Fonaments tecnològics de l'e-learning Codi:  M1.047    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Avui en dia les TIC formen part de gairebé tota experiència educativa, ja sigui en modalitat presencial, mixta (o híbrida) o totalment virtual (o en línia). En aquests darrers dos casos, la tecnologia té un rol no només d'estructuradora de l'entorn per a l'aprenentatge, sinó també de suport de l'experiència d'aprenentatge. En aquest espai convergeixen activitats, recursos, eines i serveis al qual accedeixen i on interactuen i es comuniquen professors i estudiants.

És habitual pensar en la tecnologia com una cosa secundària al procés d'ensenyament i aprenentatge. Sense abandonar la idea de la preeminència de la pedagogia en la presa de decisions per al disseny de propostes daprenentatge, és oportú repensar les tecnologies en el seu rol de facilitadores, possibilitadores o condicionants daquest procés.

En aquesta assignatura explorarem i aplicarem models i conceptes amb l'objectiu d'implementar de manera eficaç i eficient entorns, aplicacions i eines al servei de l'aprenentatge. Les activitats d'aprenentatge de l'assignatura s'articulen com un projecte que combina treball individual i grupal al voltant del disseny d'una proposta formativa i al desenvolupament d'un prototip funcional. El recorregut parteix del macrodisseny de la proposta centrada en la pedagogia i els continguts, i avança cap al microdisseny atenent aspectes d'implementació amb l'ús de tecnologies.

Amunt

L'assignatura Fonaments tecnològics de l'e-learning forma part de les assignatures obligatòries de totes les especialitzacions del Màster d'Educació i TIC.

Amunt

Professionals del camp de l'educació que tinguin responsabilitats sobre les decisions de caire tecnològic que acompanyin a qualsevol experiència educativa.

Amunt

L'assignatura no té dependència amb altres assignatures prèvies dins del programa. Tanmateix, es pressuposa als estudiants un nivell mitjà pel que fa a l'ús d'Internet i d'aplicacions a nivell d'usuari. Per altra banda, un nivell d'anglès de comprensió lectora també pot ser necessari per a complementar algunes de les activitats proposades.

Amunt

Competències bàsiques:

CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals:

CG2- Disposar de l'actitud adequada per facilitar la innovació i el canvi en el seu context professional.

CG3- Adquirir els coneixements metodològics necessaris per afrontar reptes professionals o d'investigació amb rigor.

Competències transversals

CT2- Treballar en equip i de forma interdisciplinària amb suport de les tecnologies.

CT 3 - Desenvolupar habilitats de treball autònom en un context intervingut principalment per la tecnologia.

Competències específiques

CE6- Planificar escenaris d'ensenyament i aprenentatge basats en les TIC per a diferents contextos, diferents nivells i necessitats educatives.

CE7- Aplicar estratègies i metodologies instruccionals, basades en l'ús de les TIC, que permetin el disseny i implementació d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació en línia innovadores.

CE8- Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.

Objectius:

- Familiaritzar-se amb el camp de la tecnologia educativa i les tecnologies emergents.

- Identificar el valor pedagògic de les tecnologies en l'ensenyament i l'aprenentatge.

- Aplicar models d'integració de tecnologies a una proposta de formació.

- Identificar el potencial pedagògic de les analítiques daprenentatge.

- Potenciar el disseny d'una proposta de formació mitjançant les funcionalitats d'un sistema de gestió de l'aprenentatge.

- Crear un prototip funcional d'una proposta de formació a un SGA.

-Familiartitzar-se amb la noció d'estàndards en l'e-learning.

-Identificar la importància i potencialitat dels estàndards en e-learning en el disseny de propostes d'aprenentatge.

- Exercitar funcions avançades d'administració d'un SGA.

- Experimentar la utilitat dels estàndards en la implementació de propostes d'aprenentatge enriquides.

Amunt

El treball que han de fer els estudiants es fonamenta a partir de quatre temàtiques que aprofundeixen en els aspectes tecnològics de l'e-learning, a saber:

  • La tecnologia educativa i les tendències emergents.
  • El disseny d'aprenentatge i els models d'integració de tecnologia.
  • Els sistemes de gestió de l'aprenentatge i les analítiques de dades en suport a l'aprenentatge.
  • Els estàndards i protocols en tecnologia educativa.

Com es pot veure, són quatre components teòric-pràctics que ens ajudaran a treballar els diversos elements que hem d'atendre quan ens estem focalitzant en la tecnologia aplicada a l'àmbit de l'e-learning.

Amunt

Disseny per competències, objectius i resultats d'aprenentatge Web
Models d'integració de tecnologia en educació Web
Metodologies actives Web
Affordances pedagògiques: com pensar i analitzar les tecnologies per a l'aprenentatge Web
Dades en el procés pedagògic: a la recerca de l'equilibri Web
MeticLab (CAT) Web
MeticLab. Descobreix les potencialitats de la tecnologia al servei de l'educació PDF

Amunt

L'assignatura proposa la consulta de materials en múltiples formats. Compta amb material dissenyat específicament per a la realització de les activitats com així també la selecció de recursos pertinents per a cadascuna d'elles. 

En tractar-se d'una assignatura fonamental amb un enfocament teòric-pràctic, els i les estudiants tenen accés a l'edició de l'entorn Moodle com a administradors per poder experimentar les seves funcions avançades. La proposta d'aprenentatge també fomenta una actitud curiosa i exploratòria, invitant a familiaritzar-se amb diferents eines i serveis web de suport al desenvolupament de les competències.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt