Direcció operativa de projectes d'e-learning Codi:  M1.058    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La transformació digital en les organitzacions implica importants canvis tant a nivell de direcció com de tots els processos operatius que directa i indirectament contribueixen a la seva implementació.

El repte més important que es planteja en l'actualitat és determinar l'ús més eficient de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les diferents activitats organitzatives, tant en termes productius com econòmics. En aquest sentit, ja a la fi de la dècada dels noranta, es comptava amb evidència empírica en la indústria nord-americana sobre la importància de l'adaptació de l'enfocament i de l'execució dels processos organitzatius per utilitzar adequadament les tecnologies digitals. De fet, va demostrar que la incorporació de les TIC en l'activitat empresarial sense una reforma en paral·lel dels processos tradicionals influïa negativament en el creixement econòmic de l'empresa.

Cal, per tant, un plantejament en profunditat de l'organització per aprofitar tot el potencial de les tecnologies de la informació i per a que aquestes s'integrin de manera harmoniosa i efectiva al normal acompliment de l'organització per tal d'evitar o reduir les possibilitats de conflictes amb les formes de fer tradicionals. Aquest plantejament també és aplicable a l'activitat de formació, tant formal com no formal, ja sigui implementat amb objectius d'expansió/diversificació d'una oferta formativa cap a l'interior de l'organització (capacitació) com si aquesta forma part de la seva raó social o entitat (empresa o institució de formació).

L'assignatura Direcció Operativa de Projectes d'e-learning té com a finalitat analitzar, reflexionar i posar en pràctica una eficient gestió operativa de projectes d'e-learning, fent possible la instrumentació de les estratègies plantejades en vistes a la concreció dels objectius de l'organització.

L'assignatura està dirigida a persones que tinguin o es plantegin tenir responsabilitats de gestió operativa i econòmica de la transformació digital qualsevol tipus de nivell formatiu.

Els continguts estan organitzats a través de materials bàsics de referència i casos pràctics.

Amunt

L'assignatura Direcció Operativa de Projectes d'e-learning forma part de l'itinerari Direcció i gestió d'e-learning i se situa de la forma següent:

Organització i gestió de l'e-learning

Direcció estratègica i lideratge

Direcció operativa de projectes d'e-learning

Disseny de programes i cursos en línia

Amunt

Esta asignatura está pensada para aquellos profesionales el perfil de los cuales es el de responsables que ocupan niveles de dirección y gestión de proyectos de e-learning en organizaciones públicas o privadas y en contextos de formación reglada o corporativa. 

Amunt

Per a un correcte seguiment i un òptim aprofitament d'aquesta acció formativa, es recomana haver cursat prèviament l'assignatura obligatòria "Disseny i gestió de projectes d'e-learning" i haver o estar cursant "Organització i gestió de l'e-learning" i "Direcció estratègica i lideratge".

Amunt

El "Màster en Educació i TIC (e-learning)" està concebut per dotar als estudiants d'una sèrie de competències profesionalizadores que es distribueixen i es desenvolupen en el cursat de les diferents assignatures que l'integren. Les competències pròpies a Direcció operativa de projectes d'e-learning són les següents:

 • Relacionar la fase estratègica i operativa en la direcció de l'e-learning a partir dels rols que intervenen en la gestió de l'e-learning.
 • Descriure el rol i les funcions del gestor de projectes d'e-learning.
 • Identificar els factors clau per a la gestió del canvi en les organitzacions.
 • Aplicar criteris d'assegurament i avaluació de la qualitat d'una proposta de formació d'e-learning.
 • Planificar els aspectes operatius d'un projecte d'e-learning.
 • Aplicar els conceptes i continguts treballats, així com els elements més importants per a l'èxit en la implantació d'un projecte d'e-learning. 

Per a l'adquisició d'aquestes competències proposades, els objectius d'aprenentatge plantejats són els que segueixen:

 • Identificar la responsabilitat, funcions i activitats del GP-eL una organització o projecte d'e-learning.
 • Identificar el rol del Gestor de Projectes d'i-learing (GP-eL) com a figura clau i responsable de la gestió operativa d'un projecte d'e-learing.
 • Conèixer la relació entre els diferents rols que intervenen en la gestió de projectes d'e-learning.
 • Descobrir la importància de l'estudi i anàlisi de la qualitat de l'oferta d'un curs virtual, per a la millora contínua de qualsevol procés formatiu d'e-learning.
 • Identificar els criteris -bàsics i específics- que serveixin de referència per avaluar la qualitat d'un curs virtual.
 • Posar en pràctica els diferents components operatius dels projectes d'e-learning: gestió de la producció de formació (cursos i programes); màrqueting i difusió; gestió econòmica; gestió docent i d'estudiants.
 • Aplicar els conceptes econòmics que formen part de la gestió dels processos de formació basats en sistemes d'e-learning a l'anàlisi de situacions reals.

Amunt

Material bàsic de referència de l'assignatura

 • Maina, M. (coord.) & Segura Virella, G. (aut) (guia). Gestió operativa de projectes d'e-learning: Introducció. Barcelona: FUOC
 • Maina, M. (coord.) & De la Teja, Ileana (aut.) (mòdul). Gestor de projectes d'e-learning: introducció a les millors pràctiques, mètodes i habilitats. Barcelona: FUOC.
 • Maina, M. (coord.) & Castillo Merino, D. (aut) (mòdul). Economia de l'e-learning. Barcelona: FUOC. 
 • Maina, M. (coord.) & Roman, D. (aut) (estudi de cas). Implementant un sistema de gestió de l'aprenentatge. Barcelona: FUOC.
 • Duart, J. M., Lupiáñez, F. (coords) & Abramovich, S (aut.) (estudi de cas). Procesos operatius II: gestió docent, tecnològica, financera i presupostària. Barcelona: FUOC.
 • Duart, J. M., Lupiáñez, F. (coords) & Arbués Visús, M. T. (aut.) (estudi de cas). Gestió de la producció d'un programa d'e-learning: El procés de disseny i creació del programa màster en ciències de la salut. Barcelona: FUOC.

Amunt

Gestió de la producció d'un programa d'e-learning Web
Sistemes de suport a l'estudiant d'entorns virtuals Web
Organització i e-learning: models institucionals i de gestió PDF
Cas: Implementant un sistema de gestió de l'aprenentatge Web
Implementació d'una estratègia digital a l'Institut Salas i Xandri de Sant Quirze de Vallès (Catalunya, Espanya) Web
Implementació d'una estratègia digital a l'Institut Salas i Xandri de Sant Quirze de Vallès (Catalunya, Espanya) Audiovisual
MeticLab (CAT) Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt