Direcció de projectes de comunicació digital Codi:  M1.455    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Direcció de Projectes de Comunicació Digital aporta la base teòrica i pràctica de la planificació d'un projecte: partint de la idea i executant, pas a pas, tots els estadis de disseny i gestió del projecte. D'aquesta manera, es parteix de la necessària adaptació de tots els aspectes comuns de la gestió de projectes (p. ex. calendari, planificació de recursos, pressupostos, pla de negoci), juntament amb elements específics vinculats als projectes de comunicació digital (p. ex. idea, conceptualització, anàlisi funcional). L'objectiu final és establir un full de ruta que ens permeti entendre el conjunt de funcions, processos i actors que participen en un projecte digital, així com adquirir la capacitat per a convertir una idea en projecte solvent. 

Amunt

Direcció de projectes de comunicació digital és una assignatura obligatòria del màster (5 ECTS), que es vincula particularment a l'assignatura optativa dedicada a Models de negoci i emprenedoria en comunicació digital (4 ECTS). 

Amunt

Aquesta assignatura es dedica especialment a l'àmbit de la gestió de projectes, motiu pel qual s'orienta especialment cap als perfils professionals de director de projecte o gestor de continguts. 

Amunt

Objectius 

 • Identificar la realitat professional vinculada a la gestió de projectes. 
 • Portar a la pràctica els coneixements adquirits durant el màster. 
 • Atorgar les eines per a convertir una idea en un projecte realitzable. 
 • Conèixer i dominar els documents de treball per a desenvolupar un projecte. 
 • Adquirir la visió global del conjunt de processos, treballs i equips humans que conformen un projecte digital de comunicació. 

 Competències generals 

 • Saber fixar metes i prioritats a l'hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar. 
 • Tenir la capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic. 
 • Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a executar els projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació. 

 Competències transversals  

 • Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 
 • Comunicar eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-les persuasivament. 

 Competències específiques  

 • Identificar les diferents modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació. 
 • Dominar els processos per al disseny, la implantació i l'avaluació de projectes periodístics. 
 • Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió de continguts periodístics. 

Amunt

Els elements essencials per a l'aprenentatge en aquesta assignatura estan distribuïts en diferents "Reptes", els quals contenen una descripció de les competències a assolir, una descripció de l'activitat a dur a terme, i els recursos d'aprenentatge associats. Tot això ho trobareu a l'apartat Continguts. 

Amunt

Material Suport
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Guia d'habilitats directives XML
Guia d'habilitats directives DAISY
Guia d'habilitats directives EPUB 2.0
Guia d'habilitats directives MOBIPOCKET
Guia d'habilitats directives HTML5
Guia d'habilitats directives PDF
El projecte digital en equip Audiovisual
Els nous reptes del periodisme digital Audiovisual
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt XML
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt DAISY
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt EPUB 2.0
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt MOBIPOCKET
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt KARAOKE
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt HTML5
Actualització sobre eines de gestió de la informació: Excel i el diagrama de Gantt PDF
Ou aglutinador: La direcció del projecte de comunicació digital Web
Ou aglutinador: Treballar en equip en entorns virtuals Web
Ou aglutinador: Guia d'habilitats directives personals i interpersonals Web
1. Habilitats personals PDF
2. Habilitats interpersonals PDF
3. Habilitats de grup PDF
El pla de negoci d'un servei digital XML
El pla de negoci d'un servei digital DAISY
El pla de negoci d'un servei digital EPUB 2.0
El pla de negoci d'un servei digital MOBIPOCKET
El pla de negoci d'un servei digital KARAOKE
El pla de negoci d'un servei digital HTML5
El pla de negoci d'un servei digital PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

Per assolir amb èxit els objectius, aquesta assignatura requereix la participació activa i dinàmica del conjunt del grup. Per tant, la utilització dels espais comunicatius (Fòrum i Debat) — on es treballaran tant les propostes de reflexió que conté el material com aquells aspectes o elements relacionats que puguin ser d'interès per a una millor comprensió de les implicacions dels continguts en l'anàlisi de situacions, casos o esdeveniments concrets — seran vitals en la consecució dels objectius de l'assignatura. 

Per tant, és primordial visitar amb molta freqüència l'aula virtual i entrar en els diferents espais per fer un seguiment de les propostes d'estudi i dels suggeriments puntuals que el professor col·laborador pugui fer, tant des de l'espai d'anuncis com des dels d'interacció. Els diferents espais d'interacció ofereixen la millor via per reflexionar de manera conjunta sobre els aspectes teòrics i pràctics dels continguts a treballar. 

Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi resulta molt important compartir tant amb el professor col·laborador com amb la resta de companyes i companys de l'aula qualsevol dubte o qüestió que sorgeixi de la lectura del material, així com de la realització de les activitats d'avaluació contínua. Per tant, els Fòrums es converteixen en la seu principal per preguntar, comentar i resoldre dubtes. 

El model únic d'avaluació és la contínua perquè facilita molt l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, i ajuda a dominar les eines conceptuals que es presenten. Al mateix temps, entenem que és bàsic el procés de construcció conjunta del coneixement, tant en els debats com en el desenvolupament de les activitats que es proposen. L'avaluació contínua no és tan sols una eina d'avaluació i la millor manera d'assolir els objectius i assimilar els continguts de l'assignatura. També, i com a propòsit fonamental, ha de ser una eina d'aprenentatge amb la qual vostès podran enriquir els seus coneixements, alhora que desenvolupen competències tant amb la tasca intel·lectual com amb les pràctiques pròpies de les seves activitats professionals. 

Les proves d'avaluació contínua es realitzaran individualment. Les proves s'hauran de lliurar la data indicada a l'apartat d'entregues de cada Repte (veieu l'apartat Continguts). 

La devolució de la valoració dels Reptes es farà a l'apartat Notes i en aquest es recolliran els punts forts del conjunt de Reptes, però sobretot els errors més importants, les principals llacunes conceptuals, els punts febles més destacats, les relacions que s'hagin establert incorrectament, entre d'altres. L'objectiu d'aquesta devolució és proporcionar a l'estudiant el punt de referència necessari per entendre com s'ha avaluat el seu Repte, però sobretot per oferir-li les claus que li permetin avançar en el seu coneixement. Per això, és molt rellevant que l'estudiant es llegeixi amb deteniment aquesta devolució, valori i reestructuri els seus coneixements. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura constarà de 3 activitats o Reptes que el professor col·laborador de l'assignatura anirà presentant a l'espai Anuncis dins del calendari establert. 

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar amb la presentació de les 3 activitats corresponents a l'avaluació contínua. 

Totes les assignatures del màster segueixen el model d'avaluació contínua per tal d'assegurar un seguiment correcte i assumible dels continguts i les activitats proposades. 

Els terminis de lliurament de les diferents activitats són prou amplis perquè les i els estudiants puguin organitzar-se i gestionar el seu calendari acadèmic amb temps suficient. Tanmateix, si per motius laborals o de salut demostrables no es pugui presentar un exercici dins dels dies fixats, l'estudiantat informarà prèviament al docent de l'aula i s'acollirà al Repte Global, que serà durant els últims dies del semestre. La qualificació obtinguda ponderarà amb la resta de notes per a obtenir l'avaluació final. 

Aquesta mesura de flexibilització només serà aplicable un cop per semestre i per assignatura per part d'una o d'un estudiant. Això implica que, per superar l'avaluació contínua, caldrà lliurar la resta de reptes dins dels terminis fixats. 

Amunt

El professor col·laborador s'encarregarà d'oferir un retorn o "feedback" a l'estudiantat per a cada una de les activitats lliurades. 

Amunt