Mètodes de recerca Codi:  M1.049    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura forma part de l'itinerari d'especialització en investigació educativa del màster, i s'orienta cap a l'adquisició de coneixements teòrics i aplicats i la consolidació de les competències professionals que es van desenvolupant al llarg d'aquest programa.

En concret, la present assignatura ofereix als professionals de l'educació i la formació l'oportunitat d'adquirir els coneixements, competències i recursos necessaris per a la realització d'investigacions en el camp educatiu i, concretament, en l'àmbit de les noves tecnologies i l'e-learning.

El disseny de l'assignatura s'ha realitzat per promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats, des de les diferents perspectives metodològiques, des de les quals podem abordar l'estudi, comprensió i/o explicació de la realitat educativa. Per això, es parteix inicialment d'una reflexió de les metodologies d'investigació educativa que ens servirà de fonamentació per al disseny del nostre propi projecte d'investigació, per al qual haurem de seleccionar els mètodes i tècniques pertinents.

 

La investigació en educació, com tota activitat científica, ha de realitzar-se dins d'uns paràmetres de rigor i de qualitat que han de fomentar el seu ple desenvolupament. En aquest sentit, la investigació, la reflexió i la innovació educatives no s'han de desenvolupar al marge del món que ens obren els entorns d'aprenentatge en xarxa i els recursos en línia que aquests ens ofereixen per millorar la nostra tasca professional i la nostra activitat investigadora.

 

El coneixement i l'ús efectiu dels mètodes, les tècniques i els recursos en l'àmbit de la investigació en línia es presenten organitzats didàcticament entres blocs per tal de facilitar la comprensió de l'alumnat, però tots ells estan summament interrelacionats entre sí i tenen el mateix grau d'importància per a l'òptim desenvolupament de projectes d'investigació.  

 

L'assignatura sobre Recerca en e-learning que forma part d'aquesta mateixa especialització, ens haurà de servir com a fonamentació epistemològica i com a punt de partida per a la selecció del nostre objecte d'estudi i el disseny previ de la recerca.

Amunt

L'assignatura Mètodes de recerca s'inscriu en la especialitat "Recerca en e-learning" del programa de Màster en Educació i TIC.

Especialitat I

Especialitat II

Especialitat III

Especialitat IIV

Direcció i gestió en e- learning

Disseny  tecnopedagògic per a l'educació

Investigació en
e- learning

Docncia universitària en línia

Obligatoris

Obligatoris

Obligatoris

Obligatoris

24 ECTS

24 ECTS

24 ECTS

24 ECTS


Especialitat III: Recerca en e-learning

Aquesta especialitat està orientada a dotar els estudiants de les competències necessàries per iniciar-se en la investigació, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l' e-learning. Igualment, se'ls faciliten eines que els seran de gran utilitat per desenvolupar la investigació en xarxa i a la xarxa i, en particular, per poder desenvolupar els projectes d'iniciació a la Investigació. Les seves assignatures:

Investigació en e-learning                                6 ECTS

Mètodes de recerca                                        6 ECTS

Tècniques d'anàlisi de dades                           6 ECTS

Construcció d'instruments per a la recerca      6 ECTS

Aquesta especialitat no s'aplica a l'estudiantat procedent de l'Màster en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia. Aquest estudiantat només pot cursar Mètodes d'investigació en línia i Tècniques d'anàlisi de dades com a assignatures optatives dins de la matèria d'investigació en e-learning de l'esmentat màster.

Cap al Treball Final de Mâster

L'assignatura mètodes de recerca forma part de l'especialització de recerca del Màster d'Educació i TIC (eLearning). La seqüència completa de les assignatures de l'especialització està dissenyada de manera que, a cadascuna, adquireixis coneixements i competències relacionats amb les diferents fases del projecte de recerca conduent al teu TFM.

D'aquesta manera:

 • A Recerca a eLearning podràs iniciar una revisió de la literatura sobre el teu tema d'interès i pensar una problemàtica de recerca.
 • A Mètodes de recerca podràs treballar bibliografia teòrica i exemples pràctics d'investigacions que t'ajudin a decidir i justificar adequadament l'enfocament metodològic de la teva recerca, la seva pertinència i relació amb el problema i les preguntes i les hipòtesis de recerca.
 • A Construcció d'instruments, podràs començar a elaborar instruments de recollida de dades i valorar-ne l'adequació en funció de la metodologia pertinent per al teu tema.
 • A Tècniques d'anàlisi de dades podràs proveir-te de material que t'ajudi a interpretar les teves dades ia valorar com et poden permetre donar compte de les teves preguntes de recerca i aportar al coneixement de l'àmbit
 • Finalment, a Seminari de recerca, podràs disposar de material que t'ajudi a desenvolupar la teva capacitat d'escriptura acadèmica, atenent com apliques l'estructura, els principis i les normes que la regeixen.

L'elaboració del TFM es considera, doncs, una acció progressiva, que aniràs explorant de manera activa a través de lectures, activitats i reflexió i que constituiran una base sòlida des d'on partir cap a la redacció del teu projecte de TFM.

Aquest treball articulat es duu a terme principalment mitjançant l'ús de l'eina de Folio, un espai d'autogestió de l'estudiant que podràs utilitzar tant per documentar i emmagatzemar informació i reflexions que entenguis útil per a tu, com compartir allò que consideris rellevant el grup de l'aula, i treballar amb el professorat. Aquest espai és transversal a les aules i us acompanyarà fins al final del Màster.

Amunt

Com que es tracta d'una assignatura de tipus metodològic centrada en les tècniques de recerca qualitativa, qualitativa i mixta, els seus continguts es projecten més enllà dels àmbits propis de l'Educació en línia i abasten el conjunt professional de les ciències socials en general.

Amunt

Per a la realització d'aquest curs recomanem als participants que hagin cursat els crèdits corresponents a l'assignatura d' "Recerca en e-learning" d'aquesta mateixa especialitat.

De la mateixa manera, recomanem a l'alumnat que tingui coneixements bàsics sobre epistemologia, paradigmes, models i dissenys d'investigació, així com tot allò relacionat amb els codis deontològics i ètics en investigació educativa.

Sense aquests requisits previs, pot resultar complexa la reflexió i comprensió dels continguts a tractar, així com el desenvolupament i la resolució de les activitats proposades.

La realització de les assignatures metodològiques habilita l'estudiant per finalitzar amb èxit l'itinerari de recerca, culminant amb el Seminari d'investigació. En aquest context, és important assenyalar que les assignatures metodològiques es poden considerar com a «preparatòries» per a l'elaboració el Treball Final de Màster (TFM). 

Per tant, l'estudiant ha d'anar fent les PAC d'aquestes assignatures pensant en el seu TFM. Aquest Treball Final de Màster, versarà sobre algun àmbit/línia del nostre programa (Educació i TIC/ e-learning).

Amunt

Per a la realització d'aquest curs recomanem als participants que hagin cursat els crèdits corresponents a l'assignatura d' "Investigació en e-learning" d'aquesta mateixa especialitat.

De la mateixa manera, recomanem a l'alumnat que tingui coneixements bàsics sobre epistemologia, paradigmes, models i dissenys d'investigació, així com tot allò relacionat amb els codis deontològics i ètics en investigació educativa. Sense aquests requisits previs, pot resultar complexa la reflexió i comprensió dels continguts a tractar, així com el desenvolupament i la resolució de les activitats proposades.

Nota: Tota la informació anterior és orientativa, i es pot veure modificada per part del professorat de l'assignatura, si així es considera convenient. En aquest sentit, és el Pla Docent el que actualitza i estableix sempre la darrera versió respecte les característiques de cadascuna de les assignatures. 

Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és proporcionar a l'alumnat una formació teòric-pràctica sobre els coneixements bàsics i els principals mètodes, tècniques i recursos per al desenvolupament d'una investigació en el camp educatiu.
Així doncs, permetrà als participants obtenir les següents competències específiques en investigació educativa:

 • Coneixement i domini de mètodes i tècniques d'investigació, tant quantitatives com qualitatives.
 • Destresa en la utilització d'eines per a la investigació i capacitat per aplicar-les a problemes reals.
 • Ús efectiu de recursos en xarxa per a la investigació.
 • Elaboració d'un disseny de recerca original.

De forma específica, els objectius són:

 • Adquirir criteris metodològics per comprendre els processos d'investigació en educació.
 • Discernir els elements comuns i diferencials dels dos principals enfocaments metodològics: quantitatiu, qualitatiu i mixt.
 • Conèixer els principals elements d'un disseny d'investigació.
 • Dissenyar la proposta inicial d'una recerca original.

Amunt

La investigació en educació

Ciència i coneixement científic; la investigació en educació; dilema metodològic; aproximació inicial al procés d'investigació.

Metodologia quantitativa

Disseny d'investigació empírico-analítica; dissenys d'investigació quantitativa

Metodologia qualitativa i mixta

Escenaris de la investigació qualitativa i mixta; dissenys d'investigació qualitativa i mixta; el mètode etnogràfic; estudi de Casos; teoria fonamentada; la investigació-acció; investigació basada en disseny.

Amunt

MeticLab (CAT) Web

AmuntÀrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge (s.f). Com citar els teus treballs [recurs d'aprenentatge]. Recuperat de Campus de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), biblioteca. recuperat  http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/gestio-bibliografica-uoc

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt