Aspectes legals d'RH (I) Codi:  M1.256    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Aspectes legals de RRHH (I) pretén, dins del marc normatiu i amb caràcter crític, proposar solucions que s'adaptin les necessitats d'una empresa d'incorporació de treballadors, de política retributiva, jornada i permisos, i de flexibilitat interna i externa.

El propòsit és que s'apliquin una sèrie de conceptes i eines jurídiques d'utilitat per a la gestió dels recursos humans. S'analitzen els aspectes clau vinculats a l'ingrés dels empleats en l'organització (intermediació i contractació laboral). Es presenten els factors lligats a qualsevol fase i tipus de contracte. Entre aquests, es presenten les principals característiques de la relació laboral de l'alt directiu i dels principals tipus de pactes propis d'aquesta relació laboral especial. Es faciliten els coneixements sobre els temes clau de les polítiques de retribució en les organitzacions. Amb aquesta finalitat, s'aborden els elements estructurals del salari, els principals aspectes que poden abordar-se mitjançant la negociació col·lectiva, les tècniques de retribució i algunes reflexions sobre els diferents tipus de retribució variable i en espècie.

Des del punt de vista de la flexibilitat, s'analitzen la flexibilitat interna (lloc de treball) i la flexibilitat externa (extinció). S'aborda la mobilitat funcional, la mobilitat geogràfica amb el complex tema de la mobilitat transnacional dels treballadors, la regulació; i també una matèria íntimament lligada a les noves fórmules de gestió de recursos humans, com és el teletreball perquè l'estudiant pugui disposar de fonaments jurídics sobre la matèria. Finalment, es presenta l'extinció del contracte de treball (extinció causal, acomiadament objectiu, acomiadament col·lectiu, etc.)

Amunt

L'assignatura forma part de la matèria 4 Relacions laborals i qualitat de vida en el treball. Formen també part d'aquesta matèria Salut i qualitat de vida en el treball i l'assignatura optativa Aspectes legals de RRHH (II).

Amunt

Els conceptes adquirits en aquesta assignatura són fonamentals per a desenvolupar les tasques de pròpies d'un professional de Recursos Humans. Per aquest motiu, l'assignatura esdevé rellevant per a qualsevol treball relacionat amb aquest àmbit i, en general, amb tots aquells on hi hagi una relació existent entre empleadors i empleats en un determinat marc normatiu.

Amunt

Competències 

Transversals (CT):

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.  

Específiques (CE): 

CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels RRHH atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmiques, jurídiques, psicològiques i organitzatives.  

Resultats d'aprenentatge

  • Detectar els conflictes subjacents en les relacions laborals individuals en el marc d'una empresa i identificar amb caràcter crític la resposta que ofereix el marc normatiu.
  • Proposar solucions que, a la llum de les alternatives que ofereix el marc normatiu laboral, s'adaptin les necessitats d'una empresa en relació a l'incorporació de treballadors i en matèria de política retributiva, jornada i de flexibilitat.

Amunt

Repte 1. Ingrés a l'empresa

Mòdul 1. Intermediació i reclutament d'empleats

Aquest mòdul presenta els diferents mitjans de reclutament de mà d'obra, exclosa la selecció de personal i les seves tècniques. Per això, se centra en els mecanismes d'intermediació que tenen per objecte posar en contacte les ofertes i les demandes de mà d'obra, tant públics com privats i les formes de col·locació en el mercat de treball. Es fa un especial esment a quines fórmules es consideren il·legals.

Mòdul 2. Contractació laboral

Aquest mòdul pretén facilitar les eines teòriques i pràctiques necessàries per a comprendre els aspectes clau de la contractació laboral (capacitat per a contractar) i en particular els factors lligats a la fase inicial del contracte (modalitat, període de prova, etc.). A més, el mòdul pretén donar a conèixer les principals claus de la relació laboral especial d'alt directiu.

Aquest mòdul pretén també permetre a l'estudiant conèixer aspectes de gestió de la contractació laboral i aplicar els processos administratius relacionats amb la contractació (inscripcions d'empreses, afiliacions, bonificacions i reduccions), així com els procediments relacionats amb la Seguretat Social en aquest àmbit.

Repte 2. Política retributiva, permisos i jornada

El Mòdul 3 pretén aportar a l'estudiant els coneixements sobre els temes clau de les polítiques de retribució de les organitzacions, algunes reflexions sobre les retribucions en espècie i els plans de compensació salarial flexible, així com facilitar una introducció a factors clau lligats al contingut del contracte, com ara la jornada i els permisos.

Repte 3. La flexibilitat des del punt de vista jurídic

Mòdul 4. Flexibilitat interna

Aquest mòdul aborda les modalitats de flexibilitat funcional i geogràfica, i en concret la mobilitat transnacional de treballadors. D'altra banda també es presenten les modificacions del contracte que alteren el contingut de la prestació laboral, i en particular de què parlem quan ens referim a modificacions substancials, les causes de suspensió del contracte i les possibles causes i efectes de les excedències en el marc d'un contracte laboral. Per últim, es tracta el teletreball, com a forma de treball vinculada a la transformació digital, per donar unes nocions transversals sobre la gestió del teletraball en el marc d'una relació laboral.

Mòdul 5. Flexibilitat externa

Aquest darrer mòdul tracta diferents aspectes clau relacionats amb la flexibilitat externa, és a dir amb la sortida del treballador de l'empresa, el que a la pràctica identifiquem com a extinció de la relació laboral, i en particular, les diferents causes i normativa i jurisprudència aplicable, combinat aspectes teòrics i pràctics.

Amunt

Cerca d'informació jurídica a internet (DOGC, BOE, CENDOJ, TC, ARANZADI, VLex i La Ley) Web
Principals tipus de contractes de treball Audiovisual
Els expedients de regulació d'ocupació Audiovisual
Aspectes pràctics vinculats al càlcul del salari Audiovisual
Gestió d'empleats conflictius Audiovisual
Relació de RH amb els diferents stakeholders en l’àmbit laboral Audiovisual
Aspectes pràctics sobre els Plans d'igualtat Audiovisual
Fonts del dret laboral Audiovisual

Amunt

Podeu accedir a tots els recursos d'aprenentatge de l'assignatura a través de la pestanya Continguts que trobareu al menú de l'esquerra de l'aula.

Els materials didàctics responen, en el seu conjunt, al doble enfocament, teòric i pràctic que se li dóna a l'assignatura.  Actualment, a més de documents .pdf, els materials es presenten en una diversitat de formats (audiollibre, web, html5, epub, mobipocket i videollibre). 

La principal Font d'Informació que cal fer servir en aquesta assignatura és la consulta a les Bases de Dades normatives i jurisprudencials, disponibles a la biblioteca.

D'acord amb el que necessiteu en cada moment per seguir la planificació de les activitats, els recursos estaran disponibles a la pàgina de cada repte. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt