Direcció estratègica i lideratge Codi:  M1.057    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Cada organització (institució educativa o empresa) necessita establir una estratègia d'e-learning que contribueixi amb la consecució dels seus objectius. L'estratègia és responsabilitat de l'e-learning manager i finalment del director de l'organització. Per tant hi ha una funció de coordinació necessària entre els membres de l'organització i de disseny, planificació i finalment implementació estratègica d'un projecte d'e-learning.
Grans organitzacions han implementat "e-learning", però ara veuen que l'èxit d'una iniciativa d'e-learning requereix una mica més que només instal·lar programari i programes d'e-learning. Una estratègia d'e-learning d'èxit necessita articular-se d'acord amb l'estratègia general de l'organització.

Com pot contribuir l'e-learning a aconseguir els objectius estratègics d'una organització? Les iniciatives d'e-learning han de ser un component integral de l'estratègia de l'organització. Donat el potencial impacto que pot tenir una iniciativa d'e-learning, l'Adreça de l'organització ha de determinar com alinear efectivament l'estratègia e-learning en la gran estratègia de l'organització. Aquesta alineació necessita la planificació pel creixement organitzatiu, les incerteses econòmiques i les alteracions de la força de treball. Amb una estratègia adequada, els esforços de l'e-learning poden adaptar-se als imperatius actuals del context social. Perquè una estratègia d'e-learning estigui completament integrada en l'estratègia de l'organització, l'e-learning no pot ser una eina de capacitació aïllada. Si no que els directius de les diferents àrees organitzatives han de tenir accés i contribuir al sistema e-learning. El directiu de la iniciativa e-learning, l'e-learning manager ha de tenir capacitat de persuasió per guanyar accés als recursos de l'organització. Però per avaluar la posició estratègica s'han de mirar les forces competitives, i llavors veurem com virtualment en cada element de l'estratègia de l'organització, l'e-learning juga un paper.

L'adreça d'aquest impuls té una primera fase que es correspon amb l'estratègia, i respondria a les preguntes sobre que plànols i dissenys són necessaris per aconseguir les metes previstes. En aquest sentit existeixen una sèrie de característiques que són propícies en aquest moviment de l'organització i que responen a una tipologia de cultura institucional concreta, com per exemple la visió i transmissió d'èxit per part de les persones amb capacitat per generar idees i projectes, la capacitat de compartir responsabilitats, el compromís permanent tant de les pròpies institucions com dels actors en la dinàmica constant de millora organitzativa i un llarg etc. que anirem descobrint al llarg de l'assignatura.

La incorporació de l'e-learning en les organitzacions implica importants canvis i per tant és necessària una important reflexió i la concreció d'una estratègia donades les potencialitats que comporta.

L'assignatura Adreça estratègica i lideratge té com a finalitat analitzar i reflexionar aquesta temàtica per fer possible la millor de les gestions organitzatives, és per això que els casos estudiats provenen de realitats d'educació formal, no formal i empresarial. Així mateix, la metodologia de treball serà pràctica i participativa per aconseguir una capacitació amb un alt grau de transferibilidad a qualsevol escenari.

Amunt

Des del Programa d'Educació i TIC, treballem per prevenir la pràctica fraudulenta del plagi de dues maneres:
La asignatura Direcció estratègica i lideratge forma part de l'itinerari "Direcció i gestió d'e-learning" i se situa de la següent manera:
 • Organització i gestíó de l'e-learning
 • Direcció estratègica i lideratge
 • Direcció operativa de projectes d'e-learning
 • Disseny de programes i cursos en línia

Amunt

Aquesta assignatura està pensada per a aquells professionals el perfil dels quals és el de responsables que ocupen nivells de direcció gestió d'e-learning en organitzacions públiques o privades i en contextos de formació reglada o corporativa.

Amunt

Per a un correcte seguiment i un òptim aprofitament d'aquesta acció formativa, es recomana haver cursat prèviament l'assignatura obligatòria "Disseny i gestió de projectes d'e-learning". Un material addicional amb conceptes claus necessaris es troba disponible a l'aula virtual.

És convenient el coneixement del Campus Virtual de la UOC, de les seves diferents àrees i funcionalitats, perquè pugui tenir lloc una correcta interrelació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Recomanem a aquells que ingressen per primera vegada dedicar un temps inicial a conèixer i experimentar el Campus Virtual detalladament.

També recomanem familiaritzar-se amb l'eina de wikispaces, que s'utilitzarà molt per al treball col·laboratiu dins de l'assignatura. Podeu realitzar una primera aproximació accedint a l'enllaç d'ajuda disponible en el wiki de wikispaces.

Amunt

El Màster en Educació i TIC (e-learning) està concebut per dotar els estudiants d'una sèrie de competències profesionalitzadores que es reparteixen entre les diferents assignatures, referent a això les competències que més es vinculen a Direcció de la formació amb l'ús de les TIC són les següent:
 • Identificació dels principals factors que intervenen en la presa de decisions en el desenvolupament de iniciatives educatiu-formatives que incorporen les TIC.
 • Identificació i justificació dels factors clau per a la gestió del canvi en les organitzacions.
 • Direcció de propostes formatives que incorporen l'ús intensiu de les TIC, tenint en compte els factors de l'entorn de l'organització i la gestió del canvi organitzacional.
Per a l'adquisició d'aquestes competències proposades, els objectius didàctics plantejats són els que segueixen:
 • Identificar els principals factors de canvi en la direcció i gestió d'una organització que propicien la introducció, aplicació i innovació de solucions d'e-learning.
 • Analitzar les funcions i possibles vies d'articulació de l'e-learning dintre de les diferents estructures organitzatives.
 • Descriure les instàncies i processos que conduïxen a la definició d'estratègies d'e-learning alineades amb la missió de l'organització.
 • Aprofundir sobre rol de lideratge i funcions de l'e-learning manager com agent impulsor i gestor de l'e-learning organitzatiu.
 • Elaborar un pla estratègic conduent a la implementació d'una estratègia d'e-learning.

Amunt

1. El director d'e-learning organitzatiu.

2. Reestructuració d'un departament d'eLearning en fase d'internacionalització.

3. Enquesta del professorat per planificar una estratègia d'e-learning.

4. El meu rol como a director d'e-learning.

Amunt

Processos institucionals de desenvolupament i de suport a la formació: la gestió del e-learning PDF
Polítiques públiques e-learning: una visió comparativa PDF
Organització i e-learning: models institucionals i de gestió PDF
Introducció a la direcció estratègica i lideratge de l'e-learning Web
Lideratge de l'e-learning a l'escola en temps de pandèmia. Més enllà de l'Educació Remota d'Emergència Web
Lideratge i pedagogia de la pandèmia Carolina de Britos Audiovisual
Lideratge i pedagogia de la pandèmia José Luis Tourón Audiovisual
MeticLab (CAT) Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt