Direcció de projectes de comunicació digital Codi:  M1.455    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Direcció de Projectes de Comunicació Digital aporta la base teòrica i pràctica de la planificació d'un projecte: partint de la idea i executant, pas a pas, tots els estadis de disseny i gestió del projecte. D'aquesta manera, es parteix de la necessària adaptació de tots els aspectes comuns de la gestió de projectes (p. ex. calendari, planificació de recursos, pressupostos, pla de negoci), juntament amb elements específics vinculats als projectes de comunicació digital (p. ex. idea, conceptualització, anàlisi funcional). L'objectiu final és establir un full de ruta que ens permeti entendre el conjunt de funcions, processos i actors que participen en un projecte digital, així com adquirir la capacitat per a convertir una idea en projecte solvent. 

Amunt

Direcció de projectes de comunicació digital és una assignatura obligatòria del màster (5 ECTS), que es vincula particularment a l'assignatura optativa dedicada a Models de negoci i emprenedoria en comunicació digital (4 ECTS). 

Amunt

Aquesta assignatura es dedica especialment a l'àmbit de la gestió de projectes, motiu pel qual s'orienta especialment cap als perfils professionals de director de projecte o gestor de continguts. 

Amunt

Objectius 

 • Identificar la realitat professional vinculada a la gestió de projectes. 
 • Portar a la pràctica els coneixements adquirits durant el màster. 
 • Atorgar les eines per a convertir una idea en un projecte realitzable. 
 • Conèixer i dominar els documents de treball per a desenvolupar un projecte. 
 • Adquirir la visió global del conjunt de processos, treballs i equips humans que conformen un projecte digital de comunicació. 

 Competències generals 

 • Saber fixar metes i prioritats a l'hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar. 
 • Tenir la capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic. 
 • Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a executar els projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació. 

 Competències transversals  

 • Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Comunicar eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-les persuasivament. 

 Competències específiques  

 • Identificar les diferents modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació. 
 • Dominar els processos per al disseny, la implantació i l'avaluació de projectes periodístics. 
 • Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió de continguts periodístics. 

Amunt

Els elements essencials per a l'aprenentatge en aquesta assignatura estan distribuïts en diferents "Reptes", els quals contenen una descripció de les competències a assolir, una descripció de l'activitat a dur a terme, i els recursos d'aprenentatge associats. Tot això ho trobareu a l'apartat Continguts. 

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Guia d'habilitats directives XML
Guia d'habilitats directives DAISY
Guia d'habilitats directives EPUB 2.0
Guia d'habilitats directives MOBIPOCKET
Guia d'habilitats directives HTML5
Guia d'habilitats directives PDF
El projecte digital en equip Audiovisual
Els nous reptes del periodisme digital Audiovisual
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt XML
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt DAISY
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt EPUB 2.0
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt MOBIPOCKET
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt HTML5
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt PDF
Ou aglutinador: La direcció del projecte de comunicació digital Web
Ou aglutinador: Treballar en equip en entorns virtuals Web
Ou aglutinador: Guia d'habilitats directives personals i interpersonals Web
1. Habilitats personals PDF
2. Habilitats interpersonals PDF
3. Habilitats de grup PDF
El pla de negoci d'un servei digital XML
El pla de negoci d'un servei digital DAISY
El pla de negoci d'un servei digital EPUB 2.0
El pla de negoci d'un servei digital MOBIPOCKET
El pla de negoci d'un servei digital HTML5
El pla de negoci d'un servei digital PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt