Organització del treball i pràctiques de recursos humans Codi:  M1.254    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Organització del treball i pràctiques de recursos humans incideix en les polítiques i en les pràctiques de gestió de persones, en els canvis en les formes d'organització del treball i en la digitalització de la gestió de persones.

Dins dels profunds canvis que la revolució tecnològica de l'últim terç del segle XX i els primers anys del segle XXI han provocat en les organitzacions, l'àmbit dels Recursos Humans ha estat un dels que han experimentat efectes més importants. Els departaments i responsables de persones dins de l'empresa veuen com el seu paper canvia a un ritme vertiginós, convertint-se en una funció cada vegada més polièdrica i complexa, allunyada dels tradicionals rols més administratius per situar-se en posicions molt més estratègiques per a l'organització. Un dels elements més importants dins d'aquestes responsabilitats serà la de gestionar i liderar persones que funcionen sota esquemes tecnològics i paràmetres del segle XXI.

En el transcurs de l'assignatura aprofundirem en la posada en pràctica de tècniques per a la incorporació, desenvolupament i avaluació dels RH, així com en molts dels elements clau que marcaran el futur (o no tan futur) dels recursos humans basats en les organitzacions 2.0 i la tecnologia; com aquestes tecnologies marquen el funcionament de les nostres organitzacions, els nous processos a implementar i com tots ells formaran part de manera important en els nostres departaments de gestió/lideratge de persones, independentment del sector i la forma que tingui la nostra organització.

Amunt

Assignatura obligatòria amb una carrega docent de 4 crèdits, que forma part de la matèria 3 del Màster, Desenvolupament de recursos humans i gestió del talent, conjuntament amb les assignatures Habiitats per a la direcció, Gestió del talent i Direcció de Projectes.

 

Amunt

No son necessaris coneixements previs.

Amunt

 Competències  

 Transversals

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

 Específiques

CE4 - Implementar pràctiques de recursos humans i d'organització del treball que promoguin l'atracció, gestió i retenció del talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en el seu conjunt.

 Resultats d'aprenentatge

 • Vincular les polítiques, les pràctiques de RRHH i l'organització del treball.
 • Reconèixer els fonaments de les noves formes d'organització del treball i extreure conclusions sobre les seves vinculacions amb la gestió de recursos humans.
 • Analitzar pràctiques de RRHH implementades en diferents organitzacions i comparar, distingir i valorar críticament els diferents models de gestió de RRHH.
 • Realitzar un aprenentatge col·laboratiu, utilitzant eines tecnològiques. 
 • Reconèixer diferents canals de captació de candidats passius.
 • Analitzar la idoneïtat de diferents xarxes socials per al procés inicial de reclutament.
 • Reflexionar sobre la importància de conèixer nous canals de reclutament i selecció.
 • Analitzar diferents formes d'organització flexible del treball a través de les TIC.
 • Identificar pràctiques empresarials i reflexionar sobre les mateixes, identificant elements d'èxit i / o millora.
 • Comprendre la importància del diagnòstic, i l'establiment d'objectius, per desenvolupar plans d'actuació amb èxit.
 • Incorporar mecanismes per a la discriminació de perfils, i la construcció d'arguments per a la seva posterior validació (o no) amb entrevistes.
 • Analitzar exemples pràctics i implementar pràctiques de employer branding que promoguin l'atracció, gestió i retenció del talent i el potencial innovador de les persones i de l'organització en el seu conjunt
 • Dissenyar estratègies de employer branding.
 • Dissenyar i construir una marca personal.

Amunt

1. Digitalitza la gestió dels recursos humans

 La gestió de persones en l'era digital 

 • El mercat de treball i els perfils professionals en l'economia del coneixement.

 • La gestió de la reputació professional i personal.

 • Competències digitals en el lloc de treball de l'economia digital.

 • Organitzacions 2.0.

 Organització flexible i TIC

 • Models organitzacionals i noves formes d'organització flexible del treball.

 • Aprenentatge en el context de les TIC. Tendències i perspectives.

 2. Construeix la teva marca personal

 • L'estratègia d'employer branding

 • Pràctiques de employer branding

 • Construir i actualitzar la teva marca personal, Tendències.

 • Com desenvolupar una marca personal?

3. Decidir el model de gestió de recursos humans

 • Models de gestió de RRHH. Organització del treball i noves pràctiques de RRHH.

 • Localització i incorporació de persones (reclutament i selecció).

 • Formació i desenvolupament de persones.

 • Sistemes d'avaluació de l'acompliment

 • Polítiques i pràctiques de compensació

Amunt

Les TIC a les organitzacions intensives en coneixement XML

Amunt

Repte 1. Digitalitza la gestió d'RH

 • Guia d'aprenentatge. Digitalitzar la gestió d'RH.
 • Mòduls didàctics:
  • La gestió de persones a l'era digital.
  • Digitalització dels RH (I).

Repte 2. Construeix la teva marca personal

 • Guia d'aprenentatge. Marca personal.
 • Vídeo. ¿Qué es la marca personal?
 • Mòdul didàctic: Digitalització dels RH (II).

Repte 3. Decidir el model de gestió de recursos humans

 • Guia d'aprenentatge. Models i pràctiques d'RH.
 • Modelos de gestión de RRHH (capítol de llibre).
 • Mòduls didàctics:
  • Noves formes d'organització del treball i de gestió de recursos humans.
  • Gestió del talent per competències.
  • Polítiques i pràctiques de compensació.
 • Vídeo. HR Future. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt