Territori, infraestructures i serveis urbans Codi:  M0.964    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les innovacions tecnològiques aplicades al territori han exercit un paper catalitzador en el desenvolupament social i econòmic de les nostres ciutats. Les infraestructures de transport han permès reduir temps i costos de desplaçament, facilitant la integració de mercats. Les xarxes d'aigua potable i sanejament han estat responsables de millores en la higiene i la salut pública. També les xarxes de comunicació han permès trencar la fricció espacial, podent transmetre horitzontalment la informació per tot el planeta. De la seva entesa i correcta implantació, per tant, depèn bona part del potencial de cada ciutat.

No obstant això, el desenvolupament d'aquestes xarxes no ha estat exempt de polèmiques. Grans impactes a la ciutat i al territori, polítiques de desenvolupament mal enfocades o situacions monopolístiques en la gestió de les mateixes, són només alguns exemples que evidencien la importància d'entendre aquesta complexa terna.

Per això, el curs pretén introduir l'alumnat en les diferents infraestructures de serveis urbans i fer-li entendre la seva importància territorial i urbana.

Amunt

L'assignatura Territori, infraestructures i serveis urbans (4 crèdits ECTS), forma part del conjunt Ciutats i territoris sostenibles (16 ECTS), de caràcter optatiu en el marc del màster universitari de Ciutat i Urbanisme.

Ciutats i territoris sostenibles es composa de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes: 

 • Medi ambient i metabolisme urbà (4 crèdits ECTS)
 • Nous paradigmes de sostenibilitat urbana (4 crèdits ECTS)
 • Territori, infraestructures i serveis urbans (4 crèdits ECTS)
 • Transport i mobilitat sostenible (4 crèdits ECTS).

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:

 • Administració pública en l'àmbit de la ciutat i de l'urbanisme, tant del quadre tècnic com polític;
 • Consultories privades, organitzacions o entitats del tercer sector que gestionen, atenen, o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats;
 • Recerca o docència centrada en les realitats urbanes.

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per a cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competències treballades en aquesta assignatura:

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats de forma clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de forma continua i en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.
 • Comprendre el llenguatge i les propostes d'altres especialitats.
 • Pensar i raonar de forma analítica i crítica.
 • Treballar de forma col·laborativa en un entorn pluridisciplinar, aprenent amb altres i dels altres, per al desenvolupament de nou coneixement.

Competències específiques i transversals

 • Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètico-polítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisions.
 • Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinar i de participació les idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de forma lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar.
 • Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
 • Incorporar en positiu propostes d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat per tal de promoure una millor participació i avançar en el procés de presa de decisions.
 • Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Amunt

Mòdul 1: La planificació infraestructural del territori 

 1. El paper de les infraestructures en l'organització del territori
 2. Cap a un nova visió retística del territori
 3. Evolució dels instruments de planificació en relació amb el territori de les xarxes
 4. El poder d'atracció de les xarxes: constatació empírica

Mòdul 2: Evolució de la ciutat des de l'òptica de les xarxes de serveis

 1. Tipificació de períodes de desenvolupament de la ciutat moderna des de la perspectiva de la construcció de les seves xarxes d'infraestructures 
 2. Els tipus d'infraestructures i les seves funcions. Variables significatives i interrelacions 
 3. Construcció de xarxes d'infraestructures: els conceptes de gradualitat, complementarietat i acumulació

Mòdul 3: Disseny i gestió de les infraestructures  

 1. Detecció d'oportunitats, justificació, disseny i concepció de noves infraestructures 
 2. Instruments de valoració d'alternatives i decisió participativa 
 3. Instruments de viabilitat econòmica de projectes 
 4. Promoció infraestructural i sistemes de gestió 

Mòdul 4: Innovació en pro de la sostenibilitat

 1. Impactes de les infraestructures sobre el territori
 2. Cap a una nova urbanitat: Infraestructures, sostenibilitat i tecnologia 
 3. Innovacions tecnològiques i requeriments infraestructurals associats 
 4. Desafiaments a la penetració i oportunitats de canvi

Amunt

H2PAC ¿Cómo pueden ser sostenibles las ciudades conectadas? PDF
H2PAC3 ¿Cómo hacer ciudades más equitativas y sostenibles? PDF
H2PAC3 ¿Cómo hacer ciudades más equitativas y sostenibles? epub
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual
La planificación infraestructural del territorio PDF
Evolución de la ciudad desde la óptica de las redes de servicios PDF

Amunt

Tots els recursos complementaris s'encuetran disponibles en la pestanya "Recursos" de l'aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt