Audiències i opinió pública Codi:  M1.459    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura aprofundirem en els conceptes d'audiències i opinió pública i les seves implicacions en el món del periodisme i la comunicació digital.

S'abordaran els models de medició d'audiències presents en l'actualitat i els desafiaments als quals s'enfronten en un entorn digital cada vegada més personalitzat i influenciat per les audiències participatives. També s'analitzaran els models d'anàlisi tradicionals de l'opinió pública i els reptes de la seva configuració actual davant els mitjans digitals, per reflexionar finalment com s'hi pot donar resposta des del periodisme i la comunicació digital.

Amunt

L'assignatura Audiències i opinió pública és una assignatura optativa que aprofundeix en el paper dels mitjans de comunicació i el periodisme en la societat actual complementant així l'assignatura obligatòria Comunicació digital i societat.

Amunt

No es requereixen coneixements previs específics per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

Competències

CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7- Que els estudiants sapiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, siendo incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sapiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una forma clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que 

CG1- Saber fixar metes i prioritats a l’hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l’acció, els terminis i els recursos que s’han d’utilitzar.

CG3- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, escollint entre diferents vies per a la realització de projectes, la cerca, la selecció i el processament de la informació.

CG4- Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

CE2- Desenvolupar l'esperit d'investigació i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigurosa i sistemàtica.

CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.

CE6- Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.

CE8- Aplicar tècniques avançades per a l’explotació, la interpretació, la visualització i la representació de les dades periodístiques.

CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2- Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de forma persuasiva.

Resultats d'aprenentatge

 • Situar el sistema de mitjans en el context social actual.
 • Conèixer en profunditat les diferents definicions d'audiències (audiències com a objecte de medició, audiències participatives).
 • Identificar les característiques de les audiències avui en dia.
 • Aprofitar les potencialitats de les tecnologies de la informació per a cercar, organitzar, sintetitzar, analitzar i/o transformar la informació necessària per a la tasca que s'està realitzant.
 • Comprendre quins són els elements essencials d'una situació, cas o problema, tot identificant la problemàtica concreta a resoldre o respondre.
 • Produir textos orals i escrits clars, que inclouen el contingunt rellevant, fan un bon ús de les fonts de consulta i demostren capacitat argumentativa.
 • Conèixer en profunditat l'evolució del concepte d'opinió pública.
 • Valorar, des d'un punt de vista ètic, l'impacte i abast de la difusió de les informacions i els continguts periodístics a través dels social media.
 • Comprendre el principis ètics que guien l'exercici professional.
 • Estructurar el contingut del missatge de forma coherent i incloure les idees més rellevants.
 • Prendre una postura o decisió argumentada sobre el tema analitzat.
 • Adquirir coneixement expert del paper del periodisme en la configuració de l'espai públic.

Amunt

 • Esfera pública: sobre públics i audiències
 • Representació i mesura de l'opinió pública
 • Datificació i intermediació digital
 • Economia de l'atenció i pseudoinformació
 • La comunicació i l'opinió pública contemporànies

Amunt

Material Suport
Audiencia y visibilidad en los medios de comunicación I PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

 • Sociologia de la comunicació
 • Audiència i visibilitat als mitjans de comunicació I
 • Audiència i visibilitat als mitjans de comunicació III

Amunt

 • Esfera pública y medios de comunicación. La contribución de los media a la construcción de la ciudadanía democrática
 • Evolución de la financiación de los medios de comunicación en España. ¿Hacia un modelo más sostenible?
 • Grupos mediáticos y culturales en España
 • Informes Estudio General de Medios (EGM)
 • Veritats de mentida (TV3, 2017)
 • Medición integral de las audiencias, sobre los cambios en el consumo de información y la necesidad de nuevas métricas en medios digitales
 • Millennium - Posverdad o mentira (RTVE, 2017)
 • Palacio, L. "Grupos de comunicación en España: una propiedad tan concentrada como el negocio". En: Cuadernos de periodistas, 28 (2014).
 • Llibre manual: Huertas, Bailén, Amparo. Yo soy audiencia: ciudadanía, público y mercado. Barcelona : Editorial UOC, 2015. 146 p. ISBN 9788490648612

Amunt

En relació amb cadascun dels continguts es proposarà una metodologia de treball a partir de lectures i recursos audiovisuals que permetran completar les quatre activitats que es plantejaran al llarg del semestre per a l'assoliment de les corresponents competències específiques de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada es proposa a partir de tres activitats la realització de les quals és obligatòria. La manca de lliurament d'una de les activitats implica la necessitat de recuperar-la mitjançant una activitat de recuperació (repte global) per a poder superar l'avaluació contínua.

L'incompliment en la realització de les tasques assignades al llarg del semestre no pot ser compensat a través de proves finals ja que el model d'avaluació d'aquesta assignatura no les contempla.

Amunt

La nota final s'obtindrà a partir de la mitjana ponderada dels resultats de les tres activitats de l'assignatura en funció del seu pes específic i de la participació de l'estudiant en la dinàmica de l'aula.

Tanmateix, si per motius laborals o de salut demostrables no es pugui presentar un exercici dins del dies fixats, l'estudiantat informarà prèviament al docent de l'aula i s'acollirà a la PAC global/síntesi, que serà els darrers dies del semestre. La qualificació obtinguda ponderarà amb la resta de notes per obtenir l'avaluació final.

Amunt

El professorat de l'aula durà a terme un seguiment continuat i personalitzat de l'activitat dels estudiants atenent dubtes i consultes en un màxim de 48h. També hi haurà un feedback grupal i individualitzat respecte a l'avaluació de cada activitat en els terminis fixats a l'aula.

Amunt