Noves formes narratives Codi:  M1.457    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Si be el periodisme sempre ha estat vinculat a la capacitat d'explicar històries lligades a la realitat, en el moment actual les estratègies narratives provinents d'altres àmbits de la comunicació visual i l'entreteniment cobren especial importància cara a fer arribar les històries periodístiques a través de nous canals i a diferents tipus de públics sovint saturats d'informació i en el context d'una contínua lluita per l'atenció. 

En aquesta assignatura es proporcionaran eines per a l'anàlisi, el disseny i la posada en pràctica d'iniciatives periodístiques basades en l'storytelling i les estratègies narratives. Alhora, s'aprofundirà en les maneres en què això suposa un repte tècnic i creatiu per al periodista, però també quins són els riscos i les responsabilitats ètiques i deontològiques que té un professional en un entorn en el que es pot caure en la manipulació emocional, l'espectacularització i la tergiversació dels fets o fins i tot la invenció de notícies falses construïdes com a històries creïbles. Entre els grans temes que es tocaran a l'assignatura l'estudiant hi trobarà el paper dels llenguatges audiovisuals, els principis sobre l'storyelling, les narratives transmedia i la immersió.

Amunt

L'assignatura es relaciona amb diverses assignatures del pla d'Estudis, en particular aquelles que tracten temes relacionats amb les noves formes d'expressió vinculades al periodisme, en especial a través de mitjans visuals, com per exemple Periodisme Mòbil, Eines i recursos digitals, Visualització de dades i en especial el Laboratori de producció audiovisual i transmèdia, que s'entén com una perllongació i aprofundiment pràctic d'algunes de les competències treballades a l'assignatura.

Amunt

L'assignatura reforça les competències periodístiques especialment en el disseny i conceptualització de projectes periodístics innovadors per a la web i els social media, així com en mitjans audiovisuals, mitjans digitals o mitjans tradicionals que vulguin experimentar amb nous llenguatges d'arrel narrativa.

Amunt

No es precisen coneixements previs per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CG1- Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de realitzar una tasca, desenvolupar una àrea o un projecte convenint l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.

CG3- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.

Competències transversals:

CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3-Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques:

CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.

CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.

CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

CE10- Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics.

Amunt

- El context multimèdia.
- Storytelling i pràctica periodística.
- Creació audiovisual en periodisme.
- Narratives transmedia aplicades al periodisme.
- Periodisme immersiu.

Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt