Estratègies docents en línia Codi:  M1.031    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Estratègies docents en línia" té com a objectiu principal introduir-vos en les estratègies pedagògiques bàsiques per desenvolupar la tasca docent en un entorn virtual d'aprenentatge. 

Aquesta assignatura fa referència als principis generals de l'ensenyament virtual mitjançant les TIC i esdevé la base de la docència virtual des d'un vessant pràctic.

S'ha dissenyat a partir de les competències i funcions que els docents han d'adquirir per a dur a terme els processos d'ensenyament - aprenentatge en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb estàndards de qualitat. 

"Estratègies docents en línia" presenta una càrrega lectiva de 6 ECTS, corresponents a 150 hores d'activitat.

Amunt

L'assignatura en el marc de l'especialització de Docència en línia

L'assignatura d'Estratègies docents en línia, és una de les quatre matèries optatives d'especialització que se centra concretament a conèixer, reflexionar i aplicar de forma pràctica, les estratègies fonamentals per a desenvolupament de les accions formatives en entorns virtuals mitjançant les TIC.

Amunt

L'assignatura té aplicació en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal, més especialment en nivells de formació universitària de grau i postgrau. I en l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, en qualsevol àmbit i tipologia d'organitzacions amb necessitat de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional. 

 

 

Amunt

La finalitat d'aquesta assignatura és facilitar pautes d'actuació en l'exercici de la docència en un entorn virtual.

En conseqüència, els seus objectius són: 

 • Conèixer què suposa ser un docent en línia en el marc de l'aprenentatge en xarxa.
 • Proporcionar estratègies de desenvolupament de l'acció docent en un entorn virtual. 

Coherentment amb el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), la formació en aquesta assignatura es planteja d'acord amb el concepte de "competència", entesa com el conjunt integrat i complex de coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments considerats en un sentit molt ample, que es posen en joc en executar una determinada activitat. 

Les competències que fonamenten el conjunt de continguts i activitats que es presenten en Estratègies docents en línia es detallen a continuació.

Les competències que es desenvolupen en aquesta assignatura són:

 • CB9.Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG3. Adquirir els coneixements metodològics necessaris per fer front a reptes professionals o de recerca amb rigor.
 • CT3. Desenvolupar habilitats de treball autònom en un context intervingut principalment per la tecnologia
 • CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CT4. Organitzar, planificar i dur a terme un projecte professional o de recerca fent servir les TIC.
 • CT5. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
 • CE7. Aplicar estratègies i metodologies instruccionals, basades en l'ús de les TIC, que permetin el disseny i la implementació d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació en línia innovadores.
 • CE9. Planificar i implementar estratègies de dinamització de comunitats virtuals i treball col·laboratiu en entorns digitals.
 • CG2. Disposar de l'actitud adequada per facilitar la innovació i el canvi en el context professional.

Amunt

L'assignatura, de contingut teòric-pràctic, et convida a reflexionar i a millora la teva intervenció educativa.

Al llarg del semestre caldrà posar atenció en les estratègies docents necessàries per dissenyar i acompanyar amb èxit una acció formativa en línia. 

Per tal d'assolir els objectius plantejats en aquesta assignatura es treballaran els següents continguts: 

 • El docent en línia: conceptualització.
  • El docent en línia.
  • La tasca docent en un entorn virtual.
 • Estratègies d'intervenció docent en línia per a:
  • comunicar,
  • guiar i orientar els aprenentatges,
  • acompanyar i dinamitzar-los,
  • gestionar el desenvolupament
  • avaluar l'acció formativa proposada.
 • Aplicació a la pràctica docent en línia.
  • Desenvolupament d'una proposta didàctica.

Amunt

La constucció d'un projecte virtual en grup Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Estratègies docents per a la facilitació d'un curs en línia Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
MeticLab (CAT) Web

Amunt

Tenint en compte la metodologia descrita, els recursos d'aprenentatge que es facilitaran en aquesta assignatura són els següents: 

Romeu, T. i Guitert, M. (2019). Estrategias para la docencia en línea. Barcelona: Editorial FUOC. 

Las competencias docentes en entornos virtuales: Un modelo para su evaluación. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 2018, vol. 21, n. 1, pp. 343-365.

Romeu T. (2020). Cinco estrategias clave para la docencia en línea en Sangrà A. (coord), Decálogo para la mejora de la docencia online : propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos. Barcelona: Editorial UOC.  

Salmon, G. (2004). E-actividades: el factor clave para una formación en línia activa. Barcelona: Editorial UOC.

Marcelo Maina, Lourdes Guàrdia y Mª de los Ángeles Morales (XXXX). Introducción a la docencia en línea. Barcelona: Editorial FUOC. https://gestio.elearnlab.org/training-duoc.uoc.edu/

European Commission, Joint Research Centre, Redecker, C., Punie, Y .(editor) (2017). European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu. Publications Office.  https://data.europa.eu/doi/10.2760/178382

Gil, E; Romero, M. i Romeu, T. (2021). Repositorio de herramientas digitales (Toolkit). Universitat Oberta de Catalunya, entitat editora. http://eines-digitals-toolkit.aula.uoc.edu/es/

Maina, M. i Morales, G. (XXXX). Estrategias docentes para la facilitación de un curso en línea. Barcelona: Editorial FUOC. http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00263953/

Guasch, T. i Espasa, A. (2020). Menos es más: menos correcciones y más feedback para aprender en Sangrà A. (coord), Decálogo para la mejora de la docencia online : propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos. Barcelona : Editorial UOC.  https://globaleducationforum.org/wp-content/uploads/2021/10/DOC-2-Decalogo-parala-mejora-de-la-docencia-online.pdf

Guitert, M. i Romeu, T.; (2020). Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red. Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center (eLC) https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00266787/

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt