Salut i qualitat de vida en el treball Codi:  M1.257    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La salut laboral té com a objectiu fomentar i mantenir el més alt nivell de benestar físic, mental i social de la persona treballadora, prevenir dels danys a la salut per les condicions del seu treball, i mantenir-lo en una ocupació que convingui a les seves aptituds psicològiques i fisiològiques. Aquest és el marc en què es situa l'assignatura Salut i qualitat de vida en el treball.

S' aborden aspectes relatius a la salut i qualitat de vida laboral, les condicions laborals i els riscos psicosocials. S'emfatitzarà sobre les característiques de les empreses saludables, les pràctiques de recursos humans que s'adapten a aquest tipus d'organitzacions i es posarà accent en el diagnòstic i en la prevenció, per la qual cosa, s'utilitzaran alguns instruments de mesura. Al final, l'alumnat avaluarà alguns elements que estan implicats en les condicions de treball aportant les seves pròpies propostes d'intervenció.

L'objectiu en finalitzar l'assignatura és ser capaç de potenciar la cultura de la prevenció de riscos a les organitzacions, i aportar evidències per promoure ambients de treball saludables.

Amunt

Salut i qualitat de vida en el treball és una assignatura obligatòria del pla d'estudis del Màster Universitari en Direcció i Gestió de RRHH. Té 4 crèdits ECTS en total. Aquesta assignatura forma part de la matèria 4 Relacions laborals i qualitat de vida en el treball. Pertanyen a la mateixa matèria les assignatures Aspectes legals de RRHH (I) i l'optativa Aspectes legals de RRHH (II). L'assignatura es desenvolupa en l'àmbit dels riscos psicosocials i la qualitat de vida en el treball.

Amunt

No són necessaris coneixements previs. No obstant això, és important que l'estudiant estigui familiaritzat amb els conceptes més bàsics de l'ambit de la direcció i la gestió de persones.

Amunt

Competències

Transversals:

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Específiques:

CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels RRHH atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

CE3- Dissenyar plans i polítiques per promoure un entorn de desenvolupament de les persones, fomentar la qualitat de vida en el treball, i respondre a la diversitat i als principis d'igualtat d'oportunitats.

Resultats d'aprenentatge 

 • Distingir l'abast de la problemàtica dels danys derivats de la persona treballadora en la nostra societat.
 • Identificar i analitzar els principals aspectes de la salut laboral.
 • Reconèixer la salut laboral com un concepte ampli i integrador i la necessitat d'integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió.
 • Distingir els factors que propicien la generació d'una nova cultura d'empresa en la qual les condicions de treball adquireixen una especial importància, així com els principis essencials en què aquesta es fonamenta.
 • Diferenciar els factors de l'activitat laboral que interfereixen positiva o negativament en la salut laboral.
 • Reconèixer que la salut laboral és un dels valors més importants a protegir en un centre de treball.
 • Aplicar els coneixements i els conceptes clau a casos pràctics i a situacions reals.
 • Identificar els elements que caracteritzen els models d'empreses saludables.
 • Comprendre que la diversitat generacional i l'envelliment actiu forma part del nou ADN d'aquestes organitzacions.
 • Analitzar els efectes de la posada en pràctica de programes d'empreses saludables.
 • Analitzar els diferents danys i conseqüències dels riscos psicosocials.
 • Analitzar el concepte d'estrès laboral, així com els seus antecedents i conseqüències.
 • Descriure situacions de burnout, reconèixer els seus estressors laborals i analitzar la relació amb altres variables.
 • Identificar les principals fonts de l'addicció a la feina.
 • Exposar arguments que mostrin els efectes de la fatiga laboral.
 • Analitzar els principals fenòmens que defineixen els processos de mobbing.
 • Realitzar una avaluació laboral d'un risc psicosocial en l'organització utilitzant el mètode o tècnica d'avaluació i aplicar-lo rigorosament.
 • Exposar arguments que mostrin la correcta interpretació de les dades.
 • Analitzar experiències d'intervenció sobre la qualitat de vida laboral d'empreses i institucions.
 • Realitzar propostes d'intervenció basades i fonamentades en coneixements científics.
 • Identificar els nivells d'intervenció psicosocial distingint el nivell individual, grupal i organitzacional.

 

Amunt

1. LA CULTURA PREVENTIVA, LES CONDICIONS DE TREBALL I LA SALUT LABORAL

1.1. Cultura d'empresa, qualitat i condicions de treball

 • Sistemes reactius d'actuació en prevenció de riscos laborals.
 • Necessitat d'un nou enfocament: sistemes proactius i integradors en prevenció de riscos laborals.
 • Nova cultura d'empresa i condicions de treball.

1.2. Condicions de treball i salut

 • Danys derivats del treball.
 • Riscos.

1.3. Salut i treball

 • Salut laboral.
 • Qualitat de vida laboral.
 • Condicions laborals.
 • Riscos psicosocials.

2. ELS PRINCIPALS RISCOS PSICOSOCIALS DE L'ENTORN LABORAL I LES ORGANITZACIONS SALUDABLES

2.1. Riscos psicosocials

 • Estrès laboral i burnout.
 • Mobbing. Una epidèmia silenciosa.
 • El tecnoestrès: l'estrès laboral ocasionat per l'ús indegut de les TIC.
 • L'addicció al treball: el workaholism.
 • La fatiga laboral: sobrecàrrega i infracàrrega mental.
 • Una aproximació a la intervenció transnivel dels riscos psicosocials.

2.1. Organitzacions saludables

 • Models, característiques i propostes d'intervenció.

3. AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DELS DANYS A LA SALUT PER LES CONDICIONS DEL TREBALL

 • Mètodes d'avaluació psicosocial.
 • Intervenció sobre la qualitat de vida laboral d'empreses i institucions.

Resumidament, els continguts de l'assignatura abasten els conceptes de cultura preventiva, condicions de treball i salut laboral. També s'identifiquen els principals riscos psicosocials en les organitzacions i el món laboral. Així, estudiarem l'estrès laboral, el burnout, l'assetjament laboral, el tecnoestrés, i l'addicció al treball, principalment. El concepte d'organització saludable es tracta des de la Psicologia Positiva, que s'encarrega d'estudiar les bases del benestar psicològic i de la felicitat, així com de les fortaleses i les virtuts humanes, complementant l'enfoc tradicional de la psicologia, que ha sigut l'estudi dels aspectes negatius i patològics de l'esser humà. Finalment, es descriuen les principals tècniques o mètodes per avaluar els riscos psicosocials a la feina i les estratègies d'intervenció psicosocial organitzatives i individuals.

Amunt

Cultura d'empresa, qualitat i condicions de treball XML

Amunt

En aquesta assignatura es posa a disposició de l'alumnat diferents tipus de recursos d'aprenentatge. Els recursos d'aprenentatge textuals tenen un enfocament principalment teòric i el seu estudi proporciona els coneixements bàsics de l'assignatura. Aquests materials han estat elaborats per un equip d'experts i expertes en la matèria. A més, el professorat podrà proporcionar altres lectures que tindran caràcter obligatori com a continguts de l'assignatura (p.ex., Notes Tècniques de Prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball). Tots ells aniran presentant-se a mesura que avanci el curs. També disposeu de recursos audiovisuals a cadascun dels reptes. Aquests tenen un enfocament principalment pràctic en la majoria dels casos i permeten complementar els coneixements exposats als mòduls textuals. En alguns casos, la seva visualització és rellevant per entendre l'aplicació pràctica d'alguns dels conceptes que s'estudien a l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt