Noves formes narratives Codi:  M1.457    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Si be el periodisme sempre ha estat vinculat a la capacitat d'explicar històries lligades a la realitat, en el moment actual les estratègies narratives provinents d'altres àmbits de la comunicació visual i l'entreteniment cobren especial importància cara a fer arribar les històries periodístiques a través de nous canals i a diferents tipus de públics sovint saturats d'informació i en el context d'una contínua lluita per l'atenció. 

En aquesta assignatura es proporcionaran eines per a l'anàlisi, el disseny i la posada en pràctica d'iniciatives periodístiques basades en l'storytelling i les estratègies narratives. Alhora, s'aprofundirà en les maneres en què això suposa un repte tècnic i creatiu per al periodista, però també quins són els riscos i les responsabilitats ètiques i deontològiques que té un professional en un entorn en el que es pot caure en la manipulació emocional, l'espectacularització i la tergiversació dels fets o fins i tot la invenció de notícies falses construïdes com a històries creïbles. Entre els grans temes que es tocaran a l'assignatura l'estudiant hi trobarà el paper dels llenguatges audiovisuals, els principis sobre l'storyelling, les narratives transmedia i la immersió.

Amunt

L'assignatura es relaciona amb diverses assignatures del pla d'Estudis, en particular aquelles que tracten temes relacionats amb les noves formes d'expressió vinculades al periodisme, en especial a través de mitjans visuals, com per exemple Periodisme Mòbil, Eines i recursos digitals, Visualització de dades i en especial el Laboratori de producció audiovisual i transmèdia, que s'entén com una perllongació i aprofundiment pràctic d'algunes de les competències treballades a l'assignatura.

Amunt

L'assignatura reforça les competències periodístiques especialment en el disseny i conceptualització de projectes periodístics innovadors per a la web i els social media, així com en mitjans audiovisuals, mitjans digitals o mitjans tradicionals que vulguin experimentar amb nous llenguatges d'arrel narrativa.

Amunt

No es precisen coneixements previs per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CG1- Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de realitzar una tasca, desenvolupar una àrea o un projecte convenint l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.

CG3- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.

Competències transversals:

CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3-Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques:

CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.

CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.

CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

CE10- Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics.

Amunt

- El context multimèdia.
- Storytelling i pràctica periodística.
- Creació audiovisual en periodisme.
- Narratives transmedia aplicades al periodisme.
- Periodisme immersiu.

Amunt

Material Suport
Toolkit de gènere Web

Amunt

L'enfocament de l'assignatura és eminentment pràctic i orientat a partir de reptes. L'estudiant donarà resposta a tota una sèrie de situacions que el situaran en un context professionalitzador en el que haurà de hi donarà una solució a partir d'un seguit de recursos escollits específicament per a facilitar aquest procés.

Al costat de la resolució als reptes plantejats l'estudiant demostrarà que va adquirint els conceptes i el vocabulari tècnic necessari per a afrontar reptes professionals similars que demanin el desenvolupament de continguts encaixats en un procés periodístic multimèdia i orientat a l’us d’estratègies narratives en la pràctica periodística.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El sistema d'avaluació de l'assignatura és l'avaluació continuada (AC). Es tracta d'una avaluació formativa que es basa en l'acompanyament progressiu de l'evolució de l'estudiant de forma personalitzada durant el semestre. Cada activitat està estretament vinculada amb les competències que l'estudiant ha d'adquirir i determinats resultats d'aprenentatge que ha d'evidenciar favorablement al llarg de el procés. Per aquest motiu, totes les activitats són importants, ja que contribueixen de forma progressiva a un procés d'aprenentatge dissenyat detingudament. Així doncs, per superar l'assignatura es considera imprescindible lliurar i aprovar els tres reptes proposats.


Tota assignatura de la UOC compta amb un equip docent format per dues figures: la principal des de la perspectiva de l'estudiant és la professora o professor col·laborador, que és qui fa el seguiment quotidià de l'assignatura, publica les activitats, resol els dubtes des del Fòrum o el Tauler, atendrà les necessitats que l'estudiant necessiti relacionades amb l'assignatura, corregirà les activitats, atorgarà les notes i realitzarà la tasca de feedback. D'altra banda, l'assignatura compta amb un professor o professora responsable de l'assignatura, figura de coordinació que és qui valida el disseny de l'assignatura (orientació dels reptes, calendaris, recursos, relació amb altres assignatures de l'Màster) i que es coordina amb la professora o professor col·laborador en qüestions excepcionals o en la presa de mesures disciplinàries (com a casos de còpia, mostres de comportament poc respectuós o incompatible amb els compromisos que assumim tots els membres de la comunitat educativa).En el context d'un màster universitari, resulta fonamental la interacció entre estudiant i la professora o professor col·laborador per poder garantir el progrés de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge, així com poder preveure i superar qualsevol dificultat que pugui sorgir. La puntualitat en el lliurament de les activitats és essencial com a mostra d'organització, maduresa i professionalitat. Les dates, adaptades al temps previst de dedicació, es fixaran el primer dia de l'semestre al calendari de l'aula. És responsabilitat de l'estudiant planificar adequadament i dedicar el temps i ritme de treball necessaris, així com lliurar l'activitat en la seva versió correcta. Si es donés alguna circumstància personal, acreditable, que impedís a un estudiant lliurar l'activitat en el termini fixat en el calendari, ho ha de comunicar-ho amb anticipació suficient. 

Totes les assignatures del màster segueixen el model d'avaluació continuada per tal d'assegurar un seguiment correcte i assumible dels continguts i les activitats proposades.

Els terminis de lliurament de les diferents activitats són prou amplis perquè els/les estudiants puguin organitzar-se i gestionar el seu calendari acadèmic amb temps suficient. Tanmateix, com es deia més amunt, si per motius laborals o de salut demostrables no es pugui presentar un exercici dins del dies fixats, l'estudiantat informarà prèviament al docent de l'aula i es podrà acollir a la realització d'una PAC addicional (Repte Global), que es farà els darrers dies del semestre. La qualificació obtinguda ponderarà amb la resta de notes per obtenir l'avaluació final.

Aquesta mesura excepcional de flexibilització només serà aplicable un cop per semestre i per assignatura per part d'un/a estudiantat. Això implica que, per superar l'avaluació continuada, caldrà lliurar la resta de reptes dins dels terminis fixats.

Amunt

Com hem dit anteriorment, l'assignatura se supera mitjançant l'avaluació contínua. Això implica que l'estudiant ha no només d'haver realitzat totes les activitats de l'assignatura, sinó superar-les amb una nota mínima de C+.
En determinats casos i previ acord de l'equip docent de l'assignatura, es valorarà la possibilitat d'acollir-se a la realització d'una Activitat Global o de Síntesi durant els últims dies de l'semestre. La qualificació obtinguda ponderarà amb la resta de notes per obtenir l'avaluació final. Aquesta mesura de flexibilització és de nou totalment discrecional i excepcional i serà estudiada només en cas que quedi un repte per superar. Mitjançant el Tauler de l'aula es comunicaran les dates per a la realització d'aquesta PAC Global o de Síntesi. L'estudiant ha de rebre una comunicació expressa autoritzant acollir-se a aquesta opció. La data de lliurament d'aquesta PAC Global o de Síntesi és improrrogable i demanarà una dedicació de temps elevada.


Sobre les Matrícules d'Honor.


La Matrícula d'Honor es podrà atorgar a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.0. cal destacar que el nombre de Matricules d'Honor assignades no pot excedir el cinc per cent dels estudiants matriculats a l'assignatura en cada curs acadèmic. La professora o professor col·laborador, amb el vistiplau de l'Professor o Professora Responsable de l'assignatura, decidirà l'assignació de Matricules d'Honor tenint en compte diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les activitats, la interacció, la participació a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre altres consideracions.

Amunt

En el procés d'aprenentatge construït al voltant de les activitats i el treball a l'aula, el feedback de la professora o professor col·laborador és part del compromís de qualitat de l'acció docent. És important en aquest sentit que al voltant del 'feedback' individual i col·lectiu es construeixi un diàleg fluid i constructiu, que contribueixi a la millora contínua i el progrés de l'estudiant.

Amunt