Fonaments del disseny tecnopedagògic Codi:  M1.046    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En les dues darreres dècades, la integració de les TIC en l'educació s'ha convertit en un fet omnipresent en la majoria de contextos de formació i institucions educatives. Aquest escenari genera nous models d'ensenyament i aprenentatge que contemplen l'ús d'aquestes tecnologies per afavorir la introducció de noves estratègies i metodologies.

Amb l'objectiu d'aprofitar aquesta oportunitat, ressorgeix el concepte de disseny instruccional com a procés de decisió que ajuda a definir i concretar els recursos i les estratègies didàctiques que configuren una acció educativa de qualitat, però evolucionat cap a un concepte més integrador, que inclou alhora les decisions pedagògiques i tecnològiques, passant-se a denominar disseny tecnopedagògic.

L'assignatura de Fonaments del disseny tecnopedagògic aporta, doncs, elements conceptuals bàsics, tot presentant una visió evolutiva del disseny instruccional cap al disseny tecnopedagògic actual, presentant els diferents models que han anat sorgint, els enfocaments i controvèrsies entorn al tema, així com qüestions de tipus més pràctic i procedimental que donaran la base necessària per dissenyar les accions educatives amb les estratègies i presa de decisions més estructurada i reflexionada.

El disseny tecnopedagògic s'enfoca des del vessant de procés, però també com a disciplina que aporta els criteris teòrics i pràctics necessaris perquè les decisions pedagògiques i tecnològiques que es prenguin siguin coherents amb les necessitats educatives que se'ns plantegin.

Amunt

L'assignatura Fonaments del disseny tecnopedagògic  és una assignatura del bloc d'assignatures obligatòries i forma part de l'itinerari "Disseny tecnopedagògic en educació i TIC". Té 6 Crèdits ECTS. L'itinerari de disseny tecnopedagògic és el següent:

 • Fonaments del disseny tecnopedagògic (Troncal) 6 ECTS
 • Disseny tecnopedagògic de programes educatius en línia 6 ECTS
 • Disseny de recursos i activitats d'aprenentatge en línia 6 ECTS
 • Integració d'eines tecnològiques per a l'educació 6 ECTS
 • Planificació de la docència en línia 6 ECTS

Amunt

El camp professional d'aplicació específic de les competències desenvolupades en aquesta assignatura se situa en el disseny de propostes formatives basades en l'ús de les TIC en un sentit ampli i té per objectiu donar la base necessària per a prendre decisions tant tecnològiques com pedagògiques coherents amb les necessitats educatives.

L'especialització en disseny tecnopedagògic implica el desenvolupament de competències que s'han de posar en pràctica durant el procés de disseny instruccional i tecnològic de programes educatius relacionats amb entorns virtuals i en línia d'ensenyament i aprenentatge. L'estudiant haurà d'identificar els principals factors que intervenen en la presa de decisions en relació amb el desenvolupament de dissenys educatius; que pugui justificar i desenvolupar dissenys tecnopedagògics, que sigui capaç d'identificar indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i que estigui capacitat per conceptualitzar, aplicar i avaluar tot tipus de propostes de formació independentment del context, l'etapa educativa i el nivell i intensitat d'ús de les TIC.

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es recomana als estudiants una participació activa, crítica-reflexiva i constructiva. En aquest sentit es fa imprescindible la concurrència de la competència comunicativa en totes les seves dimensions: lectura, escriptura i comunicació. D'altra banda és pertinent que puguin fer ús del seu pensament crític-reflexiu en les diverses situacions d'aprenentatge proposades amb la finalitat d'enriquir l'aprenentatge personal i col·laboratiu del grup. Es suggereix el domini de coneixements bàsics propis de l'ensenyament i del disseny instruccional. Sense aquests requisits previs pot resultar una mica complex dimensionar, a la pràctica, l'abast de les experiències d'aprenentatge i les competències que s'espera que els estudiants assoleixin en finalitzar aquesta formació.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal aportar els coneixements teòrics i pràctics per a iniciar-se en el camp del disseny tecnopedagògic, tant com a líder i promotor del procés, com per esdevenir-ne l'executor del disseny.

Així doncs, permetrà als participants obtenir les següents competències específiques de disseny educatiu:

 • Comprensió del concepte de disseny tecnopedagògic des d'una visió àmplia; que inclogui els criteris de com desenvolupar un procés de disseny amb totes les seves fases, així com els criteris pedagògics i tecnològics a tenir en compte en la presa de decisions.
 • Identificació de models pedagògics que poden desenvolupar-se en un sistema d'e-learning en funció de si el seu enfocament se centra en el professor, en l'estudiant, en el contingut i les activitats o en l'ús de tecnologies.
 • Contextualització de les accions formatives a partir les característiques del col·lectiu a qui es dirigeix la formació, de la detecció de necessitats d'aprenentatge i de l'entorn en què aquesta s'haurà d'aplicar.
 • Disseny de plans de formació en funció del model i del tipus d'acció educativa identificada prèviament.
 • Establir metodologies de treball que permetin identificar els diferents agents i elements que intervenen en el disseny tecnopedagògic d'una acció formativa (cursos, programes i assignatures), i relacionar-les amb les tendències actuals del Disseny Instruccional (DI).
 • Lideratge de grups interdisciplinaris que han de dur a terme un disseny tecnopedagògic concret, promovent el consens i la presa de decisions justificada, atenent els criteris més adequats per a cada cas.
 • Pensament crític i reflexiu vers a la selecció de models i processos de disseny.

Amunt

Els eixos de contingut fonamentals de l'assignatura es basen en estudis de cas que presenten situacions concretes que han succeït a diferents contextos educatius on les TIC s'usen amb diferents nivells d'intensitat i enfocament:  1. Models pedagògics i e-learning  2. Del disseny instruccional al disseny tecnopedagògic  3. Models de disseny instruccional o tecnopedagògic  4. El rol del dissenador tecnopedagògic  5. Conceptualització de recursos educatius multimèdia

Amunt

Mòdul de conceptualització del disseny tecnopedagògic PDF
Conceptualització de materials multimèdia PDF
Models de disseny instruccional PDF
Models pedagògics i e-learning PDF
La professió del dissenyador tecnopedagògic Audiovisual
Visió panoràmica dels models de disseny tecnopedagògic PDF
MeticLab (CAT) Web

Amunt

El material inclou referències bibliogràfiques teòriques, vídeos, infografies, eines suport a la pràctica i exemples aplicats a diferents contextos organitzatius públics i privats, de formació reglada, informal i corporativa com és el METICLab.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt