Noves formes narratives Codi:  M1.457    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Si be el periodisme sempre ha estat vinculat a la capacitat d'explicar històries lligades a la realitat, en el moment actual les estratègies narratives provinents d'altres àmbits de la comunicació visual i l'entreteniment cobren especial importància cara a fer arribar les històries periodístiques a través de nous canals i a diferents tipus de públics sovint saturats d'informació i en el context d'una contínua lluita per l'atenció. 

En aquesta assignatura es proporcionaran eines per a l'anàlisi, el disseny i la posada en pràctica d'iniciatives periodístiques basades en l'storytelling i les estratègies narratives. Alhora, s'aprofundirà en les maneres en què això suposa un repte tècnic i creatiu per al periodista, però també quins són els riscos i les responsabilitats ètiques i deontològiques que té un professional en un entorn en el que es pot caure en la manipulació emocional, l'espectacularització i la tergiversació dels fets o fins i tot la invenció de notícies falses construïdes com a històries creïbles. Entre els grans temes que es tocaran a l'assignatura l'estudiant hi trobarà el paper dels llenguatges audiovisuals, els principis sobre l'storyelling, les narratives transmedia i la immersió.

Amunt

L'assignatura es relaciona amb diverses assignatures del pla d'Estudis, en particular aquelles que tracten temes relacionats amb les noves formes d'expressió vinculades al periodisme, en especial a través de mitjans visuals, com per exemple Periodisme Mòbil, Eines i recursos digitals, Visualització de dades i en especial el Laboratori de producció audiovisual i transmèdia, que s'entén com una perllongació i aprofundiment pràctic d'algunes de les competències treballades a l'assignatura.

Amunt

L'assignatura reforça les competències periodístiques especialment en el disseny i conceptualització de projectes periodístics innovadors per a la web i els social media, així com en mitjans audiovisuals, mitjans digitals o mitjans tradicionals que vulguin experimentar amb nous llenguatges d'arrel narrativa.

Amunt

No es precisen coneixements previs per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CG1- Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de realitzar una tasca, desenvolupar una àrea o un projecte convenint l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.

CG3- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.

Competències transversals:

CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3-Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques:

CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.

CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.

CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

CE10- Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics.

Amunt

- El context multimèdia.
- Storytelling i pràctica periodística.
- Creació audiovisual en periodisme.
- Narratives transmedia aplicades al periodisme.
- Periodisme immersiu.

Amunt

Toolkit de gènere Web
La narrativa en el periodisme (Screencast) Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt