Periodisme i social media Codi:  M1.453    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els social media tenen tanta importància dins el periodisme que fins i tot és considerin un nou mitjà de comunicació. És més, fins i tot hi ha mitjans que han nascut dins dels pròpies social media, mitjans nadius en xarxa, com Pictoline. És pot fer periodisme en social media? Sí, però per a això cal conèixer les millors xarxes per transmetre informació, com adaptar-se a les seves narratives, i avaluar-ne les fortaleses i debilitats. Tot això sense oblidar l'ètica en aquests nous espais, i com controlar els fake news en l'època de la posverdad.

Donat el seu paper protagonista, en l'actualitat les estratègies comunicatives desenvolupades tant en mitjans de comunicació com en àrees encarregades de la comunicació informativa en una empresa no poden mantenir-se al marge dels social media i de la seva capacitat per dinfundir missatges. En aquest sentit, serà clau saber identificar els més adequats en cada cas, valorant què aporten. Aquesta assignatura ofereix orientació per a donar resposta a aquestes necessitats i disposa l'alumne a que superi, de manera pràctica, un repte relacionat amb la professió periodística i la tasca informativa.

Amunt

L'assignatura s'integra en el programa formatiu del màster. S'hi persegueix que l'estudiant, assumint el paper del periodista, sàpiga com treballar amb els social media, els seus aspectes positius i negatius, detectar trets específics, possibilitats i limitacions. En definitiva, que entengui com els social media influeixen en el procés comunicatiu i que sigui capaç de determinar quines estratègies i solucions pot aplicar per maximitzar la seva eficàcia.

Amunt

Tots aquells relacionats amb el periodisme i els social media, ja sigui en l'àmbit dels mitjans de comunicació o de la informació corporativa.

Amunt

 
 

Amunt

L'assignatura té l'objectiu de desenvolupar una capacitat de treball i analítica per afrontar els reptes que l'evolució dels mitjans socials plantegen al periodisme.

Les competències bàsiques que es treballen en l'assignatura són:

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Les competències generals i transversals són:

- Liderar, organitzar, integrar-se i / o col·laborar de forma activa amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'assolir objectius superiors als que s'aconseguirien a nivell individual.

- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.

- Aplicar de manera crítica l'ús de les TIC en l'àmbit d'acadèmic i professional de referència.

- Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.

Per la seva banda, les comptencias específiques plantejades són:

- Dominar les diferents tècniques, tecnologies o recursos per a la identificació, seguiment, recuperació, tractament, creació, representació, visualització i / o explotació de les dades i continguts que circulen en social media.

- Dissenyar, avaluar i produir continguts periodístics desenvolupant les habilitats narratives per adaptar el contingut a diferents formats i a les singularitats de la plataforma social.

- Identificar i contextualitzar el marc ètic aplicable a la comunicació, anàlisi i gestió de social media.

Amunt


-Periodistes i mitjans en plataformes socials: espais, modalitats, ús, objectius i finalitat.
-La xarxa de contactes i la relació amb les fonts en els entorns socials.
-La ètica periodística i la transparència informativa en els mitjans socials.
-La narració d'informació periodística en plataformes socials

Amunt

Com treballar en periodisme amb xarxes socials? XML
Com treballar en periodisme amb xarxes socials? DAISY
Com treballar en periodisme amb xarxes socials? EPUB 2.0
Com treballar en periodisme amb xarxes socials? MOBIPOCKET
Com treballar en periodisme amb xarxes socials? HTML5
Com treballar en periodisme amb xarxes socials? PDF
Com localitzar i contactar amb fonts virtuals? XML
Com localitzar i contactar amb fonts virtuals? DAISY
Com localitzar i contactar amb fonts virtuals? EPUB 2.0
Com localitzar i contactar amb fonts virtuals? MOBIPOCKET
Com localitzar i contactar amb fonts virtuals? HTML5
Com localitzar i contactar amb fonts virtuals? PDF
Xarxes socials i ètica, son incompatibles? XML
Xarxes socials i ètica, son incompatibles? DAISY
Xarxes socials i ètica, son incompatibles? EPUB 2.0
Xarxes socials i ètica, son incompatibles? MOBIPOCKET
Xarxes socials i ètica, son incompatibles? HTML5
Xarxes socials i ètica, son incompatibles? PDF
Com crear o distribuir una notícia per a xarxes socials XML
Com crear o distribuir una notícia per a xarxes socials DAISY
Com crear o distribuir una notícia per a xarxes socials EPUB 2.0
Com crear o distribuir una notícia per a xarxes socials MOBIPOCKET
Com crear o distribuir una notícia per a xarxes socials HTML5
Com crear o distribuir una notícia per a xarxes socials PDF
Social media Toolkit Web
La relació entre el periodisme i els social media Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

Els materials i recursos didàctics han estat expressament seleccionats i elaborat per ajudar l'estudiant en el procés d'aprenentatge.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt