Anàlisi i visualització de dades Codi:  M1.456    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura s'aborden els fonaments de la visualització de dades, acompanyats d'unes nocions bàsiques d'anàlisi de dades, és a dir de estadística descriptiva. Es proporcionen unes eines conceptuals i instrumentals per a analitzar críticament les formes en les quals es pot visualitzar la informació, així com es treballarà d'una manera eminentment pràctica en la realització de diferents activitats que permetin a l'estudiant adquirir competència en el camp de la visualització de la informació.

Amunt

A dintre del conjunt del pla d'estudis l'assignatura té una estreta relació amb l'assignatura de periodisme de dades i la de anàlisi de dades avançades.

Amunt

El camp professional en el que es projecta és el de la visualització en l'àmbit periodístic. Un àmbit en plena expansió .

Amunt

No en calen

Amunt

Competències bàsiques
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

Competències generals
CG4- Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

Competències transversals
CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
CT2- Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant de manera persuasiva.
CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques

Competències específiques
CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.
CE8- Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques
CE10- Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics. 

Amunt

  • Fonaments i conceptes bàsics de l'anàlisi de dades: el procés analític
  • Tècniques i metodologies d'anàlisi de la informació: casos pràctics
  • Estadística descritptiva i multivariant: descriptors bàsics i la seva representació gràfica
  • Introducció a la infografia i la visualització de la informació
  • Tecnologies per a la visualització de la informació
  • Casos pràctics a l'àmbit del periodisme

Amunt

Material Suport
Visualitzar PDF
Diseño e información Audiovisual
Gràfics honestos Web
Tutorials. Anàlisi estadística i visualització Audiovisual
Netejant dades amb excel Audiovisual
[Programari]: Tableau. Desktop PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

Indicats a cada activitat, al NIU.

Amunt

En aquesta assignatura es prioritza un enfocament pràctic a partir de l'anàlisi i la crítica de les visualitzacions per poder començar a realitzar les seves propostes. Els continguts teòrics s'apliquen d'una manera pràctica en cada activitat.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El pes en la nota final de cada Repte és el següent:
Repte 1: 20%
Repte 2: 20%
Repte 3: 30%
Repte 4: 30%
La participació en els fòrums de l'aula pot ajudar a la nota final

És necessari presentar tots els Reptes per aprovar l'avaluació continuada.
Tanmateix, si per motius laborals o de salut demostrables no es pugui presentar un Repte dins del dies fixats, l'estudiantat informarà prèviament al docent de l'aula i s'acollirà a la Repte global, que serà els darrers dies del semestre. La qualificació obtinguda reemplaça a la de Repte que manca en l'avaluació final.

Amunt

Aquesta assignatura no té prova final. La nota està basada únicament en l'Avaluació Contínua.

Amunt

Els estudiants reben feedback de forma individual i col·lectiva, tant al llarg del procés de realització de les activitats, com en el moment d'avaluar i qualificar.

Amunt