Audiències i opinió pública Codi:  M1.459    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura aprofundirem en els conceptes d'audiències i opinió pública i les seves implicacions en el món del periodisme i la comunicació digital.

S'abordaran els models de medició d'audiències presents en l'actualitat i els desafiaments als quals s'enfronten en un entorn digital cada vegada més personalitzat i influenciat per les audiències participatives. També s'analitzaran els models d'anàlisi tradicionals de l'opinió pública i els reptes de la seva configuració actual davant els mitjans digitals, per reflexionar finalment com s'hi pot donar resposta des del periodisme i la comunicació digital.

Amunt

L'assignatura Audiències i opinió pública és una assignatura optativa que aprofundeix en el paper dels mitjans de comunicació i el periodisme en la societat actual complementant així l'assignatura obligatòria Comunicació digital i societat.

Amunt

No es requereixen coneixements previs específics per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

Competències

CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7- Que els estudiants sapiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, siendo incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sapiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una forma clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que 

CG1- Saber fixar metes i prioritats a l’hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l’acció, els terminis i els recursos que s’han d’utilitzar.

CG3- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, escollint entre diferents vies per a la realització de projectes, la cerca, la selecció i el processament de la informació.

CG4- Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

CE2- Desenvolupar l'esperit d'investigació i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigurosa i sistemàtica.

CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.

CE6- Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.

CE8- Aplicar tècniques avançades per a l’explotació, la interpretació, la visualització i la representació de les dades periodístiques.

CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2- Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de forma persuasiva.

Resultats d'aprenentatge

 • Situar el sistema de mitjans en el context social actual.
 • Conèixer en profunditat les diferents definicions d'audiències (audiències com a objecte de medició, audiències participatives).
 • Identificar les característiques de les audiències avui en dia.
 • Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per a cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a la tasca que s'està realitzant.
 • Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.
 • Produir textos orals i escrits clars, que inclouen el contingunt rellevant, fan un bon ús de les fonts de consulta i demostren capacitat argumentativa.
 • Conèixer en profunditat l'evolució del concepte d'opinió pública.
 • Valorar, des d'un punt de vista ètic, l'impacte i abast de la difusió de les informacions i els continguts periodístics a través dels social media.
 • Comprendre el principis ètics que guien l'exercici professional.
 • Estructurar el contingut del missatge de forma coherent i incloure les idees més rellevants.
 • Prendre una postura o decisió argumentada sobre el tema analitzat.
 • Adquirir coneixement expert del paper del periodisme en la configuració de l'espai públic.

Amunt

 • Esfera pública: sobre públics i audiències
 • Representació i mesura de l'opinió pública
 • Datificació i intermediació digital
 • Economia de l'atenció i pseudoinformació
 • La comunicació i l'opinió pública contemporànies

Amunt

Material Suport
Audiencia y visibilidad en los medios de comunicación I PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

 • Sociologia de la comunicació
 • Audiència i visibilitat als mitjans de comunicació I
 • Audiència i visibilitat als mitjans de comunicació III

Amunt

 • Esfera pública y medios de comunicación. La contribución de los media a la construcción de la ciudadanía democrática
 • Evolución de la financiación de los medios de comunicación en España. ¿Hacia un modelo más sostenible?
 • Grupos mediáticos y culturales en España
 • Informes Estudio General de Medios (EGM)
 • Veritats de mentida (TV3, 2017)
 • Medición integral de las audiencias, sobre los cambios en el consumo de información y la necesidad de nuevas métricas en medios digitales
 • Millennium - Posverdad o mentira (RTVE, 2017)
 • Palacio, L. "Grupos de comunicación en España: una propiedad tan concentrada como el negocio". En: Cuadernos de periodistas, 28 (2014).
 • Llibre manual: Huertas, Bailén, Amparo. Yo soy audiencia: ciudadanía, público y mercado. Barcelona : Editorial UOC, 2015. 146 p. ISBN 9788490648612

Amunt

En relació amb cadascun dels continguts es proposarà una metodologia de treball a partir de lectures i recursos audiovisuals que permetran completar les quatre activitats que es plantejaran al llarg del semestre per a l'assoliment de les corresponents competències específiques de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada es proposa a partir de tres activitats la realització de les quals és obligatòria. La manca de lliurament d'una de les activitats implica la necessitat de recuperar-la mitjançant una activitat de recuperació (repte global) per a poder superar l'avaluació contínua.

L'incompliment en la realització de les tasques assignades al llarg del semestre no pot ser compensat a través de proves finals ja que el model d'avaluació d'aquesta assignatura no les contempla.

Amunt

La nota final s'obtindrà a partir de la mitjana ponderada dels resultats de les tres activitats de l'assignatura en funció del seu pes específic i de la participació de l'estudiant en la dinàmica de l'aula.

Tanmateix, si per motius laborals o de salut demostrables no es pugui presentar un exercici dins del dies fixats, l'estudiantat informarà prèviament al docent de l'aula i s'acollirà a la PAC global/síntesi, que serà els darrers dies del semestre. La qualificació obtinguda ponderarà amb la resta de notes per obtenir l'avaluació final.

Amunt

El professorat de l'aula durà a terme un seguiment continuat i personalitzat de l'activitat dels estudiants atenent dubtes i consultes en un màxim de 48h. També hi haurà un feedback grupal i individualitzat respecte a l'avaluació de cada activitat en els terminis fixats a l'aula.

Amunt