Periodisme de dades Codi:  M1.450    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Una de les característiques de les societats contemporànies, en comparació amb èpoques anteriors, és la gran quantitat d'informació que circula de forma massiva a temps real. El periodisme de dades és l'especialitat del periodisme que s'ocupa del processament, anàlisi, interpretació i visualització de gran quantitat de dades mitjançant software especialitzat. El periodisme de dades, no obstant, no només requereix destresa en l'ús de les eines adequades, sinó també una gran capacitació per a detectar l'interès públic d'una informació, dominar les tècniques de comunicació escrita, gràfica i audiovisuali i aplicar els codis deontològics de la professió.

En un moment en que el periodisme viu una profunda crisi provocada per l'auge de les xarxes socials, els problemes de finançament i els creixents ERO en els mitjans, el periodisme de dades ofereix una nova perspectiva per a la professió, un futur, paradoxalment, basat en els seus orígens: el treball curós amb les fonts, el relat contrastat dels fets i l'anàlisi informada de les dades.

Internet, les lleis de transparència o les diverses formes de govern obert han propiciat que la informació a l'abast dels periodistes sigui certament abundat. La formació periodística en aquest camp no s'ha de limitar al domini de tècniques i eines, sinó que afronta també reptes com ara identificar els temes d'interès públic en un camp ple de soroll, així com anar a l'arrel dels esdeveniments sense quedar-nos en la seva simple manifestació numèrica. Ara, potser més que mai, cal aprendre a evitar que l'allau de dades, la seva reproducció tecnològica, les presses o les prioritats imposades en el sector sepultin les bases ètiques de la tasca periodística.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de l'itinerari de Periodisme de Dades i d'Investigació, que consta de quatre assignatures:

 • Periodisme d'Investigació
 • Anàlisi i Visualització de dades
 • Periodisme de dades
 • Tècniques avançades d'Anàlisi i Visualització de dades 

És molt important que abans de matricular-se a l'assignatura de Periodisme de Dades l'estudiant hagi cursat les assignatures:  Periodisme d'Investigació i Anàlisi i Visualitació de dades. Si no se segueix aquest ordre, l'estudiant ha d'afrontar moltes més dificultats en el procés d'aprenentatge, cosa que pot comportar un limitat aprofitament de l'assignatura. Posteriorment, si se supera Periodisme de Dades i es cursa també l'optativa de Tècniques avançades d'anàlisi i visualització de dades, s'obté l'itinerari abans esmentat.

 

Amunt

Periodisme

 

Amunt

A banda de les recomanacions de matrícula esmentades en aquest pla docent, es recomana tenir un nivell d'anglès que permeti llegir i compendre articles o visionar audiovisuals en aquesta llengua.

Amunt

Objectius:

 • Conèixer què és el periodisme d'investigació basat en dades i dominar les habilitats necessàries per obtenir i processar les dades per explicar històries
 • Entendre els conceptes, teories i models existents per analitzar l'ètica i la responsabilitat en l'activitat professional

Competències:

 • Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
 • Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístics.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.
 • Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístics.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i disseny solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Amunt

1. Introducció: El periodisme, el periodisme d'investigació i el periodisme de dades

 • 1.1. Fiscalitzar el poder
 • 1.2. El periodisme d'investigació
 • 1.3. El periodisme de dades

2. Aspectes jurídics del periodisme de dades

 • Introducció
 • 2.1. El govern obert    
 • 2.2. Llibertat d'informació i d'expressió    
 • 2.3. L'exercici de la professió periodística i l'autorregulació deontològica
 • Bibliografia

3. Fonts d'informació i mecanismes d'obtenció de dades

 • 3.1. Les fonts periodístiques
 • 3.2. Introducció: Les dades com a font d'informació
 • 3.1. Bases de dades disponibles    
 • 3.2. La llei de transparència    
 • 3.3. La mineria de dades    

4. Anàlisi de dades

 • 4.1. Eines per a l'anàlisi de dades    
 • 4.2. La importància d'ordenar bé un full de càlcul    
 • 4.3. Eines i mecanismes d'anàlisi    
 • 4.4. L'anàlisi visual    
 • 4.5. Com trobar notícies a partir de l'anàlisi

5. Redacció i Visualització

 • 5. La construcció de la notícia
 • 5.2. Tipologia de les peces periodístiques

Amunt

Visualitzar PDF
Diseño e información Audiovisual
Tutorials. Anàlisi estadística i visualització Audiovisual
Introducció a la visualització de dades Audiovisual
Bones pràctiques en visualització de dades XML
Bones pràctiques en visualització de dades DAISY
Bones pràctiques en visualització de dades EPUB 2.0
Bones pràctiques en visualització de dades MOBIPOCKET
Bones pràctiques en visualització de dades KARAOKE
Bones pràctiques en visualització de dades HTML5
Bones pràctiques en visualització de dades PDF
Netejant dades amb excel Audiovisual
Periodisme de dades Web
Espai de recursos de ciència de dades Web
Toolkit de gènere Web

Amunt

L'assignatura consta d'un blog on hi apareixen la majoria de continguts teòrics que donen suport a l'adquisició dels coneixements bàsics de l'assignatura. Els continguts d'aquest blog es poden imprimir en un PDF inclòs en el blog. A més l'equip de professorat de l'assignatura ha seleccionat diversos recursos, tant audiovisuals com de text, relacionats amb l'assignatura i que estan pautats al llarg del procés d'aprenentatge.

A cada un dels enunciats de les PAC s'indica quins d'aquests recursos són necessaris o útils per a fer l'exercici. I al llarg del curs, la professora o professor complementa aquests recursos amb altres materials (notícies, webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.) d'actualitat recent.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt