Periodisme mòbil Codi:  M1.454    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El telèfon intel·ligent s'ha convertit en un element imprescindible en les nostres vides. És el nostre canal de comunicació i d'informació, però també és un nou suport de treball per als periodistes. El mòbil ha revolucionat la professió en totes les seves fases, des de la producció fins a la difusió en xarxes socials. Un camp d'innovació per al professional del periodisme, que requereix d'una actualització i experimentació constant.

L'anomenat Mobile Journalism (MOJO)és una de les tendències actuals de la professió informativa. Amb aquesta assignatura es vol oferir l'aproximació i comprensió a les singularitats del periodisme mòvil i també desenvolupar les competències i habilitats necessàries per adaptar-nos i saber aprofitar a les possibilitats que ens ofereixen els smartphones tant des del punt de vista de les eines, noves narratives i com de consum informatiu.

Amunt

Aquesta matèria s'integra en el programa d'assignatures de la formació especialitzada del Màster, amb l'objectiu de desenvolupar noves destreses i narratives en l'alumne i que sigui conscient dels canvis que el mòbil origina en la professió. L'alumne assumeix el paper com a periodista per reflexionar i posar en marxa diferents estratègies sobre cobertures informatives mòbils.

A més, l'aprenentatge de l'aula es completa de forma anual amb les conferències de les jornades Mojo BCN-Madrid UOC-EFE. Es tracta de cicle de conferències on l'alumne accedeix a un coneixement directe de cómo se trabaja con  periodisme mòbil (cobertures, disseny, eines, enregistraments, xarxes socials ...) por part de el portal periodistes. Això suposa un afegit a la formació amb Ponències magistrals, a més de Acostar el sector professional a l'entorn acadèmic.

Aquestes jornades es van iniciar l'any 2017 i, des de llavors, se celebren anualment entre Barcelona i Madrid, després d'un acord amb l'Agència EFE a l'organizacion d'el cicle. Des 2020 s'ha desenvolupat también el Premis Internacionals de Periodisme Mòbil UOC- Agència EFE, que a més de la categoria professional inclouen una categoria per a estudiants, el que motiva la participació de l'propi Alumnat.

Amunt

 
Tots aquells relacionats amb el periodisme i la tasca informativa, ja sigui en l'àmbit dels mitjans de comunicació o de la informació corporativa.

Amunt

Coneixements en l'ús de smartphones.

Amunt

Aquesta assignatura requereix de l'ús d'un smartphone per desenvolupar les activitats que es plantegin per tant és un requisit disposar d'aquest dispositiu per poder realitzar les pràctiques avaluables.

Amunt

L'assignatura té l'objectiu de desenvolupar una capacitat de treball i analítica per afrontar els reptes de cobertures informatives mòbils, detectar les seves fortaleses, debilitats i pertinència en cada cas.  

Les competències de l'assignatura són les següents:   

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.   

 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.   Capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic.   

 • Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.   

 • Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.   

 • Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.   

 • Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics 


  Els resultats d'aprenentatge són els següents:

  Entendre les singularitats pròpies de la producció de continguts periodístics per i per a mòbils.
 • Identificar eines natives o específiques dels mòbils per al desenvolupament de l'activitat periodística.
 • Comprendre i utilitzar les narratives més adequades per al consum d'informació a través de mòbils.
 • Valorar l'adequació i diferenciació de les aplicacions i serveis d'informació periodística per a mòbils.

Amunt

Durant l'assignatura es desenvolupen els diferents continguts:

 • El Periodisme Mòbil (MOJO): el treball periodístic amb mòbil.

 • Eines i apps per a la producció de continguts periodístics.

 • Estratègies periodístiques especialitzades per a mòbils: les microcàpsules de contingut.

 • El consum d'informació periodística en dispositius mòbils.

 • Aplicacions i serveis d'informació periodística en el mòbil.

Amunt

Material Suport
Wiki. Eines de periodisme mòbil Web
Noves narratives en xarxes socials Audiovisual
Eines per a periodisme mòbil Audiovisual
Producció d'un programa de televisió des de casa Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

Els materials de l'assignatura s'ha seleccionat expressament per ajudar a l'estudiant a desenvolupar les habilitats i competències generals i específiques vinculades amb aquesta assignatura.

Es combinen tant la consulta i lectures de recursos externs però també de mòduls i continguts didàctics elaborats específicament per a treballar aquesta assignatura.

S'inclouen, també, les sessions de MOJOBCN-Madrid més rellevants.A més l'estudiant podrà explorar i aprofitar aplicacions específiques per a smartphones i treure profit d'aquestes per dur a terme la tasca informativa pròpia de l'entorn periodístic actual.

Amunt

BBC Academy. Writing for mobile.

Costa-Sánchez, C.; Rodríguez-Vázquez, A.I.; López-García, X (2016)."Medios de comunicación móviles: potencialidades de las aplicaciones para Smartphone de los medios de comunicación españoles de mayor audiencia". Prisma social, 15. p 387-414.

González Molina, S., et al (2013). Hacia el periodismo móvil. Santiago de Chile. Revista Mediterránea de Comunicación. 

Green, Daniel. Six ways to overcome the challenges of mobile journalism. journalism.co.uk, 23-10-2019

Mutter, A.D. (2014). New Rules for Mobile journalism. Editor &Publisher, vol. 147 (11). p. 22-23.

Slivka, J. Five mobile journalism basic to remember. In: rjionline.org, 7/05/2020

Amunt

Periodisme mòbil es basa en la superació d'un seguit de reptes que es presenten a l'estudiant. Les activitats per superar-los poden combinar tant pràctiques per desenvolupar individualment com l'elaboració d'exercicis en col·laboració amb altres companys.

La metodologia inclou  tant la lectura i reflexió dels materials com activitats d'exposició, resolució i/o anàlisis de problemes i casos i el mateix aprenentatge a partir de l'experiència directa.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Per superar l'avaluació continua caldrà lliurar totes i cadascuna de les Pràctiques d'Avaluació Continuada (PAC) que es presenten al llarg de l'assignatura. En Periodisme mòbil es treballaran tres PACs on es posaran en pràctica les diferents competències associades amb la matèria. A l'enunciat  s'indicaran específicament els objectius i competències que es desenvoluparan amb l'activitat i que seran avaluades concretament en cada cas. 

La nota final de l'assignatura serà la nota de l'Avaluació Continua. Es valorarà positivament l'evolució de l'estudiant al llarg de l'assignatura. La progressió en l'adquisició dels coneixements i l'actitud proactiva de l'estudiant seran requsitis que es valoraran per posar matrícula d'honor entre els estudiants que tinguin la nota més alta i sempre superior a 9 a la nota final d'AC.

Si l'estudiant no presenta dos o més de les PACs, la nota final serà un No Presentat. La data de lliurament de cada PAC és inamovible. En casos excepcionals de no poder lliurar una pràctica en la data prevista, l'estudiant haurà de contactar amb el professor col·laborador el més aviat possible per explicar i justificar les raons per les que no l'és possible presentar aquella pràctica. 

Nota:

Totes les assignatures del màster segueixen el model d'avaluació continuada per tal d'assegurar un seguiment correcte i assumible dels continguts i les activitats proposades.

Els terminis de lliurament de les diferents activitats són prou amplis perquè els/les estudiants puguin organitzar-se i gestionar el seu calendari acadèmic amb temps suficient. Tanmateix, si per motius laborals o de salut demostrables no es pugui presentar un exercici dins del dies fixats, l'estudiantat informarà prèviament al docent de l'aula i s'acollirà a la PAC global/síntesi, que serà els darrers dies del semestre. La qualificació obtinguda ponderarà amb la resta de notes per obtenir l'avaluació final.

Aquesta mesura de flexibilització només serà aplicable un cop per semestre i per assignatura per part d'un/a estudiantat. Això implica que, per superar l'avaluació continuada, caldrà lliurar la resta de reptes dins dels terminis fixats

Amunt

L'estudiant rebrà, en la data indicada, feedback de cadascuna de les pràctiques avalaubles a través de dues vies: d'una banda, a l'aula es publicaran unes indicacions o solucions generals per cada lliurament; per un altre, a través del RAC, el docent col·laborador farà una correcció indivisual on explciarà encerts, errors i possibilitats de millora de l'exercici.

Amunt