Anàlisi i visualització de dades Codi:  M1.456    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura s'aborden els fonaments de la visualització de dades, acompanyats d'unes nocions bàsiques d'anàlisi de dades, és a dir de estadística descriptiva. Es proporcionen unes eines conceptuals i instrumentals per a analitzar críticament les formes en les quals es pot visualitzar la informació, així com es treballarà d'una manera eminentment pràctica en la realització de diferents activitats que permetin a l'estudiant adquirir competència en el camp de la visualització de la informació.

Amunt

A dintre del conjunt del pla d'estudis l'assignatura té una estreta relació amb l'assignatura de periodisme de dades i la de anàlisi de dades avançades.

Amunt

El camp professional en el que es projecta és el de la visualització en l'àmbit periodístic. Un àmbit en plena expansió .

Amunt

No en calen

Amunt

Competències bàsiques
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

Competències generals
CG4- Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

Competències transversals
CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
CT2- Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant de manera persuasiva.
CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques

Competències específiques
CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.
CE8- Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques
CE10- Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics. 

Amunt

  • Fonaments i conceptes bàsics de l'anàlisi de dades: el procés analític
  • Tècniques i metodologies d'anàlisi de la informació: casos pràctics
  • Estadística descritptiva i multivariant: descriptors bàsics i la seva representació gràfica
  • Introducció a la infografia i la visualització de la informació
  • Tecnologies per a la visualització de la informació
  • Casos pràctics a l'àmbit del periodisme

Amunt

Visualitzar PDF
Diseño e información Audiovisual
Tutorials. Anàlisi estadística i visualització Audiovisual
Netejant dades amb excel Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

Indicats a cada activitat, al NIU.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt