Disseny de recursos i activitats en línia Codi:  M1.066    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El disseny d'experiències d'aprenentatge implica la consideració i articulació d'una sèrie d'elements que configuren una infraestructura tecnopedagógica de suport. 

El camp del disseny tecno-pedagògic ha estat molt prolífic en els últims anys, tant en el terreny de la recerca com en el desenvolupament de models, criteris, eines i sistemes útils per la pràctica de creació de situacions d'aprenentatge. En aquest context, el disseny de l'aprenentatge o learning design va emergir la passada dècada com un dels àmbits de creixement més significatius en el camp de l'educació i la tecnologia. 

La present assignatura pretén facilitar l'adquisició de les competències necessàries per conceptualitzar, analitzar, dissenyar i avaluar activitats i recursos d'aprenentatge per a diferents finalitats educatives, perspectives i models pedagògics. En aquesta assignatura es treballarà per tant, el rol del/de la dissenyador/a tecnopedagógico/a, contemplant la seva funció de manera fortament interrelacionada amb la de docents i aprenents. 

En aquest sentit, es treballen els conceptes i principis clau del disseny tecno-pedagògic en relació amb les diferents perspectives teòriques sobre l'aprenentatge, prestant especial atenció als enfocaments derivats del constructivisme sociocultural. 

S'aborden també les diferents fases d'un procés de disseny utilitzant alguns instruments conceptuals i tècnics que ens ofereix el camp del disseny de l'aprenentatge. 

Per a això, l'assignatura es dota d'un conjunt d'activitats de diferent tipologia, implicant processos d'anàlisis i síntesis, representació, creació, col·laboració, indagació, resolució de problemes, discussió, etc. que permeten experimentar a partir de la pròpia pràctica i reflexionar sobre les dificultats identificades, activant el desenvolupament competencial i l'aplicació de coneixements en un context rellevant i significatiu per a l'estudiantat.

Amunt

L'assignatura Disseny de recursos i activitats en línia forma part de l'itinerari "Disseny tecno-pedagògic en educació" i se situa de la següent manera:

Disseny de programes i cursos en línia 6 ECTS
Disseny de recursos i activitats en línia
6 ECTS
Integració d'eines tecnològiques per a l'educació 6 ECTS
Planificació de la docència en línia 6 ECTS

Amunt

L'especialització d'aquest itinerari es refereix a les competències que s'han de posar en pràctica durant el disseny instruccional i tecnològic de programes educatius relacionats amb entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge i materials formatius digitals.

Serà necessari que l'estudiant pugui identificar els principals factors que intervenen en la presa de decisions en relació amb el desenvolupament de dissenys educatius; que pugui justificar i desenvolupar dissenys tecno-pedagògic, que sigui capaç d'identificar indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i que estigui capacitat per conceptualitzar, aplicar i avaluar la utilització de recursos educatius digitals.

El camp professional d'aplicació específic de les competències assolides a l'assignatura es situa en el disseny i la creació d'activitats i recursos per a l'aprenentatge, el desenvolupament d'estratègies de docència virtual i de dinamització de comunitats virtuals.

Amunt

És recomanable que l'estudiant hagi cursat les assignatures troncals o obligatòries

Amunt

La proposta metodològica de l'assignatura combina diferents estratègies basades en la indagació, la reflexió crítica, l'anàlisi i resolució de problemes, amb la intenció d'activar processos de documentació, anàlisi, creació i avaluació. En coherència amb l'assoliment de les competències transversals la metodologia emprada combina el treball individual i el treball en grup de forma integrada. Es tracta que els estudiants adoptin un paper actiu en el camp del disseny de situacions i objectes per a l'aprenentatge en línia o amb suport tecnològic, des de diferents aproximacions pedagògiques i mitjançant diferents procediments.

L'assignatura està integrada per tres activitats de diferents característiques i pesos relatius respecte l'avaluació global de l'assignatura. Totes elles són de realització obligatòria per poder superar l'assignatura.

L'aprenentatge s'organitza a partir de les activitats proposades, equivalents a 6 crèdits ECTS. Així, el total de crèdits d'aquesta assignatura representa 150 hores de treball de l'estudiant, 25 hores/crèdit aproximadament. La distribució d'aquestes 150 hores, en termes de càrrega lectiva de l'estudiant, és la següent:

Activitat 1 (40 hores)
Activitat 2 (60 hores)
Activitat 3 (50 hores)

Amunt

Aquesta assignatura es proposa proporcionar una formació aplicada però fonamentada, mitjançant processos de documentació, anàlisi i reflexió-acció i l'ús dels instruments que proporciona el camp del disseny educatiu per la creació d'escenaris, activitats, recursos i entorns d'aprenentatge, amb tecnologies digitals, en les seves diferents modalitats d'ús educatiu. 

En aquest conjunt de processos es tindrà en compte de manera transversal el desenvolupament de la competència de treball en equip mitjançant l'ús de tecnologies, així com la pràctica inclusiva, ètica i socialment responsable. 

Més concretament, l'assignatura permetrà als i les participants posar en pràctica les següents competències generals, específiques i transversals:

Competències generals

CG1 - Manejar els principis teòrics fonamentals per l'exercici de la seva pràctica professional.

Competències específiques

CE6 - Planificar escenaris d'ensenyament i aprenentatge basats en les TIC per diferents contextos, diferents nivells i necessitats educatives.

CE7 - Aplicar estratègies i metodologies instruccionals, basades en l'ús de les TIC, que permetin el disseny i implementació d'activitats d'aprenentatge i d'avaluació en línia innovadores.

CE8 - Dissenyar materials educatius i formatius digitals en múltiples mitjans i formats.

CE9 - Planificar i implementar estratègies de dinamització de comunitats virtuals i treball col·laboratiu en entorns digitals.

CE10 - Definir models educatius que incorporin les TIC i dissenys tecno-pedagògics per a diferents necessitats i contextos de forma fonamentada i des del coneixement teòric disciplinar.

Competències transversals

CT2. Treballar en equip i de manera interdisciplinària amb suport de les tecnologies.

CT5. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per la millora d'aquestes pràctiques.

Amunt

Els continguts d'aprenentatge que es treballen en l'assignatura són els següents:

 • Definició, finalitat, origen i evolució del camp del disseny de l'aprenentatge, diferència respecte al camp del disseny instruccional.
 • Per a qui es dissenya? Característiques de les persones destinatàries i del context educatiu i de disseny.
 • Qui dissenya? Docents com a dissenyadors. Enfocaments de co-disseny o disseny participatiu.
 • Què es dissenya? Objectes de disseny i objectes d'aprenentatge: activitats, recursos, escenaris, entorns d'aprenentatge.
 • Com es dissenya? Instruments mediadors del disseny: models, marcs i representacions de disseny (els marcs ACAD i 7Cs), metodologies i eines de disseny, etc. El paper de les teories de l'aprenentatge i els models pedagògics en el disseny.
 • Principis de disseny i prestacions tecnològiques dels entorns d'aprenentatge.
 • Característiques o qualitats de l'aprenentatge: implicació en l'aprenentatge, aprenentatge social i en comunitat, aprenentatge inclusiu. 
 • Modalitats, condicions o configuracions d'aprenentatge: situacions blended o híbrides, virtuals, en xarxa, informals o formals.
 • Problemes o reptes en l'àmbit del disseny educatiu.

Amunt

Metodologies actives Web
Affordances pedagògiques: com pensar i analitzar les tecnologies per a l'aprenentatge Web
Quadern de disseny centrat en les persones Web
MeticLab (CAT) Web
Principis teòrics i pautes de disseny per a una docència en línia inclusiva i feminista Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt