Periodisme d'investigació Codi:  M1.452    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El periodisme d'investigació s'ha ocupat històricament d'explicar allò que normalment no s'explica a l'opinió pública. El gran repte d'aquest tipus de periodisme rau avui dia en fer possible la combinació del domini instrumental de les eines digitals que fan possible una nova narració periodística amb el treball reposat, tenaç i de llarg recorregut que requereix l'elaboració d'un reportatge d'investigació.

 

Partim de la idea que per ser una bona o un bon periodista d'investigació fa falta saber que les bones històries no depenen només de la manera d'explicar-les ni de la forma de visualitzar de les dades, sinó en la rigorositat amb què s'ha emprès la investigació que ha permès que aquestes dades puguin ser verificades i, per tant, lliurades a la opinió pública amb plenes garanties d'informació de qualitat. Per saber com fer-ho, calen molts reportatges llegits, visionats, escoltats. Aquesta base de coneixement ens ha de servir per reconèixer que el fet de comunicar i d'informar en un entorn digital no pot allunyar-se de la idea de servei públic que ha servit de guia ètica per a l'exercici de la professió periodística des dels seus inicis.

 

Aquesta assignatura parteix de la premissa que una bona història periodística no s'improvisa ni es prepara d'un dia per l'altre, sinó que requereix d'una cuina lenta i d'un saber especialitzat. Per això, l'objectiu no és acabar el semestre havent elaborat una peça de periodisme d'investigació sinó, simplement, havent entès les bases de la seva preparació i disposant del coneixement que requereix la seva aplicació en un futur.

 

Amunt

"Periodisme d'investigació" és una assignatura obligatòria de cinc crèdits orientada a plantejar les bases de l'elaboració d'un projecte periodístic que busqui fer públics aquells temes silenciats per l'agenda mediàtica. En cap cas aquesta assignatura s'ha de confondre amb la de "Periodisme de dades", també ofertada en el Màster. Periodisme d'investigació inclou el periodisme de dades, però no és només això. Totes dues assignatures, doncs, estan relacionades i són complementàries. Es recomana cursar primer Periodisme d'Investigació, ja que això permetrà entendre i situar qualsevol matèria més centrada en un tipus concret de tècnica d'obtenció i processament de la informació.

En relació al conjunt de la titulació, l'assignatura pretén oferir eines per a entendre els fonaments de la pràctica del periodisme d'investigació en base a una consciència crítica dels reptes i les limitacions del seu exercici en els actuals entorns digitals. Periodisme d'investigació s'ha ideat per a introduir l'estudiant en els processos de producció d'informació d'acord amb els valors de rigorositat i ètica periodísitica. Un dels seus objectius és el de preparar l'alumnat per l'exercici d'un periodisme de processos lents i planificació acurada. L'assignatura es concep, doncs, com a pas previ necessari i fonamental, de cara a dissenyar (amb el temps necessari) l'elaboració d'un reportatge en profunditat, l'execució del qual pot ser finalment presentat en assignatures com ara el Treball Final de Màster o el Pràcticum.

 

Amunt

Periodisme

Amunt

Es recomana haver cursat assignatures de grau o postgrau amb les què s'hagin obtingut coneixements avançats sobre economia, política, sociologia, dret, estadística o qualsevol altre àmbit disciplinar des d'on abordar la investigació acurada i rigorosa d'un tema d'interès públic. En relació a la resta d'assignatures del Màster, resulta imprescindible haver cursat "Introducció al Periodisme". Es recomana també la matriculació prèvia en assignatures que proposin una reflexió sobre els actuals reptes del periodisme, com ara "Cultura Digital i Societat". Com a requisit obligat, es demana un alt nivell de comprensió de l'anglès.

Amunt

L'assignatura Periodisme d'Investigació s'orienta a la consecució dels següents objectius:


 • Conèixer què és el periodisme d'investigació i les habilitats necessàries per a practicar-lo.
 • Identificar les característiques que defineixen els reportatges de periodisme d'investigació, independentment de la forma narrativa amb què es publiquin.
 • Utilitzar la lectura crítica i atenta com a mètode d'obtenció i actualització de coneixements.
 • Distingir els tipus de fonts de les investigacions periodístiques.
 • Conèixer les bases del treball amb les fonts i de la relació amb elles.
 • Identificar estratègies de treball en funció de cada tipus de font.
 • Conèixer  i utilitzar recursos oberts online de cerca d'informació.
 • Desenvolupar la capacitat argumentativa en un debat.

Per aconseguir-ho, es treballaran les següents competències:


 • Desenvolupar l'esperit d'investigació i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica
 • Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació
 • Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva
 • Conèixer diferents tècniques narratives adaptades a diferents tipus de contingut
 • Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament
 • Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques
 • Dominar i aplicar les TIC a l'àmbit acadèmic i professional
 • Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.
 • Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.
 • Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics.

Amunt

Aquesta assignatura compta amb recursos d'aprenentatge especialment pensats per a la realització de cada prova d'avaluació continuada. A l'aula es disposa, a més, d'un seguit de materials complementaris per aprofundir en els temes tractats.

Amunt

Periodisme d'investigació en un gran mijtà: De visita a El País Audiovisual
Periodisme d'investigació. Entrevistes: Peiró, Rovira i Artigas Audiovisual
Eines digitals per a la investigació periodística Audiovisual
Cas de periodisme d'investigació en un gran mitjà: visitem l'ARA Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt