Construcció d'instruments per a la recerca Codi:  M1.051    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura introdueix quatre instruments de recollida de dades utilitzades sovint en la investigació en educació: (1) el qüestionari, (2) l'entrevista, (3) el grup de discussió i (4) l'observació participant. Si bé no és possible cobrir la totalitat d'instruments possibles de recollida de dades, un exercici minuciós i sistemàtic de construcció basada en aquesta selecció us permetrà adquirir procediments rigorosos aplicables a altres tipus d'instruments. A més us permetrà evidenciar el paper crucial del disseny d'instruments de recollida de dades en la seva relació amb el problema d'investigació i amb les etapes posteriors d'anàlisi i interpretació. En el cicle de la investigació, aquests instruments són administrats per la persona investigadora amb la finalitat de recollir un conjunt d'evidències que, un cop analitzades, permetin donar resposta a les preguntes objecte d'investigació. La naturalesa de la informació que es vol recollir és un aspecte central en el moment de decidir l'instrument que s'adoptarà per a la recollida de dades en una investigació. Cada instrument permet accedir a un tipus d'informació diferent i, en conseqüència, permet recollir dades i informacions diverses dels fenòmens investigats.

Diferents instruments poden ser, doncs, emprats per a investigar un mateix fenòmen. Ara bé, en la mesura que la informació generada difereix segons el mètode emprat, l'investigador ha de ser conscient de la importància que té l'elecció de l'instrument més adequat a administrar a cada situació, atenent l'enfocament i el propòsit de la recerca. Tot i ser crucial, la pregunta d'investigació no és l'únic element a valorar a l'hora de dissenyar la fase de recollida de dades o d'informació de la investigació. A més dels aspectes pròpiament metodològics, hi ha altres elements de tipus més pragmàtic, com els recursos i el temps disponible o les possibilitats d'accés a la informació. Aquests aspectes tenen una importància de manera que solen condicionar el plantejament d'una investigació.

La finalitat d'aquesta assignatura és dotar a l'estudiantat d'un marc de referència per a la selecció, el disseny i l'administració d'instruments d'investigació, així com per a l'avaluació de la seva pertinença i adequació a cada situació de recerca. Els materials de l'assignatura s'organitzen en dos grans blocs.

 1. Una primera part descriu les característiques i procediments de les tècniques del qüestionari i l'entrevista, dos instruments de recollida de dades emprats en la investigació quantitativa i qualitativa, respectivament.
 2. I una segona part es centra en presentar les tècniques qualitatives del grup de discussió i de l'observació participant, l'ús de les quals s'ha anat generalitzat fins a gairebé arribar al mateix nivell que l'entrevista, tot i haver estat desenvolupades en contextos disciplinaris molt més específics - els estudis de mercat i els estudis antropològics respectivament -.

El procés d'aprenentatge d'aquesta assignatura està organitzat sobre la base d'una sèrie d'activitats elaborades per aprendre a seleccionar i/o construir i administrar instruments de recerca. En aquest sentit, es prioritza un enfocament de desenvolupament d'activitats que faciliti els interessos de recerca específics de l'estudiantat.

Amunt

L'assignatura Construcció d'instruments per a la recerca forma part del Programa de Master en Educació i TIC (e-learning) i correspon, específicament, a l'àmbit de l'especialització en "Recerca en e-learning", el qual té com a objectiu millorar la formació metodològica dels i de les estudiants i la seva capacitat  per dur a terme treballs empírics de recerca, assajos acadèmics o sobre la pràctica professional.

Els i les estudiants que han optat per l'itinerari de recerca han d'adquirir els hàbits metodològics i les competències de recerca que es requereixen perquè puguin acabar desenvolupant, si ho desitgen, una tesi doctoral. Per això hauran de començar iniciant-se en la investigació a l'aplicació de les TIC en educació i la formació.

Cap el Treball Final de Màster (a través de l'eina Foli)

Aquest bloc modular està orientat a dotar l'estudiantat de les competències necessàries per iniciar-se a la recerca, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC en educació, formació i e-learning. Igualment, es faciliten eines que seran de gran utilitat per desenvolupar la investigació en xarxa i a la xarxa i, en particular, per poder desenvolupar els "Projectes d'iniciació a la Investigació".

La seqüència completa de les assignatures de l'especialització està dissenyada de manera que, a cadascuna, adquireixis coneixements i competències relacionats amb les diferents fases del projecte de recerca conduent al teu TFM. D'aquesta manera:

 • A Recerca a eLearning podràs iniciar una revisió de la literatura sobre el teu tema d'interès i pensar una problemàtica de recerca.
 • A Mètodes de recerca podràs treballar bibliografia teòrica i exemples pràctics d'investigacions que t'ajudin a decidir i justificar adequadament l'enfocament metodològic de la teva recerca, la seva pertinència i relació amb el problema i les preguntes i les hipòtesis de recerca.
 • A Construcció d'instruments, podràs començar a elaborar instruments de recollida de dades i valorar-ne l'adequació en funció de la metodologia pertinent per al teu tema.
 • A Tècniques d'anàlisi de dades podràs proveir-te de material que t'ajudi a interpretar les teves dades i a valorar com et poden permetre donar resposta a les teves preguntes de recerca i aportar al coneixement de l'àmbit
 • Finalment, a Seminari de recerca podràs disposar de material que t'ajudi a desenvolupar la teva capacitat d'escriptura acadèmica, atenent com apliques l'estructura, els principis i les normes que la regeixen.

L'elaboració del TFM es considera, doncs, una acció progressiva, que aniràs explorant de manera activa a través de lectures, activitats i reflexió i que constituiran una base sòlida des d'on partir cap a la redacció del teu projecte de TFM. Aquest treball articulat es duu a terme principalment mitjançant l'ús de l'eina Foli, un espai d'autogestió de l'estudiant que podràs utilitzar tant per documentar i emmagatzemar informació i reflexions que entenguis útils per a tu, com per compartir allò que consideris rellevant pel grup de l'aula o pel professorat. Aquest espai és transversal a les aules i us acompanyarà fins al final del Màster.

Amunt

Contextos professionals on es requereixin competències de recerca.

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura és aconsellable haver cursat les assignatures Investigació en e-learningMétodes de recerca en línia, de l'itinerari de "Recerca en e-learning" d'aquest Màster. Més específicament, per a un òptim desenvolupament del procés d'aprenentatge, és convenient haver cursat o estar cursant en paral·lel l'assignatura de Técnicas d'anàlisi de dades d'aquest mateix programa.

Aquesta assignatura us proporciona els coneixements elementals d'estadística descriptiva i inferencial, com així també d'anàlisi de dades qualitatives. La importància de comprendre com es realitzarà el tractament i anàlisi de les dades (procés immediatament posterior a la recollida de dades), determina com ha de dur-se a terme la construcció dels instruments per a la recollida dels mateixos.

És imprescindible tenir un nivell de lectura en anglès suficient per a la comprensió dels textes.

Amunt

Competències

Competències bàsiques

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7 - Que les i els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi.

Competències genèriques

CG1 - Manejar els principis teòrics fonamentals per a l'exercici de la pràctica professional.

CG2 - Disposar d'una actitud adequada per facilitar la innovació i el canvi en el context professional.

Competències transversals

CT2 - Treballar en equip i de manera interdisciplinària amb suport de les tecnologies.

CT4 - Organitzar, planificar i dur a terme un projecte professional o de recerca usant les TIC.

Competències especifiques

CE1 - Dirigir propostes d'ensenyament i aprenentatge en línia, tenint en compte els factors de l'entorn, de lorganització, i la gestió del canvi organitzacional.

CE7 - Aplicar estratègies i metodologies instruccionals, basades en l'ús de les TIC, que permetin el disseny i la implementació d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació en línia innovadores.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar de manera eficaç els recursos en xarxa per a la recerca.

Familiaritzar-se amb els elements bàsics de quatre instruments de recerca: el qüestionari, l'entrevista, el grup de discussió i l'observació

Dissenyar un procés de recerca per tal de donar respostes a un problema concret.

Jutjar la conveniència de l'utilització de cada instrument en funció de les particularitats d'una recerca concreta.

Elaborar instruments de recollida de dades que compleixin amb les propietats fonamentals de tot instrument de mesura per a la recerca en educació.

Elaborar instruments de recollida de dades que respectin les normes i bones pràctiques en el context de l'educació.

Aplicar de manera eficaç noves eines per a la recerca a problemes reals.

Analitzar de manera significativa la informació i les dades recollides.

Aplicar un comportament ètic en tots els processos que formen part d'una recerca.

Amunt

A continuació es presenta l'estructura bàsica dels continguts d'aquesta assignatura:

1. El qüestionari

 • Metodologia d'enquestes
 • El qüestionari com a instrument de recerca quantitativa
 • Disseny i administració de qüestionaris

2. L'entrevista

 • L'entrevista com a tècnica de recerca qualitativa
 • El disseny i desenvolupament d'una entrevista
 • Aspectes ètics a considerar

3. El grup de discussió (focus group)

 • El grup de discussió com a tècnica de recerca qualitativa
 • El disseny i la conducció del grup de discussió

4. L'observació participant

 • L'observació com a tècnica de recerca qualitativa
 • El disseny i la conducció de l'observació participant

Amunt

Validesa PDF
Fiabilitat PDF
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
MeticLab (CAT) Web

Amunt

L'assignatura disposa de materials específics de referència així com diversos materials complementaris que l'estudiantat té a la seva disposició a l'espai de recursos de l'aula.

Per tal de facilitar el desenvolupament de les activitats, es proposen un seguit de recursos amb múltiples propòsits:

 • Lectures obligatòries on es presenten en profunditat els mètodes d'investigació,
 • exemples d'articles, informes de recerca i/o tesis doctorals que inclouen els instruments de recollida de dades utilitzats,
 • plantilles que expliquen detalladament la manera en què s'han de presentar les activitats,
 • llistes de control (checklist) que garanteixin una elaboració rigorosa dels instruments de recollida de dades,
 • i rúbriques on s'estableixen els criteris d'avaluació de l'activitat.

Aquestes rúbriques d'avaluació constitueixen, a més a més, un document que guia el treball d'elaboració de cada activitat de manera que són de gran importància pel seu potencial formador.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt