Treball final de màster professionalitzador Codi:  M1.071    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El Treball Final de Màster (TFM) de l'itinerari professionalitzador té com a objectiu que l'estudiant tingui una experiència de disseny, aplicació i avaluació real d'un projecte d'e-learning que s'haurà de contextualitzar a una institució educativa, organització o empresa específica. El tema del projecte estarà relacionat amb algun dels itineraris d'especialització del Màster:
a)     Direcció i gestió de l'e-learning
b)     Disseny tecno-pedagògic
c)     Docència en línia
El TFM de l'itinerari professionalitzador consta de dues parts que es concreten en dues assignatures: una part acadèmica (Projecte d'Aplicació Professional), i una part que es desenvolupa al marc d'un centre, entitat o empresa de pràctiques (Pràctiques Externes). Aquestes dues parts s'han de matricular i cursar de forma simultània.
En endavant es descriu la part acadèmica, que és la que correspon a aquesta assignatura, encara que aquesta es trobi estretament lligada a la de Pràctiques Externes.
L'assignatura de Projecte d'Aplicació Professional es centra en aquesta part acadèmica, que de fet es troba estretament lligada a la part d'aplicació contextualitzada de l'assignatura de Pràctiques externes.
El Projecte d'Aplicació Professional es basa, així, en l'elaboració individual d'un projecte professional que s'haurà de contextualitzar en una institució educativa o organització específica. La concreció de l'assignatura dependrà, en part, de l'itinerari d'especialització que l'estudiant hagi escollit.
Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant comptarà amb la supervisió col·laborador docent de la UOC que tindrà la funció de tutor acadèmic del projecte. Les característiques del projecte a desenvolupar s'establiran de manera consensuada entre l'estudiant i el tutor, tenint en compte també el tutor extern del centre de pràctiques (des de l'assignatura de Pràctiques Externes).

Amunt

L'assignatura de Pràctiques Externes és l'activitat pràctica i específica que dins del TFM actua com a eix vertebrador del Màster, amb dos objectius: en primer lloc, contextualitzar els aprenentatges, tant teòrics com a pràctics, que l'estudiant ha anat adquirint al llarg dels diferents mòduls i cursos del programa i, en segon lloc, projectar els aprenentatges a l'entorn professional.
Cal entendre aquesta assignatura i la de Projecte d'Aplicació Professional com un tot estructurat (TFM) per un conjunt de tasques relacionades amb l'execució d'un projecte orientat per un objectiu definit, susceptible d'aconseguir-se en un temps determinat i amb uns recursos concrets.
Com a requisits acadèmics per desenvolupar l'assignatura, tenint en compte que necessàriament haurà de matricular-se conjuntament amb la de Projecte d'Aplicació Professional, es proposen els següents:
  1. Es recomana haver superat almenys la meitat dels crèdits de la titulació.
  2. Es necessari haver superat l'assignatura preparatòria de: Disseny i gestió de projectes d'e-learning.
  3. Es aconsellable tenir dedicació única al TFM, és a dir, no realitzar paral·lelament altres assignatures.

Amunt

Com a part integrant del Treball Final de Màster de l'itinerari professionalitzador, aquesta assignatura es relaciona directament amb la capacitació professional del propi programa de Màster universitari en Educació i TIC (e-learning), que són entre altres, les següents professions no regulades:
-       Docents que volen treure partit de les TIC per a la millora de la qualitat educativa
-       Director/a de projectes d'e-learning
-       Dissenyador/a instruccional o tecno-pedagògic
-       Dissenyador/a gràfic/a de recursos i entorns educatius mediats per les TIC
-       Avaluador/a de projectes d'e-learning
-       Coordinador/a docent de programes, cursos i assignatures basades en l'ús de les TIC
-       Coordinador de projectes d'investigació en e-learning
-       Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'educació
-       Tècnic/a en qualitat de l'e-learning
-       Tutor/ en entorns d'ensenyament-aprenentatge en línia
-       Formador en entorns d'ensenyament-aprenentatge en línia
-       Gestor/a de programes d'e-learning formatius
-       Administrador/a de entorns virtuals per a la formació

Amunt

 

Amunt

Per les seves particularitats, l'assignatura de Projecte d'Aplicació Professional no aporta més competències específiques als estudiants, sinó que permet consolidar les competències que ja s'hauran adquirit durant els cursos anteriors.
 
Una altra particularitat la importància que prenen les competències transversals. Així doncs, els estudiants hauran de posar en joc les seves habilitats comunicatives, la capacitat de treballar en equip, el lideratge, la iniciativa i la creativitat a l'hora de resoldre problemes reals, la facilitat de redactar documentació concisa, completa i comprensible, etc. Concretament, les competències transversals del TFM es formulen de la forma següent:
 
-       Aplicar els principis ètics i valors professionals en el seu àmbit de treball.
-       Assegurar el seu acompliment professional a través de l'actualització contínua.
-       Manejar els principis teòrics fonamentals per a l'exercici de la seva pràctica professional.
-       Disposar de l'actitud adequada per facilitar la innovació i el canvi en el seu context professional.
-       Comunicar de manera efectiva a través de la tecnologia en un context d'aprenentatge en línia.
 
L'estudiant haurà de posar de manifest, així, les competències professionals bàsiques, específiques i transversals, pròpies de l'àmbit de l'e-learning i per a l'especialitat escollida.
Competències de l'especialitat en direcció i gestió:
 
-       Comunicar eficaçment per facilitar les interaccions entre els diferents actors de l'àrea d'aprenentatge en línia.
-       Aplicar estàndards ètics, legals i tecnològics en el marc de l'aprenentatge en línia.
-       Aplicar coneixements professionals i tecnològics actualitzats.
-       Planejar les funcions de l'àrea d'aprenentatge en línia en el context de l'organització.
-       Identificar solucions d'aprenentatge en línia que responguin a necessitats d'aprenentatge en l'organització.
-       Alinear les funcions de l'àrea d'aprenentatge en línia amb el canvi organizacional.
-       Familiaritzar-se amb els principis de disseny instruccional aplicat a solucions d'aprenentatge en línia.
-       Avaluar intervencions d'aprenentatge en línia.
-       Aplicar principis de lideratge a l'àrea de l'aprenentatge en línia.
-       Exercir habilitats de gestió organizacional a l'àrea d'aprenentatge en línia.
-       Exercir habilitats de negocis a l'àrea d'aprenentatge en línia.
-       Aplicar principis de gestió del coneixement a l'àrea d'aprenentatge en línia.
 
Competències de l'especialitat de disseny tecno-pedagògic:
 
-       Planificar l'anàlisi de necessitats propi a un context d'aprenentatge en línia.
-       Avaluar les condicions per dissenyar una solució d'aprenentatge en línia sobre la base dels resultats d'una anàlisi de necessitats.
-       Analitzar els factors organizacionales, regulatoris i educacionals que puguin tenir un impacte en el disseny de la solució d'aprenentatge en línia proposada.
-       Establir les especificacions de creació, format, qualitat, implementació i emmagatzematge del contingut de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Dissenyar, seleccionar o adaptar intervencions d'aprenentatge en línia eficaces.
-       Utilitzar la tecnologia i el mètode apropiats per dissenyar activitats d'aprenentatge en línia.
-       Elaborar l'estratègia pedagògica d'aprenentatge en línia.
-       Identificar els principis bàsics per al desenvolupament de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Assegurar la qualitat de l'etapa de desenvolupament de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Especificar l'escenari de difusió de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Avaluar l'eficàcia de la solució de l'aprenentatge (avaluar l'aprenentatge).
-       Avaluar el procés de disseny de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Planificar la gestió de la solució d'aprenentatge en línia.
-       Gestionar el projecte de disseny d'una solució d'aprenentatge en línia
 
Competències de l'especialitat de docència en línia:
 
-       Planificar el procés d'ensenyament-aprenentatge en línia basat en els principis de l'aprenentatge en línia.
-       Preparar els recursos i l'estratègia pedagògica adequats a una solució d'aprenentatge en línia específica.
-       Deixar operatiu l'ambient d'aprenentatge per assegurar les millors condicions d'aprenentatge en línia.
-       Preparar-se per a l'ensenyament en el context d'una solució d'aprenentatge en línia.
-       Aplicar principis de presentació de continguts multimèdia en línia segons els objectius d'aprenentatge i els mitjans seleccionats.
-       Demostrar l'ús eficaç de tècniques d'acompanyament o suport a l'estudiant dins del procés d'ensenyament-aprenentatge en línia.
-       Aplicar bones pràctiques de dinamització de grups en el context d'aprenentatge en línia.
-       Proporcionar feedback de manera oportuna, rellevant i clara als estudiants en línia.
-       Facilitar la superació de dificultats en l'aprenentatge en línia.
-       Avaluar l'eficàcia del procés d'ensenyament-aprenentatge en línia en un context d'aprenentatge determinat.
-       Posar en pràctica tècniques de seguiment del procés d'ensenyament-aprenentatge en línia.
-       Administrar el procés d'aprenentatge en línia per a la col·laboració i l'autogestió per a fi de maximitzar els resultats d'aprenentatge.
-       Administrar l'ambient d'aprenentatge en línia per maximitzar la seva eficàcia.

Amunt

El contingut de l'assignatura de Projecte d'Aplicació Professional dependrà en gran mesura de la temàtica concreta del projecte, donat que cada projecte podrà donar lloc a un producte o resultat diferent. A continuació es llisten alguns exemples de projectes que es poden realitzar:
-       Un estudi de viabilitat d'una innovació.
-       Un disseny d'un prototip o prova pilot fonamentat a les TIC.
-       Un disseny, implementació i avaluació d'un prototip o prova pilot que inclogui les TIC.
-       Un disseny d'un pla d'actuació concret.
-       Un disseny, implementació i avaluació d'innovacions o millores.
-       Un redisseny d'un curs, d'un pla estratègic, d'una activitat, etc.
-       Una avaluació de resultats, de la qualitat d'un programa, d'una actuació, etc.
-       O altres actuacions que s'acordin amb el professor col·laborador.
 
En tot projecte s'establiran un conjunt d'etapes que funcionaran com a fases i subfases de l'assignatura: anàlisi de necessitats, disseny d'accions, desenvolupament d'accions, implementació i avaluació. Algunes d'aquestes subfases, aquelles que exigeixen l'accés al centre institució on es contextualitza el projecte, es treballen de forma més directa des de l'assignatura de Pràctiques externes. Aquelles dedicades a portar a terme la conceptualització, el disseny i desenvolupament del producte o recurs que es vulgui desenvolupar, així com a generar la documentació del procés seguit en forma de memòria final, es concentraran a l'assignatura de Projecte d'Aplicació Professional.
Fase 1. Proposta i enfocament del projecte (a ambdues assignatures)
Fase 2.1 Recollida de dades i anàlisi (a l'assignatura de Pràctiques externes)
Fase 2.2.Concreció del disseny del projecte (a l'assignatura de Projecte d'aplicació')
Fase 3. Desenvolupament (a ambdues assignatures)
Fase 4.1. Implementació pilot i avaluació (a l'assignatura de Pràctiques externes)
Fase 4.2. Redacció de la memòria final, presentació i defensa del projecte (a l'assignatura de Projecte d'aplicació)

En tot cas i, en termes generals, el projecte estarà vinculat a la formació a distància i a l'ús de les TIC, concretament, en l'àmbit de l'e-learning, és a dir, sustentat en el conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge a distància, caracteritzades per l'ús intensiu d'Internet i altres TIC amb l'objectiu de generar, distribuir i avaluar el coneixement a partir de la interacció entre docents i estudiants en el si d'una organització.

Amunt

Iniciació al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'e-learning. Estudi de cas: Anàlisi d'un projecte de capacitació virtual PDF
Cas Introducció al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit de la formació Web
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Camps d'intervenció professional en e-learning PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt