Comunicació digital i societat Codi:  M1.451    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Comunicació Digital i Societat pretén oferir un marc de reflexió crítica sobre el paper dels mitjans de comunicació en la societat actual. Aquesta societat, on les eines digitals són ja part indissociable del fet de comunicar, no pot ser pensada com una massa uniforme d'espectadores i espectadors del món. Ni l'estructura productiva dels mitjans, ni la forma en què la ciutadania participa de l'esfera pública poden ser entesos en relació als models tradicionals de cerca, creació, difusió i consum de la informació.

Aquest marc de reflexió ens ha de servir per reconèixer que la base de tota activitat relacionada amb el fet de comunicar i d'informar en un entorn digital no pot allunyar-se de la idea de servei públic de qualitat que ha servit de guia ètica per a l'exercici de la professió periodística des dels seus inicis.

L'objectiu principal de "Comunicació Digital i Societat" és demostrar que les noves eines, els nous projectes comunicatius i els nous imperatius econòmics del sector poden obrir noves qüestions al voltant de l'exercici del periodisme en un entorn digital, però en cap cas posar en dubte o negar el dret a la informació i a la comunicació com a dret humà bàsic i irrenunciable. El treball en aquesta assignatura s'orientarà, per tant, cap a l'obtenció d'un coneixement sòlid sobre el paper de les i dels periodistes en la preservació d'aquest dret fonamental en les societats democràtiques actuals.

Amunt

"Mitjans Digitals i Societat" és una assignatura obligatòria de quatre crèdits orientada a presentar un marc de reflexió crítica sobre el paper del periodisme en la societat actual. L'assignatura pretén aportar les bases sobre les quals entendre l'exercici del periodisme davant dels reptes tecnològics i econòmics de transformació del sector. Els seus continguts s'han concebut com una forma d'apropar-nos a diferents models de desenvolupament dels projectes de comunicació, de manera que l'estudiant incorpori els fonaments del periodisme de qualitat com a bagatge bàsic, independentment de quin sigui el format, les eines tecnològiques o el tipus de mitjà en el que es desenvolupi l'activitat professional. En relació al conjunt de la titulació, l'assignatura pretén oferir una base de pensament crític amb el qual acompanyar tot aprenentatge instrumental que es pugui derivar d'assignatures necessàriament aplicades.

Amunt

Periodisme

Amunt

Encara que no constitueixi un prerequisit obligat, es recomana encaridament haver cursat assignatures de grau que abordin aspectes teòrics, històrics o contextuals: estructura de les indústries culturals, estructura dels mitjans de comunicació, teoria econòmica, teories de la comunicació, sociologia de la comunicació, història de la comunicació, geopolítica dels grups de poder, filosofia del dret, o similars.

Amunt

L'assignatura Comunicació Digital i Societat s'orienta a la consecució dels següents resultats d'aprenentatge:

 • Situar el sistema de mitjans en el context social actual
 • Adquirir coneixement expert del paper del periodisme en la configuració de l'esfera pública
 • Situar el paper del professional de la informació en la societat hiperconnectada
 • Entendre les possibilitats i reptes que presenta l'entorn tecnològic actual per al desenvolupament de la labor periodística
 • Conèixer els nous models de producció periodística
 • Adquirir les bases del rigor periodístic i de l'ètica professional en relació a l'expressió de l'opinió
 • Utilitzar adequadament les eines tecnològiques per gestionar la informació i les fonts bibliogràfiques/documentals
 • Ús de tècniques avaçades de visualització i representació de dades periodístiques
 • Incorporar la perspectiva de gènere a l'àmbit acadèmic i professional

Per aconseguir-ho, es treballaran les següents competències:

 • Desenvolupar l'esperit d'investigació i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica
 • Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació
 • Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva
 • Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut 
 • Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament
 • Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques
 • Dominar i aplicar les TIC a l'àmbit acadèmic i professional
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 

Amunt

Aquesta assignatura compta amb recursos d'aprenentatge especialment pensats per a la realització de cada prova d'avaluació continuada. A l'aula es disposa, a més, d'un seguit de materials complementaris per aprofundir en els temes tractats.

Amunt

Material Suport
Parlem dels reptes del dret a la informació i a la comunicació en les societats actuals Audiovisual
Parlem de premsa al servei de la societat - Joan Vila Triadú Audiovisual
Parlem de premsa al servei de la societat - Josep Carles Rius Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Guia bàsica per a un periodisme ètic i de qualitat a la societat digital Web

Amunt

El caràcter marcadament teòric i pràctic del contingut d'aquesta assignatura ha estat abordat de manera que l'estudiant no consolidi el seu aprenentatge a partir de tècniques memorístiques, sinó a partir del plantejament de situacions plausibles en el món professional que l'obligaran a cercar, organitzar la informació, analitzar críticament i expressar i les idees i el coneixement adquirit de manera clara, entenedora i respectuosa amb els criteris de qualitat periodística.

Amb aquest mètode s'aposta per un aprenentatge actiu, més que no pas passiu, que garanteixi la integració dels coneixements adquirits en la pràctica del periodisme a llarg termini. Per tant, no es busca l'adquisició del coneixement per si mateix, sinó en relació a les demandes de l'exercici del periodisme en la societat actual. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada es proposa a partir de tres activitats, la realització de les quals és obligatòria. El no lliurament d'una de les activitats invalida la possibilitat de superació de l'assignatura. L'incompliment en la realització de les tasques assignades al llarg del semestre no pot ser compensat a través de proves finals atès que el model d'avaluació d'aquesta assignatura no les contempla. 

Totes les assignatures del màster segueixen el model d'avaluació continuada per tal d'assegurar un seguiment correcte i assumible dels continguts i les activitats proposades.

Els terminis de lliurament de les diferents activitats són prou amplis per que els/les estudiants puguin organitzar-se i gestionar el seu calendari acadèmic amb temps suficient. 

Amunt

La nota final s'obtindrà a partir de la mitjana ponderada dels resultats de les tres activitats.

L'equip docent podrà atorgar la qualificació de Matrícula d'Honor (MH) a aquelles/aquells estudiants que tinguin una nota final igual o superior a 9,0 i que hagin destacat per la seva implicació i participació en la dinàmica de l'aula. Cal subratllar que només serà possible assignar una MH per cada 20 estudiants matriculats en l'assignatura (5%). 

 

NOTA IMPORTANT: Normativa UOC «La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets. La manca d'originalitat en l'autoria o mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PAC, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular. D'altra banda, aquest tipus de conductes poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui. La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.»

 

Amunt

El professorat de l'aula durà a terme un seguiment continuat i personalitzat de les activitats dutes a terme per les i els estudiants. El professorat també atendrà dubtes i consultes en un màxim de 48h. També hi haurà feedback pel que fa a l'avaluació de cada activitat, en els terminis fixats a l'aula.

Amunt