Transport i mobilitat sostenible Codi:  M0.965    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'evolució dels modes de transport en els últims anys ha estat abismal. En menys d'un segle s'ha passat del transport a vapor, amb comunicacions telegràfiques, a l'era de la ubiqüitat i la immediatesa de les comunicacions. I sembla que el progrés no acabarà aquí. Cada dia sorgeixen millores de les diferents xarxes de mobilitat fins a extrems insospitats. No obstant, aquests nivells de desenvolupament no són neutres en relació al nostre entorn o al medi ambient. Cal prestar atenció als impactes i externalitats generades, si volem ser capaços de gestionar el sistema de forma conjunta.

Per això, el present curs té com a finalitat establir les bases del transport i la mobilitat a les ciutats. És a dir, identificar els principals impactes, proposar un mètode d'abordatge integral de la mobilitat i advertir l'alumnat de la importància de les infraestructures de transport sobre la renovació urbana. Finalment, s'introdueixen les principals tendències en transport i mobilitat basades en innovacions tecnològiques i criteris de sostenibilitat.  

Amunt

L'assignatura Transport i mobilitat sostenible (4 crèdits ECTS), forma part del conjunt Ciutats i territoris sostenibles (16 ECTS), de caràcter optatiu en el marc del màster universitari de Ciutat i urbanisme.

Ciutats i territoris sostenibles es composa de quatre assignatures que es despleguen de forma paral·lela i tenen un període de docència de 16 setmanes:

 • Medi ambient i metabolisme urbà (4 crèdits ECTS)
 • Nous paradigmes de sostenibilitat urbana (4 crèdits ECTS)
 • Territori, infraestructures i serveis urbans (4 crèdits ECTS)
 • Transport i mobilitat sostenible (4 crèdits ECTS)

Amunt

Llocs de treball en equips multidisciplinaris en els següents sectors:

 • Administració pública en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme, tant del quadre tècnic com polític;
 • Consultories privades, organitzacions o entitats del tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats;
 • Recerca o docència centrades en les realitats urbanes.

 

Amunt

Els coneixements bàsics que es requereixen per cursar l'assignatura són els que corresponen a la formació acadèmica i a la pràctica professional descrites en el perfil d'ingrés preferent.

Amunt

Competències tractades en aquesta assignatura:


Competències bàsiques i generals

CB6: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca;

CB8: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

CB9: Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CG1: Pensar i raonar de manera analítica i crítica;

CG2: Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes;

CG3: Treballar de manera col·laborativa en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement;

Competències específiques i transversals

CT1: Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional;

CT2: Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional;

CT3: Actuar de forma honesta, ètica, sostenible, socialment respectuosa amb dels drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per millorar aquestes pràctiques;

CE1: Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètico-polítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió;

CE2: Exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada i des d'una perspectiva integral i transdisciplinar;

CE4: Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin de manera integral a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.

Amunt

Mòdul 1: Contextualització: la mobilitat a les ciutats 

 1. El concepte de la mobilitat urbana
 2. Evolució dels sistemes de transport
 3. Caracterització dels diferents mitjans de transport
 4. Del transport a la mobilitat: el sorgiment d'una nova disciplina
 5. Impactes del transport sobre la ciutat i el territori
 6. La necessitat de definir un nou enfocament per a una mobilitat més sostenible 

Mòdul 2: Enfocament integrat per a una mobilitat sostenible

 1. El dret a la mobilitat i els seus requeriments
 2. Enfocaments per aproximar-se a la mobilitat i mètodes per entendre com dissenyar la mobilitat de forma global
 3. L'espai central de la mobilitat: els nodes en les xarxes de transport

Mòdul 3: Bases per a un model integral de mobilitat urbana 

 1. El carrer entès com a espai públic urbà
 2. Conceptes bàsics sobre planificació viària
 3. Xarxes de mobilitat i principis de disseny
 4. Mètodes i instruments per tractar la mobilitat urbana
 5. Polítiques addicionals per afavorir la mobilitat sostenible

Mòdul 4: Mobilitat per al segle XXI: principals tendències 

 1. Smart city i mobilitat
 2. La importància de les dades
 3. La micromobilitat com a nou mitjà de transport
 4. Alternatives energètiques: la mobilitat elèctrica
 5. Vehicles intel·ligents, el cotxe comunicat
 6. Nous models de propietat i ús del vehicle
 7. Gestió de la mobilitat en zones de baixa densitat
 8. Solucions TIC per una mobilitat més eficient
 9. Innovacions en logística i transport de mercaderies

Amunt

H2PAC ¿Cómo pueden ser sostenibles las ciudades conectadas? PDF
H2PAC ¿Cómo pueden ser sostenibles las ciudades conectadas? epub
H2PAC3 ¿Cómo hacer ciudades más equitativas y sostenibles? PDF
H2PAC3 ¿Cómo hacer ciudades más equitativas y sostenibles? epub

Amunt

Tots els recursos complementaris es troben disponibles a la pestanya "Recursos" de l'aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt