Mètodes de recerca quantitativa Codi:  M1.267    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquest curs s'emmarca dins dels següents Màsters Universitaris dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): Màrqueting Digital, Responsabilitat Social Corporativa, Direcció i Gestió de Recursos Humans, Turisme Sostenible i TIC, i Anàlisi Econòmica. S'ofereix en català i en castellà. Es tracta d'un curs on s'hi treballen continguts relacionats amb l'estadística i amb l'aplicació que tenen en l'estudi del sharing economy

L'objectiu principal del curs és facilitar a l'estudiant un mapa dels diversos mètodes quantitatius (estadístics) que hi ha susceptibles de ser utilitzats en qualsevol recerca sobre sharing economy, i també proporcionar les pautes metodològiques mínimes per a afrontar una investigació ordenada, rigorosa i amb conclusions útils i comprensibles. 

No és l'objectiu de l'assignatura conèixer detalladament cada una de les tècniques quantitatives que s'hi aniran presentant i, en conseqüència, no tindrà un nivell formal elevat, ni matemàticament ni estadísticament. Ben al contrari, es tractarà de disposar, en finalitzar el curs, d'un grup de tècniques a l'abast amb els exemples corresponents d'utilització aplicada i les eines informàtiques que hi corresponguin, per tal que l'estudiant, en el moment d'iniciar una recerca, sàpiga plantejar el problema, desenvolupar-lo en les seves hipòtesis i supòsits teòrics previs, dotar-lo de contingut empíric per mitjà de la localització de les dades estadístiques necessàries i utilitzar la tècnica quantitativa més adequada d'acord amb els objectius de la recerca plantejada.

Amunt

Aquest curs de 4 crèdits s'emmarca dins de l'itinerari de recerca dels Màsters Universitaris dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Segons el programa, l'asignatura és optativa o obligatòria. Es tracta d'un curs on s'hi treballen continguts relacionats amb l'estadística i amb l'aplicació que tenen en l'estudi del sharing economy. Aquesta assignatura es complementa amb l'assignatura de "Mètodes de recerca qualitativa" per tal d'orientar els estudiants cap a la recerca i cap al doctorat. 

Amunt

Aquesta assignatura està orientada a la formació d'estudiants que vulguin desenvolupar treballs de recerca en l'àmbit de l'economia i l'empresa, i que vulguin continuar la seva formació en el tercer cicle amb un doctorat. Els camps professionals en què es projecta són molt diversos, i tenen en comú que són camps en què esdevé fonamental saber analitzar la informació que proporcionen les dades i/o establir relacions entre diferents variables: serveis d'estudis i de planificació, assessors i gestors en l'àmbit fiscal i financer, professionals d'òrgans de l'administració pública de desenvolupament empresarial, agents en organismes internacionals, agents en sector exterior, direcció o gerència d'empreses, docència i recerca.

Amunt

Per tal de cursar i superar aquesta assignatura és recomanable un coneixement bàsic previ de l'estudiant dels fonaments de l'estadística. No obstant això, i malgrat que l'assignatura té un marcat perfil aplicat, es posarà a la disposició dels estudiants el material necessari per tal de garantir que adquireixen els coneixements teòrics suficients, respecte als diferents temes tractats en aquesta matèria, que els permeti assolir els objectius docents proposats.

Amunt

Competències transversals:

1. Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i reflexiu, sobre la base del coneixement acadèmic i al coneixement aplicat a la pràctica professional.
2. Capacitat per aportar valor a les organitzacions utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació de forma avançada.


Competències específiques (comuns a tots els programes):

1. Aplicar metodologies avançades d'anàlisi de la informació per a una millor presa de decisions en l'àmbit professional de la disciplina.
2. Exercir tasques d'investigació i / o assessorament i / o formació, intern i / o extern, en el camp d'estudi.
3. Assolir la capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional de la disciplina.


Resultats d'aprenentatge (generals):

1. Facilitar a l'estudiant un mapa dels diversos mètodes estadístics que hi ha i que són susceptibles de ser utilitzats en qualsevol estudi sobre l'entorn econòmic.
2. Identificar quines tècniques són les més apropiades per a analitzar dades de tall temporal i quines per a dades de tall transversal.
3. Identificar quines tècniques són les més adequades per a estudiar les relacions de dependència o d'interdependència entre variables.
4. Oferir les mínimes pautes metodològiques per a afrontar una anàlisi ordenada, rigorosa i amb conclusions útils i comprensibles.
5. Presentar eines informàtiques que permetin treballar d'una manera fluïda les tècniques estudiades.

Amunt

Aquest curs està basat, d'una banda, en el treball sobre diversos casos pràctics i, de l'altra, en l'aplicació de diferents tècniques estadístiques per a l'estudi del sharing economy. Tot aquest treball anirà dirigit cap a l'establiment d'uns fonaments quantitatius per tal de desenvolupar posteriors investigacions. 

Aquest curs té un enfocament eminentment pràctic. L'enfocament intuïtiu de l'assignatura a partir dels casos pràctics (fitxes) permetrà treballar de la mateixa manera, és a dir, intuïtivament, els diferents conceptes estadístics que hi van apareixent. 

Es treballaran diferents tècniques, distingint conceptualment entre les univariants i les multivariants. Aquestes tècniques ens permetran treballar dades tant de tall temporal com de tall transversal, així com explorar possibles relacions de dependència o d'interdependència entre variables. 

De cadascuna de les tècniques, s'analitzaran les principals característiques formals, els requeriments d'informació estadística per al seu ús i les conclusions derivades del seu estudi. Per a aquest anàlisi es facilitarà tot un seguit de referències bibliogràfiques bàsiques, que podreu consultar en el mateix material. 

Tots els càlculs que requerirà el treball amb les diferents tècniques estadístiques es faran amb l'ajut del paquet estadístic R-Commander, aplicat sobre diferents casos pràctics.

El detall dels continguts que es treballaran és el següent:


G-PAC 1:

- Nombres índex

- Mesures de centre i de dispersió

- Representació gràfica

- Inferència estadística

- Contrast d'hipòtesis

- Anàlisi de la variància

G-PAC 2:

- Sèries temporals

- Regressió lineal simple

- Regressió lineal múltiple

- Correlació lineal

G-PAC 3:

- Indicadors sintètics

- Anàlisi factorial

- Anàlisi cluster

- Escales multidimensionals mètriques

- Anàlisi de correspondències

G-PAC 4:

- Taules de contingència

- Anàlisi discriminant

- Regressió logística

- Anàlisi de mesures conjuntes

- Detector automàtic d'interaccions

Amunt

Fitxes d'estadística Web
Fichas de estadística Web
Models de regressió i anàlisi multivariant amb R-Commander PDF
Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R-Commander PDF
Anàlisi de dades i estadística descriptiva amb R i R-Commander PDF
Modelos de regresión y análisis multivariante con R-Commander PDF
Distribuciones de probabilidad e inferencia estadística con R-Commander PDF
Análisis de datos y estadística descriptiva con R y R-Commander PDF

Amunt

Per al treball de l'assignatura es disposarà de diferents recursos i materials docents. En primer lloc, tindrem un article de referència que ens permetrà obrir el primer debat de l'assignatura:

  • Oskam, J. & Boswijk, A. (2016), "Airbnb: the future of networked hospitality business", Journal of Tourism Futures, 2(1), 22­42. DOI: 10.1108/JTF­11­2015­0048

En segon lloc, per a les 4 Proves d'Avaluació Continuada (PACs) del curs, en què es treballaran diferents tècniques estadístiques, es disposarà d'unes fitxes estadístiques que, en general, estaran dividides en dues parts:

- Part teòrica: on s'hi presenten les definicions bàsiques per a comprendre els diferents conceptes estadístics, així com diferents referències bibliogràfiques.

- Part pràctica: on mitjançant l'ús del paquet estadístic R-Commander, s'apliquen els conceptes estadístics a l'estudi de diferents casos pràctics.

Finalment, en tercer lloc, i com a eina de treball del curs, es disposarà del paquet estadístic R-Commander, que utilitzarem per realitzar els càlculs que sigui necessari, tant per reproduir els casos pràctics de les fitxes com per respondre les diferents activitats d'avaluació continuada. Per tal d'orientar els estudiants en l'ús d'aquest programari, es facilitarà, entre d'altres recursos, un manual d'ús. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt