Direcció responsable de persones Codi:  M1.262    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura “Direcció responsable de persones” us permetrà vincular la direcció de recursos humans amb la sostenibilitat organitzativa i la responsabilitat social. Una de les responsabilitats socials primàries per a una empresa és oferir una feina digna en què els treballadors puguin desenvolupar-se a nivell humà i professional. I la direcció de persones té un paper fonamental en lestabliment de polítiques, estratègies i pràctiques que fomentin el benestar laboral i la qualitat del treball. Des d'aquesta perspectiva, l'assignatura se centra en l'anàlisi i el disseny de polítiques estratègiques i pràctiques de recursos humans que tenen un efecte positiu en la sostenibilitat organitzativa, principalment en l'impuls de la igualtat de gènere, en combatre la discriminació i fomentar la inclusió, en la conciliació de la vida laboral i familiar, i en la promoció de canals de formació i aprenentatge permanent, entre d'altres.

Analitzarem què significa gestió sostenible de RH, com són les organitzacions que més l'afavoreixen; identificarem el paper de la cultura organitzativa per fomentar la igualtat i perquè les persones se sentin valorades i motivades per líders que actuen com a model de referència de valors i principis ètics; i prendrem consciència de la responsabilitat de la direcció de persones en la gestió de la carrera professional de cadascun dels membres de lorganització. L'assignatura s'estructura al voltant dels eixos següents: 

 • Aspectes que regeixen el funcionament de les organitzacions i que serveixen de base a la vostra estratègia responsable.
 • Polítiques estratègiques de la Direcció de Persones i com aquestes poden alinear-se amb la responsabilitat social.
 • El desenvolupament de competències com a pràctica per a la sostenibilitat organitzativa.
 • La gestió de la diversitat.
 • Estratègies pràctiques per diagnosticar i executar plans digualtat. 

Amunt

Assignatura optativa del pla d'estudis del Màster U. en Direcció i Gestió de Recursos Humans. També forma part del Pla d'Estudis de Màster U. en Sostenibilitat i responsabilitat social.

Amunt

Competències transversals 

 • CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.
 • CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals. 

Competències específiques 

 • CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.
 • CE2- Establir l'estratègia d'recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar el impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzacionals.

 

Resultats d'aprenentatge

 • Identificar les dimensions principals de la responsabilitat social corporativa (RSC) i la seva implicació en els RH.
 • Analitzar els comportaments socialment responsables en una empresa.
 • Investigar les pràctiques de recursos humans i d'organització del treball per a empreses socialment responsables.
 • Conèixer els instruments principals d'articulació pràctica de la RSC i valorar els efectes de l'RSC en el sistema de relacions laborals.
 • Connectar la RSC amb la normativa legal i convencional .
 • Identificar les dimensions principals d'una bona gestió de recursos humans, amb objectius no només econòmics, i la seva implicació en els RH.
 • Plantejar accions per donar resposta a les necessitats detectades en les organitzacions i determinats col·lectius, i millorar les oportunitats de les persones per desenvolupar-se laboralment.
 • Abordar globalment i reflexionar sobre les dimensions i factors que conflueixen en l'ocupabilitat.
 • Valorar la implicació dels empleats en el propi aprenentatge permanent i al desenvolupament professional.
 • Analitzar l'ocupabilitat, per, de cara a un futur, ser capaç d'avaluar i poder reconèixer als treballadors
 • Diagnosticar l'entorn productiu, laboral i social analitzant críticament les característiques, requeriments i oportunitats.
 • Analitzar l'evolució de les estructures empresarials i de les pràctiques de recursos humans i la seva incidència en els requeriments competencials i oportunitats de les persones.
 • Conscienciar sobre els prejudicis i estereotips socials, i on i com es produeixen i retroalimenten les iniquitats.
 • Reflexionar sobre el compromís d'impulsar la igualtat de gènere a partir de les polítiques de direcció de persones.
 • Analitzar la situació de partida d'homes i dones valorant els factors objectius i subjectius que incideixen en la inserció, el desenvolupament professional i en la millora de la qualitat del treball.
 • Utilitzar els indicadors adequats per fer el diagnòstic de la situació en diferents àmbits de la gestió de recursos humans.
 • Desenvolupar estratègies per diagnosticar i executar plans d'igualtat.
 • Analitzar els diferents aspectes de la gestió de les organitzacions, principalment, dels recursos humans, que afavoreixen la igualtat de gènere.

Amunt

Gestió sostenible dels RH

 • Responsabilitat social de les empreses: perspectiva jurídica:
 • Las dimensiones interna i externa de la RSC.
 •  Anàlisi dels principals instruments d'articulació pràctica de la RSC.
 • Efectes de la RSC en el sistema de relacions laborals.

RSC i polítiques estratègiques de la Direcció de persones: Una perspectiva psicosocial

 •  Compromís social i management responsable
 • La implicació de la Direcció de persones en la RSC
 • Cap a les persones: l'organització intel·ligent.
 • Eines per a l'avaluació del funcionament dels sistemes de l'empresa.
 • La  direcció estratègica i les Pràctiques de Recursos Humans.
 • La Direcció per Objectius i la Direcció per Valors: una metodologia en la gestió de persones.
 • Empreses socials

Gestió d'RH, qualitat del treball i ocupabilitat

 • Benestar ocupacional.
 • Noves dimensions del treball: la qualitat de l'ocupació i condicionants d'exclusió del mercat de  treball.
 • La reformulació organitzativa i les noves pràctiques de RRHH.
 • Competències professionals i projecte professional.

El desenvolupament de competències com a pràctica de responsabilitat social empresarial  

 • Concepte, descripció, desenvolupament i classificació de competències
 • Competències i intel·ligència emocional
 • Desenvolupament de competències en col·lectius vulnerables
 • Mètriques i sistemes dinformació. 

Gestió de la diversitat a les organitzacions 

 • Introducció a la diversitat a les organitzacions
 • Gestió estratègica de la diversitat
 • El lideratge davant la diversitat
 • Expressions de la diversitat
 • Edat i gènere al mercat laboral
 • Origen etnocultural
 • Discapacitat
 • Diversitat LGTBI
 • Diversitat religiosa

Com traslladat la igualtat a l'empresa

 •  Responsabilitat social i igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 •  Igualtat d'oportunitats en altres col·lectius.
 • El pla d'igualtat.
 •  Àmbits d'anàlisi, diagnòstic i disseny d'un pla d'igualtat.

Amunt

Amunt


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt