Planificació de la docència en línia Codi:  M1.055    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La planificació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge constitueix un dels factors principals de qualitat de la docència universitària i, per tant, una de les competències bàsiques de la pràctica professional del professorat universitari. Si la planificació té un paper significatiu en el desenvolupament de qualsevol acció formativa de qualitat, en la formació en línia pren una importància especialment rellevant.

L'assignatura Planificació de la docència en línia, de 6 crèdits ECTS, té com a finalitat principal desenvolupar en els estudiants les competències necessàries per a planificar el procés, els recursos, l'estratègia pedagògica i l'entorn d'aprenentatge per a posar en marxa una proposta d'ensenyament i aprenentatge en línia i en modalitats semi-presencials.

L'assignatura té un caràcter tant teòric com aplicat. Es parteix de l'anàlisi i reflexió al voltant dels elements que condicionen la planificació de la docència en entorns d'aprenentatge en línia mitjançant el debat i l'anàlisi de casos de diferents contextos d'accions formatives en entorns virtuals per a, posteriorment, dur a terme el disseny de la planificació d'una acció de formació en línia específica.

Per aconseguir aquesta finalitat l'assignatura està organitzada al voltant de diferents activitats d'aprenentatge individuals i en grup que requereixen d'un alt nivell de participació, col·laboració i interacció entre els estudiants.

Amunt

L'assignatura Planificació de la docència en línia s'inscriu en l'itinerari de Docència Universitària en línia del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya. Les assignatures que componen aquest itinerari són: 

  • Estratègies docents en línia (6 ECTS)
  • Planificació de la docència en línia (6 ECTS)
  • Avaluació en línia (6 ECTS)
  • Disseny de recursos i activitats (6 ECTS)

Aquest itinerari pretén proporcionar les competències que els docents universitaris necessiten per a dur a terme la docència en un entorn virtual amb eficàcia i d'acord amb els estàndards de qualitat.

Amunt

Aquesta assignatura es dirigeix tant als professionals dels àmbits educatius habituals com a totes aquelles persones que en el seu context professional puguin planificar i dissenyar continguts de formació dins de la seva organització. 

L'assignatura es projecta en diferents camps professionals relacionats amb la docència tant formal com informal i al llarg de la vida (lifelong learning). En l'àmbit educatiu formal es dirigeix a nivells de formació universitària de grau i postgrau. En l'àmbit de la formació informal i al llarg de la vida, es considera la necessitat d'un conjunt ampli de col·laboradors de les organitzacions professionals capaces de crear continguts de formació a partir del seu coneixement professional. Es treballaran casos pràctics que es basen en situacions reals d'institucions de formació que desenvolupen part o la totalitat de la seva formació en modalitat de formació en línia.

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura recomanem als participants que hagin cursat satisfactòriament els crèdits fonamentals sobre l'ús de les TIC en educació i els diferents marcs teòrics que trobem per comprendre els processos d'ensenyament i aprenentatge virtuals, d'aquest mateix programa o uns altres que siguin similars.

Així mateix, recomanem que es tinguin coneixements bàsics sobre què és un procés formatiu, els seus principals elements i els diferents aspectes des dels quals valorar la seva qualitat.

Sense aquests requisits previs, pot resultar complex entrar de ple en la reflexió i la resolució de les activitats proposades.

Recomanem una disponibilitat temporal setmanal suficient per al seguiment continu de les diferents activitats, tant en les seves modalitats individuals com les col·laboratives. En cas de dificultats en el seguiment i implicació en l'assignatura, els estudiants hauran de comprometre's a informar amb la màxima antelació, per evitar dificultats de coordinació a nivell de grup classe i a nivell dels grups de treball en les activitats col·laboratives.

Amunt

Competències de l'assignatura:

CB 6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB 7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CG 1 - Manejar els principis teòrics fonamentals per a l'exercici de la pràctica professional.

CG 2 - Disposar de l'actitud adequada per facilitar la innovació i el canvi en el context professional.

CT 1 - Comunicar de manera efectiva a través de la tecnologia en un context d'aprenentatge en línia.

CT 3 - Desenvolupar habilitats de treball autònom en un context intervingut principalment per la tecnologia.

CE 1 - Dirigir propostes d'ensenyament i aprenentatge en línia, tenint en compte els factors de l'entorn de l'organització i la gestió del canvi organitzacional.

CE 2 - Gestionar i administrar els processos operatius vinculats a l'ensenyament i l'aprenentatge en línia.

CE 4 - Avaluar els processos organitzatius, la planificació de l'aprenentatge i els resultats acadèmics orientant-se a garantir l'execució d'un sistema de garantia de la qualitat de l'oferta educativa.

CE 6 - Planificar escenaris d'ensenyament i aprenentatge basats en les TIC per a diferents contextos, nivells i necessitats educatives diferents.

CE 8 - Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.

CE 9 - Planificar i implementar estratègies de dinamització de comunitats virtuals i treball col·laboratiu en entorns digitals.

CE 10 - Definir models educatius que incorporin les TIC i dissenys tecnopedagògic per a diferents necessitats i contextos de forma fonamentada i des del coneixement teòric disciplinar.

Amunt

Per assolir les competències definides anteriorment, a l'assignatura es treballaran els següents continguts:

1. Aspectes diferencials de la planificació de la docència en línia

1.1. En què consisteix i per què és tan important la planificació de la formació en línia

1.2. Elements clau a tenir en compte en la planificació de la formació en línia

1.3. Paper del docent en la planificació de l'acció formativa virtual

2. Elements i eines per a la planificació dels processos de formació en línia.

2.1.El pla docent

2.2.La guia d'aprenentatge.

3. Las activitats d'aprenentatge o e-activitats com a element clau del disseny formatiu

3.1. Variables que cal considerar en el disseny de les e-activitats

3.2.Tipologia d'e-activitats d'aprenentatge

4. L'avaluació de l'aprenentatge en línia o e-avaluació

4.1.Tipus d'avaluació

4.2.Instruments per a l'avaluació en línia

5. La planificació col·laborativa de la docència en línia.

Amunt

Les funcions i tasques de la docència amb TIC PDF
Docència amb perspectiva de gènere Web
Ús no sexista de la llengua Web
El treball col·laboratiu en entorns virtuals Audiovisual
Disseny d'una guia per a planificació de la docència en línia Audiovisual
MeticLab (CAT) Web
Planificació de la docència en línia. Estudi de casos Web
Virtualització accelerada de la docència universitària en temps de pandèmia: el cas de la Universitat Andina Simón Bolívar (entrevista 1) Audiovisual
Virtualització accelerada de la docència universitària en temps de pandèmia: el cas de la Universitat Andina Simón Bolívar (entrevista 3) Audiovisual
Virtualització accelerada de la docència universitària en temps de pandèmia: el cas de la Universitat Andina Simón Bolívar (tertúlia) Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt