Recerca en e-learning Codi:  M1.048    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura forma part de l'itinerari d'especialització en recerca en e-learning del Màster, i s'orienta cap a l'adquisició de coneixements teòrics i aplicats, i a la consolidació de les competències professionals que es van desenvolupant al llarg del programa. En concret, aquesta assignatura ofereix als professionals de l'educació i la formació l'oportunitat d'adquirir els coneixements, competències i recursos necessaris per al disseny i posterior realització d'investigacions en el camp educatiu i, concretament, en l'àmbit de l'educació i les noves tecnologies (e-learning).

El disseny de l'assignatura té com a objectiu promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats des de les diferents perspectives des de les quals podem abordar l'estudi, comprensió i/o explicació de la realitat educativa. Per a això, l'assignatura comença amb un primer bloc en què es proposa una reflexió i anàlisi sobre els principals àmbits i línies de recerca (tant consolidades com emergents) relacionades amb l'Educació i les TIC (e-learning).

Aquesta reflexió inicial, clau per conèixer l'actual panorama investigador, ha de servir de base perquè l'alumne/a es centri en una línia d'investigació i es familiaritzi amb els elements bàsics del procés científic. Per a això, es proposa, en el segon bloc, l'elaboració d'un article científic que suposi una revisió de la literatura.

El tercer i quart blocs de l'assignatura tenen com a finalitat que l'estudiantat sigui capaç d'identificar un problema de recerca, com també concretar-lo, per mitjà de la formulació adequada de preguntes d'investigació, objectius i/o hipòtesis, en funció de la naturalesa quantitativa, qualitativa o mixta en què se situï el problema de recerca que es pretén abordar.

Cal assenyalar que aquesta assignatura està estretament relacionada amb totes de les d'aquesta especialitat, especialment la de Mètodes d'investigació, com també el seminari de recerca en el qual l'estudianta haurà de desenvolupar el seu TFM.  

Durant el desenvolupament de l'assignatura, l'estudiantat podrà comptar amb la tutorització del professorat y amb la col·laboració de la resta de companys i companyes de l'aula. 

Amunt

L'assignatura Recerca en e-learning  s'inscriu en la especialitat de "Recerca en e-learning" del programa de Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning).

Especialitat: Recerca en e-learning

Aquesta especialitat està orientada a dotar els estudiants de les competències necessàries per iniciar-se en la investigació, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l'e-learning. Igualment, se'ls faciliten eines que els seran de gran utilitat per a desenvolupar la investigació en xarxa i a la xarxa i, en particular, per poder enfocar el projecte d'iniciació a la recerca en el seu Treball Final de Màster (TFM). Les assignatures de l'especialitat són:

Recerca  en e-learning                                          6 ECTS

Mètodes i tècniques de recerca en línia         6 ECTS

Tècniques d'anàlisi de dades                              6 ECTS

Construcció d'instruments per a la recerca   6 ECTS

Seminari de Recerca (TFM)                                  6 ECTS

Cap al Treball Final de Màster

La seqüència completa de les assignatures de l'especialització està dissenyada de manera que, a cadascuna, l'estudiantat adquirís coneixements i competències relacionats amb les diferents fases del projecte de recerca conduent al seu TFM.

D'aquesta manera:

- En recerca en eLearning, l'estudiantat podrà iniciar una revisió de la literatura sobre el seu tema d'interès i pensar una problemàtica de recerca.

- En mètodes de recerca, l'estudiantat podrà treballar bibliografia teòrica i exemples pràctics d'investigacions que l'ajudin a decidir i justificar adequadament l'enfocament metodològic de la seva recerca, la seva pertinència i relació amb el problema i les preguntes i les hipòtesis de recerca.

- En construcció d'instruments, l'estudiantat podrà començar a elaborar instruments de recollida de dades i valorar-ne l'adequació en funció de la metodologia pertinent per al tema.

- En tècniques d'anàlisi de dades, l'estudiantat podrà proveir-se de material que us ajudi a interpretar les vostres dades ia valorar com us poden permetre donar compte de les vostres preguntes de recerca i aportar al coneixement d'àmbit.

- Finalment, al seminari de recerca, l'estudiantat podrà disposar de material que l'ajudi a desenvolupar la seva capacitat d'escriptura acadèmica, atenent com aplica l'estructura, els principis i les normes que la regeixen.

L'elaboració del TFM es considera, per tant, una acció progressiva, que els estudiants exploren de manera activa a través de lectures, activitats i reflexió i que constituiran una base sòlida des d'on partir cap a la redacció del seu projecte de TFM.

