Ensenyar i aprendre en línia Codi:  M1.030    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Ensenyar i aprendre en línia presenta diferents elements clau per a contextualitzar l'aprenentatge en xarxa: tant des del marc històric i la seva situació actual a nivell mundial en relació a les principals teories d'aprenentatge com presentant els nous rols dels actors implicats en els processos de l'aprenentatge en línia.

Pel seu caràcter introductori, l'assignatura té un plantejament especialment conceptual a fi d'oferir als estudiants coneixements i arguments suficients per fonamentar i justificar un projecte d'intervenció en la formació en línia en un determinat àmbit professional sense oblidar les habilitats i actituds necessàries per a la docència en línia.

Ensenyar i aprendre en línia s'estructura en tres blocs diferenciats de continguts a partir dels quals es pretén:

 • Contextualitzar l'e-learning establint un marc històric i actual, sabent distingir les diverses concepcions pròpies de l'educació que fa un us intensiu de les tecnologies.
 • Relacionar les principals teories de l'aprenentatge amb l'enfocament d'aplicació de les TIC en l'educació i, en especial, en l'ensenyament i l'aprenentatge en línia.
 • Conèixer els nous rols dels actors del procés educatiu a partir de la incorporació dels entorns d'aprenentatge en línia.

Partint d'elements conceptuals i epistemològics presentem aspectes generals sobre l'estat de l'e-learning al món, algunes definicions sobre l'educació a distància, elements històrics que configuren el que s'ha construït al voltant de les esmentades pràctiques així com una revisió d'aspectes tecnològics relacionats amb el desenvolupament de l'educació a distància. Els continguts continuen proposant-nos conèixer les teories en l'educació a distància (teoria de l'estudi independent, teoria de la industrialització, teoria de la interacció i de la comunicació, etc.) i reflexionar sobre la relació entre les teories d'aprenentatge i l'aplicació educativa de les TIC, per tancar analitzant els nous perfils del docents i els estudiants ens els processos de formació en línia.

Ensenyar i aprendre en línia presenta una càrrega lectiva de 6 ECTS, corresponents a 150 hores d'activitat.

Amunt

Ensenyar i aprendre en línia és una assignatura obligatòria del Màster d'educació i TIC. Així doncs, l'equip docent suggereix cursar-la en els primers semestres de matrícula.

Amunt

Com la resta d'assignatures del Màster d'Educació i TIC els camps professionals en què es projecta Ensenyar i aprendre en línia estan relacionats amb la docència basada en l'ús de les TIC: la docència en línia, el b-learning, el mobile learning, l'assessorament a institucions d'ensenyament, l'assessorament a empreses, , etc. són àmbits professionals en què es projecte l'assignatura. 

Amunt

Per tal de cursar Ensenyar i aprendre en línia no és imprescindible haver superat el contingut d'altres assignatures del Màster d'Educació i TIC. L'orientació de Ensenyar i aprendre en línia es basa en les ciències de l'educació tot proposant un model d'anàlisis, planificació i seguiment dels processos d'ensenyar i aprendre en línia. Tot i amb això, tenir nocions dels conceptes fonamentals de les ciències de l'educació permetrà una certa familiarització amb el lèxic.

Amunt

La informació prèvia a la matrícula pot ser consultada al següent enllaç:
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/elearning-educacio-tic/presentacio

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a conèixer l'educació en línia i les teories d'aprenentatge a fi de facilitar una pauta d'actuació en l'exercici de la docència en un entorn virtual.

Les competències que els estudiants desenvoluparan durant l'assignatura són les següents:

 • Fer servir els principis teòrics fonamentals per a l'exercici de la seva pràctica professional.
 •  Aplicar els principis ètics i valors professionals en el seu àmbit de treball.
 • Comunicar de manera efectiva a través de la tecnología en un context d'aprenentatge en línia.
 • Organitzar, planificar i dur a terme un projecte professional o de recerca usant les TIC.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Aplicar estratègies i metodologies instruccionals, basades en l'ús de les TIC, que permetin el disseny i implementació d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació en línia innovadores.
 • Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.
 • Planificar i implementar estratègies de dinamització de comunitats virtuals i treball col·laboratiu en entorns digitals.

L'adquisició d'aquestes competències s'aconseguirà a través de la realització d'un conjunt d'activitats d'aprenentatge (que més endavant es presenten de forma detallada), amb els següents objectius associats:

 • Conèixer els conceptes clau per desenvolupar l'educació que fa un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer l'evolució de l'educació mediada per les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Relacionar les concepcions de l'aprenentatge en línia amb diferents paradigmes de l'educació.
 • Tenir una actitud analítica enfront les tendències actuals i de futur en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació.

Amunt

Per tal d'assolir els objectius plantejats en aquest mòdul es treballaran els següents continguts:

 • Conceptualització de l'educació oberta i l'educació a distància
  • Definició de l'educació a distància
 • Evolució i desenvolupament de l'educació a distància
  • Breu història de l'educació a distància
  • Estat de l'educació a distància
  • Desafiaments i oportunitats de l'educació a distància
  • Tendències actuals en l'aprenentatge obert i a distància
 • Concepció del procés d'aprenentatge en l'educació a través de les TIC
  • Conductisme
  • Cognitivisme
  • Constructivisme
  • Connectivisme
 • Ensenyar i aprendre en entorns virtuals:
  • Aprendre en línia
  • Ensenyar i aprendre en línia: canvi de rol dels agents implicats en els processos educatius en el context de l'educació superior:
   • Els entorns virtuals d'aprenentatge: asincronia espai-temporal
   • L'estudiant en línia: actiu, col·laboratiu i que aprèn al llarg de la vida
   • El docent en línia: facilitador de processos d'aprenentatge

Amunt

Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Ensenyament i aprenentatge en l'era digital Web
Xarxes socials - L'ús de Twitter Web
Presentacions en línia efectives. Com sintetitzar idees per a un públic en línia Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
MeticLab (CAT) Web
La infografia Web
Mapes conceptuals i mapes mentals Web
Educació en línia Web

Amunt

 • PÉREZ-MATEO, M.; GUITERT, M., (2010). Aprender y enseñar en línea. Barcelona: UOC.
 • HERNÁNDEZ REQUENA, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 5(2). UOC.https://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf
 • Sangrà, A. (coord.) (2020). Decálogo para la mejora de la docencia online. Propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos. Barcelona: Editorial UOC,
 • TORRAS, E. (2015). Aproximació conceptual a l'ensenyament i l'aprenentatge en línia. Barcelona: UOC. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt