Laboratori de producció audiovisual i transmèdia Codi:  M1.460    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El laboratori de producció audiovisual i transmedia, com el seu nom indica, és una assignatura de caràcter eminentment pràctic on es proporcionen als estudiants les eines i estratègies fonamentals per a la definició i disseny d'un projecte transmedia de no-ficció. Concretament, proposem el disseny i el desenvolupament d'un documental per a la web (o webdoc), així com la implementació d'un prototip a través d’eines específiques. 

Aquest procés s'inicia amb la comprensió del paper del format del webdoc en la no-ficció i el treball periodístic contemporani. També amb els seus trets distintius, com les seves qualitats transmedia o el disseny d'interacció multipantalla, la no linealitat narrativa, les formes d'implicació previstes per a les audiències, etc. 

A partir d'aquest procés d'immersió en les característiques pròpies del documental web els estudiants definiran, dissenyaran i implementaran un prototip de documental per a la web on la utilització de material gràfic i vídeo serà fonamental. Tractant-se d'un prototip, el nivell de definició i qualitat final del material audiovisual generat per les i els estudiants s'ajustarà als seus coneixements previs, sempre d'acord amb l'orientació de l'equip docent de l'assignatura.Amunt

L'assignatura es relaciona amb diverses assignatures del pla d'Estudis, en particular aquelles que tracten temes relacionats amb les noves formes d'expressió formal i narrativa vinculades al periodisme, en especial a través de mitjans visuals. Així, a tall d’exemple, Periodisme Mòbil, Eines i recursos digitals, Visualització de dades i en especial Noves formes narratives, que s'entén com una introducció general i més teòrica d'algunes de les competències que treballarem a l'assignatura. En alguns casos, els estudiants reprenen el projecte iniciat en el marc de l'assignatura en el seu Treball Final de Màster.


Amunt

L'assignatura reforça les competències periodístiques i narratives especialment en el disseny i conceptualització de projectes periodístics innovadors per a la web i els social media, així com en mitjans audiovisuals, mitjans digitals o mitjans tradicionals que vulguin experimentar amb nous llenguatges i en especial, la conceptualització i el desenvolpament de projectes documentals per a la web.

Amunt

Tot i l'orientació pràctica de l'assignatura i els elements tècnics que conté, no es pressuposen coneixements tècnics previs per a la realització de l'assignatura. Aquelles i aquells estudiants que tingueu experiència prèvia en audiovisual o en eines web podreu avançar més en l'assignatura. De totes formes, el que s'avaluarà serà sobretot la capacitat d'estructurar i dissenyar un projecte de documental per a la web, així com desenvolupar-ne un prototip. Tot i que el Laboratori de producció audiovisual i transmedia permet aprofundir i ampliar conceptes que s'han treballat a l'assignatura Noves Formes Narratives, no és estrictament una continuació, resultant assignatures complementàries però alhora autònomes.

Amunt

No hi ha informació específica prèvia a la matrícula prevista per a aquesta assignatura.

Amunt

Competències.

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG1- Saber fixar metes i prioritats a l’hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l’acció, els terminis i els recursos que s’han d’utilitzar.

CG4- Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2-Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiva.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.

CE7- Dominar els processos per al disseny, la implementació i avaluació de projectes periodístics.

CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

CE10- Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics.

 

Resultats d'aprenentatge

- Comprendre i utilitzar adequadament les diferents possibilitats narratives que ofereixen els mitjans socials per a la cobertura d'un fet noticiable. 

- Identificar el potencial de diferents estratègies narratives i d'storytelling digital al desenvolupament d'un projecte periodístic.

- Comprendre les possibilitats resultants de generar i combinar diferents tipus de contingut informatiu textual, gràfic i audiovisual per a la seva disseminació en múltiples pantalles de forma adaptada a una diversitat de contextos de consum.

- Aplicar els principis del disseny d'un projecte periodístic transmèdia tenint en compte la seva integració narrativa i les característiques del seu públic objectiu.

- Desenvolupar els elements bàsics que componen el prototip d'una experiència periodística immersiva per aconseguir una major implicació del públic.


Amunt

1) Fonaments del documental interactiu i transmedia.

2) Estructurar un projecte periodístic documental per a la web.

3) Dissenyar i desenvolupar un documental per a la web.

4) Testejar un projecte documental per a la web.Amunt

Material Suport
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr XML
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr DAISY
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr EPUB 2.0
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr MOBIPOCKET
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr HTML5
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Estudi de cas Racontr PDF
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia XML
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia DAISY
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia EPUB 2.0
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia MOBIPOCKET
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia HTML5
Laboratori de producció audiovisual i transmèdia. Dissenyar projectes transmèdia PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

Els estudiants utilitzaran l'eina online de creació de documentals per a la web i projectes audiovisuals interactius Racontr.

Amunt

Els estudiants utilitzaran l'eina online de creació de documentals per a la web i projectes audiovisuals interactius Racontr.

Amunt

L'enfocament de l'assignatura té una vessant inicial teòrica però sobretot una orientació clarament pràctica i orientada a partir de reptes. Un cop establerts els fonaments sobre el documental web, l'estudiant conceptualitzarà, estructurarà i desenvoluparà un projecte periodístic documental per a la web a través d'una eina específica, a nivell de prototip. L'abast d'aprofundiment del prototip desenvolupat s'acordarà amb l’equip docent de l'assignatura. A través del procés d'aprenentatge de l'assignatura, haureu de donar resposta a una sèrie de situacions que us situaran en un context professionalitzador.

Junt amb la resolució als reptes plantejats, demostrareu que aneu adquirint els conceptes i el vocabulari tècnic necessari per a afrontar reptes professionals similars relacionats amb la conceptualització i el desenvolupament de projectes periodístics documentals per a la web.
Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El sistema d'avaluació de l'assignatura és l'avaluació continuada (AC). Es tracta d'una avaluació formativa que es basa en l'acompanyament progressiu de forma personalitzada durant el semestre. Cada activitat està estretament vinculada amb les competències que heu d'adquirir i determinats resultats d'aprenentatge que heu d’evidenciar favorablement al llarg del procés. Per aquest motiu, totes les activitats són importants, ja que contribueixen de forma progressiva a un procés d'aprenentatge dissenyat detingudament.

En el context del Màster, es considera fonamental la interacció entre estudiant i l’equip docent per poder garantir el vostre progrés en el procés d'aprenentatge, així com poder preveure i superar qualsevol dificultat que pugui sorgir. La puntualitat en el lliurament de les activitats es considera essencial i és el professor o professora qui a través del calendari i els espais de comunicació de l’Aula fixa aquestes dates de lliurament.

Tal i com es recordarà en els diferents enunciats, és requisit absolutament indispensable vetllar per l'originalitat del treball: citar les fonts externes que s'utilitzin i no atribuir-se de forma parcial o total treballs de tercers com a propis. La detecció de plagi implica automàticament suspendre l'assignatura.


Amunt

Com hem dit anteriorment, l'assignatura es supera mitjançant l'avaluació continuada. Això implica que l'estudiant ha de realitzar totes les activitats de l'assignatura, i superar-les amb una nota mínima de C +. En casos excepcionals (com una primera activitat o activitats que tinguin un pes menor), i sempre sota criteri del consultor/a de l'assignatura, es pot considerar que una activitat amb una C- no sigui obstacle per a la superació de l'assignatura, en funció de la progressió demostrada per l'estudiant i l'atenció al feedback rebut per part del consultor/a.

Sobre les Matrícules d'Honor.

La Matrícula d'Honor podrà atorgar-se a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9,0. cal destacar que el nombre de Matricules d'Honor assignades no pot excedir el cinc per cent dels estudiants matriculats a l'assignatura en cada curs acadèmic.

El consultor/a, amb el vist-i-plau del Professor/a Responsable, decidirà l'assignació de Matricules d'Honor tenint en compte diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les activitats, la interacció amb elconsultor / a, la participació a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre altres consideracions.

Amunt

En el procés d'aprenentatge construït al voltant de les activitats i el treball a l'aula, el feedback del professor o professora és part del compromís de qualitat de l'acció docent. És important en aquest sentit que al voltant del 'feedback' individual i col·lectiu es construeixi un diàleg fluid i constructiu, que contribueixi a la millora contínua i el progrés de l'estudiant.

Amunt