Aquest treball articulat es duu a terme principalment mitjançant l'ús de l'eina de Folio, un espai d'autogestió de l'estudiant que l'estudiantat podrà utilitzar tant per documentar i emmagatzemar informació i reflexions que entengui útils com compartir allò que consideri rellevant el grup de l'aula, i treballar amb el professorat. Aquest espai és transversal a les aules i us acompanyarà fins al final del Màster.


Amunt

Educació a distància, e-learning, educació primària, educació secundària, educació superior, educació no formal, educació vocacional/professional



Amunt

Si bé són recomanables algunes nocions bàsiques sobre la investigació i el propi mètode científic, l'assignatura Recerca en e-learning es planteja com una assignatura introductòria, a l'inici de l'itinerari d'investigació del Màster en Educació i TIC (e-learning).

Pel que fa referència a les assignatures que s'ofereixen en el Màster, són òbvies les connexions amb "Mètodes i tècniques d'investigació en línia", pertanyent a aquest mateix bloc modular. En aquesta assignatura, l'objectiu és aprofundir en les diverses opcions metodològiques per respondre amb èxit a les preguntes d'investigació. Per aquesta raó, i atès el seu caràcter aplicat, l'opció ideal és començar per una aproximació introductòria a la investigació en Recerca en e-learning o, si més no, cursar-les simultàniament.

La realització d'aquestes dues assignatures, juntament amb les altres dues que s'ofereixen, "Construcció d'instruments per a la recerca" i "Tècniques d'anàlisi de dades", habiliten l'estudiant per a finalitzar amb èxit l'itinerari de recerca, culminant amb el Seminari d'investigació. En aquest context, és important assenyalar que les assignatures metodològiques es poden considerar com a «preparatòries» per a l'elaboració el Treball Final de Màster (TFM). Per tant, l'estudiant ha d'anar superant els reptes i fent les PAC d'aquestes assignatures pensant en el seu TFM. Aquest Treball Final de Màster, haurà de versar sobre algun àmbit/línia del nostre programa (Educació i TIC / e-learning).

Amunt

Atès el seu caràcter introductori, es recomana que l'estudiantat cursi aquesta assignatura com a primera assignatura de l'especialitat de recerca.

Nota: Aquesta informació és orientativa, i es pot veure modificada per part del professorat de l'assignatura, si així es considera convenient. En aquest sentit, és el Pla Docent el que actualitza i estableix sempre la darrera versió respecte les característiques de cadascuna de les assignatures.



Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant les bases conceptuals sobre el propi procés d'investigació, la seva aplicació al camp de l'educació i les TIC (e-learning), i permetre el començament de l'elaboració d'una proposta original de projecte de recerca. Així doncs, permetrà als estudiants obtenir les següents competències específiques en investigació educativa:

 • Posicionament crític davant la confrontació o complementarietat de les metodologies quantitatives i qualitatives de la recerca en educació.
 • Familiarització amb les àrees de recerca en e-learning.
 • Coneixement dels rudiments científics d'una recerca en l'àmbit de l'e-learning.
 • Ús efectiu de recursos en xarxa per a la investigació.


Les activitats de l'assignatura detallen específicament les competències a desenvolupar en cadascuna d'elles. Les activitats estan articulades al voltant del intercanvi a l'aula, on es busca incentivar el treball grupal i la discussió, la creació de coneixement en grup. Les competències transversals lligades a aquest enfocament són:

 • Treball en grup, discussió crítica i intercanvi de dades, informació i coneixements amb els companys/es i el professorat al Campus Virtual de cara a la consecució dels objectius proposats.
 • Adquisició dels coneixements metodològics interpersonals per afrontar reptes professionals o d'investigació de forma rigorosa.
 • Argumentació de les decisions preses.


Amunt

Els continguts a treballar estan estructurats en 5 reptes que cal realitzar:

Repte 1:  Mapa de tendències de recerca en Educació i TIC (e-learning)

Repte 2:  Elaboració d'un article científic que inclogui "l'estat de la qüestió" sobre el tema de recerca

Repte 3:  Redacció d'un problema de recerca

Repte 4: Definir els objectius, preguntes i/o hipòtesis de la recerca; debat i defensa

Repte 5: Reflexió sobre els avenços cap al TFM

Amunt

Ús no sexista de la llengua Web
El treball col·laboratiu en entorns virtuals Audiovisual
MeticLab (CAT) Web
Revistes científiques i bases de dades per a la investigació en e-learning Web
Fases en el procés de plantejar un problema de recerca PDF
Com definir un problema de recerca Audiovisual
Tendències de recerca en Educació i TIC Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt