Aspectes legals d'RH (II) Codi:  M1.264    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Aspectes legals dels recursos humans II inclou qüestions i matèries diverses per a donar continuïtat a les qüestions abordades en l'assignatura obligatòria Aspectes legals dels recursos humans I. Sense dubte, la seva inclusió es considera d'interès i d'actualitat per les temàtiques que aborda:

 • La negociació col·lectiva, sense la qual no es pot entendre el sistema de relacions laborals en el dia a dia;
 • La prevenció de riscos laborals;
 • El treball autònom i a l'autònom dependent, com a fórmula que cal tutelar en context de canvi i desenvolupament del treball digital;
 • La incidència de les TIC en les relacions laborals i la protecció de dades, un tema clàssic i, alhora, actual, que ha generat jurisprudència diversa d'interès i que ha de ser tractat, regulat o bé conegut per les organitzacions,
 • La fiscalitat des de la perspectiva d'aspectes de més interès en els recursos humans.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa que forma part de la Matèria 4 del pla d'estudis, Relacions laborals i qualitat de vida en el treball. 

Les assignatures Salut i qualitat de vida en el treball i Aspectes legals de RRHH (II), també formen també part d'aquesta matèria. 

Amunt

Els conceptes adquirits en aquesta assignatura són fonamentals per a desenvolupar les tasques de pròpies d'un professional de Recursos Humans. Per aquest motiu, l'assignatura esdevé rellevant per a qualsevol treball relacionat amb aquest àmbit i, en general, amb tots aquells on hi hagi una relació existent entre empleadors i empleats en un determinat marc normatiu.

Amunt

Transversals

 • CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • CT3 - Aportar valor a les organtzaclions utilitzant les TIC de forma avançada.
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.

Específiques:

 • CE1- Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

Resultats d'aprenentatge

 • Analitzar els conceptes i instruments normatius d'interès pràctic en la gestió de recursos humans en les organitzacions, relacionats amb la negociació col·lectiva laboral, la prevenció de riscos laborals, la regulació jurídica del treball autònom i independent, les tecnologies en la relació laboral i la dimensió fiscal dels recursos humans.
 • Integrar coneixements normatius, amb criteris judicials i administratius d'interès pràctic en les diverses matèries que es tracten, i raonar críticament la seva aplicació per a obtenir una formació integral i actualitzada.
 • Aprofundir en els aspectes legals dels recursos humans i proposar solucions que, a la llum de les alternatives que ofereix el marc normatiu laboral, s'adaptin a les matèries desenvolupades.

Amunt

El repte d'aprenentatge

Al llarg del curs es plantegen una sèrie de situacions relacionades amb l'àmbit acadèmic i/o professional de l'assignatura que estan definides al voltant d'un repte d'aprenentatge. Les situacions plantejades pretenen contextualitzar les activitats formatives i es basen en competències i resultats d'aprenentatge a assolir en aquestes activitats d'avaluació.

Partint de plantejaments definits a partir del repte, treballareu les diferents activitats d'avaluació contínua i el fareu utilitzant recursos i continguts formatius que us proporcionarem per cada repte.

En la nostra assignatura, plantejarem els següents reptes:


Repte 1. Son la negociació col.lectiva i l'activitat preventiva a l'empresa instruments de tutela dels treballadors?

Mòdul 1. Negociació col·lectiva


La negociació col·lectiva és un procés de diàleg entre els agents socials la finalitat principal dels quals és la regulació del marc d'unes condicions de treball i ocupació. El primer mòdul pretén donar un explicació pràctica de les principals claus que caracteritzen al nostre sistema de van negociar col·lectiva laboral, i analitza els instruments en què es concreta la negociació. Així mateix l'estudiant coneixerà qui aquesta legitimat per a negociar, el contingut i tipus de clàusules en un conveni, l'àmbit d'aplicació dels convenis i les vies de control judicial sobre aquests. També s'analitza que és el conflicte col·lectiu i la seva visualització mitjançant la figura de la vaga i el tancament patronal.

Mòdul 2. Activitat preventiva de riscos laborals en l'empresa

Aquest mòdul acosta a l'estudiant a un conjunt de normes que configuren la disciplina de la prevenció de riscos laborals tant des del punt de vista jurídic com tècnic. El seu objectiu principal és analitzar les obligacions jurídiques en la matèria que afecten principalment l'empresari, però també a torsos subjectes, com són els serveis de prevenció i els delegats de prevenció. Igualment s'analitza que obligació correspon al treballador i amb què instrumento compte l'empresari per a assegurar el seu compliment. De la mateixa manera s'analitzen els diferents tipus de responsabilitat empresarial que es deriven de l'incompliment de l'obligació de garantir la seguretat i salut en el treball: administrativa, civil, penal i el recàrrec de prestacions. Per ultimo es dóna a conèixer la responsabilitat en matèria de PRL de l'administració pública com a ocupadora.


Repte 2. Estem preparats per a la digitalització del treball? I pel treball autònom?

Mòdul 3. Treballo autònom i treball autònom dependent

L'objectiu d'aquest modulo és conèixer unes altres formules de creació de llocs de treball en el nostre mercat de treball, com són el treball autònom i analitzar la seva regulació jurídica, distingint segons sigui un treball autònom, veritablement independent, o un treball autònom dependent (TRADE). El treball autònom és una realitat que respon a múltiples variables i el seu estudi permetrà a l'estudiant raonar sobre el seu significat i formar-se una opinió amb base legal sobre el que pot ser un "fals" autònom.

Mòdul 4. TIC i protecció de dades en la relació laboral

Amb aquest modulo relacionarem tecnologia i treball. La incidència de la tecnologia en la relació laboral es pot enfocar des de diversos punts de vista. La tecnologia és una eina de producció, però també un instrument de control; totes dues finalitats poden ser licites, sempre que el seu ús no superi certs limitis. Amb això ens referim tant a l'ús de tecnologies que poden ser contraindicades o amb finalitats que poden vulnerar certs drets del treballador. El mòdul pretén des d'una perspectiva practica, analitzar aquesta matèria (protecció i seguretat de dades personals, videovigiláncia en el lloc de treball, geolocalització en el lloc de treball... ) des del punt de vista normatiu i judicial, pera permetre a l'estudiant forjar-se un criteri més solgut en una qüestió de total actualitat. Per ultimo també s'ofereixen una pinzellades de les relacions sindicals en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.


Repte 3. Existeix la tutela contra l'assetjament i la violència de gènere en l'àmbit laboral? Quina és la fiscalitat del treball i com incideix en la gestió de RH?

Mòdul 5. Fiscalitat dels recursos humans

Les rendes derivades del treball personal són objecte de tributació en el nostre ordenament. En primer lloc, es pretén identificar el concepte de rendiment del treball i conèixer les diverses possibilitats que ofereixen els sistemes de retribució flexible basats en les diferents modalitats de retribució en espècie. S'analitza la normativa fiscal aplicable als recursos humans de les organitzacions i la seva incidència practica, especialment en relació als mecanismes de calculo i aplicació de retencions i ingressos a compte de la renda personal. També es pretén conèixer la fiscalitat aplicable a les deferents possibilitats de cessament d'una relació laboral.

Mòdul 6. Protecció contra l'assetjament i la violència de gènere en les relacions laborals

L'assetjament sexual en el món del treball és un fenomen mundial, que afecta a tots els països, no existint cap que estigui lliure d'aquesta manera de discriminació i de violència contra les dones. És una manifestació més de la discriminació estructural i sistèmica contra les dones. No és un fenomen nou en l'àmbit de les relacions laborals, emergeix a conseqüència de la progressiva inclusió de la dona en el mercat laboral i la seva cada vegada major presència en professions, tasques i activitats anteriorment vetades a elles.

Amunt

Amunt

Durant el curs s'utilitzaran diversos materials, procedents de fonts diferents i amb finalitats diverses:

Els mòduls editats per la UOC constitueixen el material bàsic de l'assignatura. La seva lectura, estudi i treball seran absolutament necessaris.

Mòdul 1. Negociació col·lectiva.

Mòdul 2. Activitat preventiva a l'empresa. Prevenció de riscos laborals.

Mòdul 3. Treball autònom i treball autònom depenent.

Mòdul 4. TIC i protecció de dades en la relació laboral.Mòdul 5. Fiscalitat dels recursos humans.

Mòdul 6. Protecció contra l'assetjament i la violència de gènere en les relacions laborals

En funció de les necessitats i temàtiques específiques es posarà a disposició dels estudiants altres materials que puguin ser d'interès per la seva actualitat, com ara notícies, webs, articles doctrinals, sentències recents o desenvolupaments legislatius.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt