4 crèdits ECTS)
Nous paradigmes de sostenibilitat urbana (4 crèdits ECTS)
Territori, infraestructures i serveis urbans (4 crèdits ECTS)
Transport i mobilitat sostenible (4 crèdits ECTS)
 

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:
 • Administració pública en l'àmbit la de ciutat i urbanisme, tant del quadre tècnic com polític
 • Consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats
 • Recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competències

CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB8: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica.

CG3: Treballar de forma col·laborativa en un entorn pluridisciplinar, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.

CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètic-polítics que orientin proposades d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.

CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinar i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.

CE5: Aprofitar de forma crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

Resultats d'aprenentatge de l'assignatura:

 • Analitzar i avaluar amb criteris ètic-polítics els diferents paradigmes soci-ambientals que proposen ciutats més sostenibles, verdes i autosuficients.
 • Seleccionar i sistematitzar informació sobre la implementació dels nous paradigmes soci-ambientales en en realitats concretes.
 • Analitzar i avaluar els problemes que pot tenir l'aplicació dels diferents paradigmes socio-ambientals de manera geogràficamente descontextualizada i sense una reflexió prèvia del context en què s'insereixen.
 • Comprendre els debats polític-econòmics sobre la gestió i les tecnologies de subministraments, interelacionando amb els conceptes tractats en l'ecologia politica
 • Expressar-se per escrit de forma sintètica, amb correcció i eficàcia fent un ús ètic de la informació i respectant l'aspectenormatiu del sistema de referències triat.
 • Seleccionar i sistematitzar informació sobre la gestió dels subministraments.
 • Analitzar i avaluar les potencialitats de les tecnologies alternatives de subministrament així com les seves limitacions de forma a orientar el disseny de plans o propostes d'actuació.
 • Avaluar iniciatives per a l'auto-suficiència de les ciutats, interelacionando amb conceptes de la disciplina
 • Seleccionar i sistematitzar informació sobre iniciatives d'auto-suficiència urbana.
 • Proposar alternatives d'auto-suficiència urbana en una realitat concreta amb la finalitat de promoure ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.
 • Exposar de forma clara i precisa idees pròpies i sostenir una posició recolzada per un raonament analític i crític.
 • Reflexionar de forma crítica i transdisciplinar sobre la revolució digital a nivell urbà.
 • Col·laborar activament amb companys d'altres disciplines, acceptant i incorporant les idees que aportin.
 • Contrastar i argumentar des d'una òptica crítica, integral i informada sobre les potencialitats i límits de la revolució digital a nivell urbà.

Amunt

M1. Nous paradigmes i discursos socioambientals urbans en el segle XXI. Una visió crítica

1. De les ciutats sostenibles a les smart cities i a les ciutats resilients

2. Les smart cities com a síntesi de les noves visions de sostenibilitat urbana

3. Una crítica a la Smart City: determinisme tecnològic, privatització de la gestió urbana i impactes ambientals no previstos

4. Visions alternatives entorn de la noció de smart city i el paper de la ciutadania: les smart cities de segona generació

5. Ciutats resilients i resiliència urbana

 

M2. La governança de l'aigua urbana. Exemple de la reconfiguració de la gestió socioambiental urbana

1. Una mirada a la gestió de l'aigua desde l'ecologia política: l' "aigua" com a socio-natura

2. Els models de gestió urbana de l'aigua des del segle XIX fins l'actualitat

3. Tecnologies de gestió de l'aigua: de les grans infraestructures a les fonts alternatives locals

 

M3. Els horts urbans com a espai verd a les ciutats del segle XXI. Una interpretació més enllà de l'autosuficiència urbana d'aliments

1. Els horts urbans durant el segle XX a Europa, Estats Units i Espanya

2. El fenomen de l'agricultura urbana a les ciutats del segle XXI

3. Els beneficis i les motivacions darrere dels horts urbans del segle XXI

4. Barcelona com a exemple de les diferents motivacions i iniciatives d'agricultura urbana

 

M4. Cap a la sobirania tecnològica? La fabricació digital de codi obert i possibilitats emancipadores de les TIC a nivell urbà

1. La fabricació digital de codi obert

2. Reflexió final

Mòdul complementari. Una introducció a l'ecologia política urbana

1. Ecologia política urbana: un prisma crítica per entendre la naturalesa urbana i els paradigmes ambientals dominants.

2. Problematitzants la dicotomia natura-societat: el medi ambient com socio-natura.

3. El metabolisme socioambiental vist des de l'ecologia política urbana. 

4. Reflexió final: la sostenibilitat urbana des de l'ecologia política urbana.

 

Amunt

Material Suport
H2PAC ¿Cómo pueden ser sostenibles las ciudades conectadas? PDF
H2PAC3 ¿Cómo hacer ciudades más equitativas y sostenibles? PDF

Amunt

La metodologia utilitzada és l'aprenentatge indagatiu o inquiry-based learning (IBL), que respon com a metodologia al model educatiu general de la UOC: aprendre-fent i l'aprenentatge autònom (aprendre a aprendre).

Per a això, en cadascuna de les assignatures es fa almenys un treball pràctic sobre les ciutats en les quals resideixen o treballen (o bé ciutats en les quals hagin residit o treballat) de les quals posseeixin un coneixement experiencial suficient, i del que tinguin un potencial accés a informació i documentació (digital o en qualsevol altre suport) referida a la ciutat.

A més exposat s'oferirà:

 • Orientacions per afrontar l'estudi i cadascun dels mòduls didàctics, amb indicacions específiques sobre les activitats a desenvolupar.
 • Posada en comú dels dubtes en el fòrum de l'aula, sobretot quan puguin ser d'interès per al grup.
 • Observacions generals sobre les activitats i comentaris específics en els casos que sigui necessari.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura consta de quatre Proves d'Avaluació Contínua (PAC). Per superar el curs l'estudiantat té que lliurar totes les activitats i participar als debats, quan els hi hagi, dins del termini estipulat al calendari del curs.
Les proves d'avaluació contínua seran tutoritzades i avaluades qualitativament pel professorat. Les quatre avaluacions donaran lloc a una Qualificació d'avaluació contínua (EC) conforme segueix:

 • Qualificació molt bona (A),
 • Qualificació bona (B),
 • Qualificació suficient (C+),
 • Qualificació baixa (C-),
 • Qualificació molt baixa (D),
 • No s'emet qualificació (N)

(!) Els criteris d'avaluació específics de cada activitat així com el pes d'aquesta en relació a la AC estan disponibles a l'aula 

Condicions

 • La presentació de menys del 50% de les PAC suposa l'obtenció d'una "N" de qualificació final d'EC. La presentació del 50% o més suposa la qualificació corresponent d'EC
 • Per a superar el curs s'han de lliurar totes les PAC.
 • No es consideren lliurades les PACs que tinguin el seu arxiu danyat que impossibiliti la seva lectura. L'obtenció d'una D (0) per plagi en una PAC comportarà l'automàtica suspensió de l'assignatura.

Lliuraments:

 • El lliurament es realitza en la respectiva casella de l'aplicació del Registre d'Avaluació Contínua (RAC) pestanya Avaluació de l'aula.
 • El document es lliura en format pdf, lliure de bloquejos que impedeixin la còpia del text i la seva impressió. El nom de l'arxiu pdf seguirà el criteri que s'indica sota, on X és el nom de la PAC corresponent:

cognoms_nom_assignatura_PACX.pdf

 • Les tipografies admeses seran Arial i Helvètica amb 11 pt per al cos del text.
 • A la portada del treball només s'inclourà la següent informació:
 • Títol de la PAC.
 • Nom i cognoms
 • Nom de l'assignatura any-semestre
 • Ciutat i urbanisme, UOC
 • Data i lloc
 • Nombre de paraules
 • Les referències bibliogràfiques completes es presentaran sempre al final del document i hauran de tenir format APA.
 • No s'acceptaran arxius comprimits en format .zip o similar. Quan el lliurament tingui més d'un arxiu, aquests hauran de ser pujats individualment al REC.

Regles de flexibilitat en els lliuraments:

 • Lliurament en data: fins al tercer diumenge de cada PAC;
 • 2ona crida: lliurament en la setmana lliure sense penalització;
 • última crida: lliurament fins al diumenge següent a setmana lliure, amb penalització, nota màx. C+;
 • Lliurament posterior: No presentat

PACs especials

 • PAC4: retards de màxim una setmana amb penalització, nota màx. C+;
  Debat: les intervencions en el debat no es poden posposar a la setmana lliure;
  Treball en grup: es posposa només sota petició unànime de tots els integrants del grup amb penalització, nota màx. C+.


Situacions excepcionals:

 • Lliurament en última crida sense penalització quan s'acrediti l'excepcionalitat. L'estudiantat en aquesta situació ha de contactar amb tutoria abans de la finalització de la PAC.

 • (!) Tota la informació a la Guia de l'estudiantat: lliuraments i avaluació disponible a l'aula.

Amunt

Aquesta assignatura se supera a partir de l'avaluació contínua. La qualificació final d'avaluació contínua es converteix en la qualificació final de l'assignatura, a partir del pes que cada activitat té en la AC.

La qualificació final (CF) podrà ser:


Excel·lent (A)
Notable (B)
Aprovat (C+)
Suspens (C- o D)
No presentant (N)

Les notes finals es complementen amb una nota equivalent numèrica d'acord amb les següents correspondències:

A : 9-10

B : 7-8

C+: 5-6

C-: 3-4

D: 0-2

Revisió de l'avaluació

Una vegada publicades les notes finals l'estudiantat que no estigui conforme amb la qualificació final de les assignatures podrà sol·licitar la seva revisió. Per a això haurà de sol·licitar-ho des del Campus > tràmits > Avaluació i proves finals > Revisió i al·legació de notes, en les dates previstes en el calendari docent.

Matrícula d'Honor

En el Programa de Ciutat i urbanisme, la Matrícula d'Honor en una assignatura es concedirà exclusivament per a l'estudiantat que tingui A en totes les PACs i qualificació final igual a A 10. El nombre de matrícules d'honor es limita a 5% de l'estudiantat.

 

Amunt

L'estudiant podrà disposar del suport continuat per part del professor col·laborador per a la consulta personalitzada de dubtes respecte els continguts del curs o les activitats plantejades.

Es prioritzaran les comunicacions en els fòrums i aquelles eines que pugui revisar tot el grup, de manera que es promogui la dinamització de l'aula i es comparteixi el coneixement. 

Després de cada PAC es publicarà un comentari global en el tauló de la classe o mitjançant algun altre sistema de comunicació grupal compartint aquells aspectes en els quals s'ha destacat o en els quals s'haurien de millorar.

Després de cada PAC, si fos necessari, es farà una comunicació individualitzada a cada estudiant en el qual se li oferiria un comentari com a orientació sobre els punts en els quals ha destacat o en els quals hauria de millorar.

 

Amunt