Tècniques avançades d'anàlisi i visualització de dades Codi:  M1.461    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En els equips de periodistes de dades dels mitjans de comunicació, la programació s'ha erigit en element imprescindible, tant pel tractament i l'anàlisi de les dades com per la seva visualització. Aquesta assignatura introdueix els estudiants a l'anàlisi i la visualització de dades amb eines avançades que s'utilitzen actualment als departaments de dades de les redaccions periodístiques.

L'assignatura pretén, d'una banda, que els estudiants aprenguin el funcionament del programari per l'anàlisi i la visualització avançada, i siguin capaços de veure el seu potencial. De l'altra, que assoleixin un esperit crític a l'hora d'escollir el procés de treball més idoni per la realització de les anàlisis i les visualitzacions.

Amunt

Aquesta assignatura és una continuació de la d'Anàlisi i visualització de dades i també té vinculació amb l'assignatura de Periodisme de dades.

Amunt

Aquesta assignatura està enfocada als camps professionals de l'anàlisi i la visualització de dades en l'àmbit periodístic, que inclouen perfils laborals com analista de dades, visualitzador, dissenyador interactiu, periodista d'investigació i documentalista.

Amunt

Nocions introductòries a l'anàlisi i la visualització de dades.

Amunt

 • CB7: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10: Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1: Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de fer una tasca, desenvolupar una àrea o un projecte convenint l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.
 • CG3: Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
 • CG4: Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.
 • CT1: Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT2: Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiva.
 • CE2: Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.
 • CE6: Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.
 • CE8: Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques.

Amunt

Els continguts de l'assignatura Tècniques avançades d'anàlisi i visualització de dades (4 ECTS) són:

 • Programació aplicada al periodisme amb el llenguatge R
 • Neteja i tractament de dades
 • Exploració i anàlisi de dades
 • Visualització estàtica
 • Visualització interactiva a la web i en dispositius mòbils

Amunt

Material Suport
Exemples de visualitzacions D3 Web
Introducció a ggplot2 i ggmap PDF
Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Anàlisi de dades amb R Audiovisual
Neteja i preparació de les dades Audiovisual
Creació de gràfics i mapes interactius Audiovisual

Amunt


Amunt

Aquesta assignatura es planteja de forma eminentment pràctica a partir del diàleg entre els materials i recursos i les activitats plantejades.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Informacions sobre l'avaluació a la UOC

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (Reptes), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

L'avaluació s'articula mitjançant tres activitats d'avaluació continuada que tenen com a objectiu comprovar que els estudiants han assimilat correctament els continguts del mòdul. Per resoldre alguns dels exercicis s'haurà d'utilitzar internet, la biblioteca i el programari R, així com altres llenguatges i eines de visualització de lliure elecció pels estudiants.

Repte 1: 35%

Repte 2: 30%

Repte 3: 35%

Convé assenyalar que els estudiants han de lliurar les 3 Reptes.

En acabar el Repte 3 hi haurà l'opció de recuperar un dels tres Reptess realitzades al llarg del curs, bé perquè no s'hagi presentat o bé perquè es vulgui millorar la nota obtinguda.

Cal tenir en compte els terminis de lliurament de les activitats que s'especifiquen en l'espai de Planificació de l'aula. D'aquesta manera, els exercicis que no es lliurin en els terminis establerts se'ls hi assignarà la qualificació N ("no qualificat"), que a efectes de còmput de la qualificació final d'avaluació continuada comptarà com un zero. En el cas d'enviar un Repte d'una altra assignatura, encara que sigui dins del termini establert, la qualificació serà N.

Les Reptes són un treball individual i que en cap cas està permès realitzar-les en grup. Els exercicis d'avaluació continuada són personals. La seva resolució és estrictament individual. Això exigeix el lliurament d'una activitat individual i diferenciada, en el fons i a la forma. 

En les respostes a les Reptes està totalment prohibit fer una còpia literal ("copiar i enganxar") o una traducció de continguts extrets de fonts d'informació d'Internet o de qualsevol altre tipus de font. En canvi, és del tot recomanable que feu consultes prèvies d'altres fonts per contrastar dades, aprofundir en conceptes, descobrir noves idees, etc. Per a això, haureu d'indicar les fonts utilitzades en forma de referència bibliogràfica (afegint la seva adreça en la Web si la informació prové d'Internet) i comentar amb les vostres pròpies paraules les idees que heu extret d'elles.

S'entén com a plagi l'ús de fonts en paper (llibres i articles, incloent els mòduls didàctics de la UOC), de altres activitats avaluables de la UOC,  o de documentació present a la xarxa, sense fer una citació de la procedència i fent-los passar per propis.

Es defineix com a còpia el lliurament d'activitats d'avaluació continuada utilitzant parcialment o totalment textos idèntics extrets de treballs d'altres estudiants o autors i/o d'altres semestres. Els responsables seran tots els estudiants implicats -sense que sigui rellevant el vincle existent entre els mateixos.

Per evitar incórrer en plagi, podem tenir en compte els suggeriments següents:

 • No s'han d'usar idees d'altre sense conèixer la font
 • No s'ha d'exposar un argument d'altre com si fos propi
 • A l'hora de desenvolupar una idea no s'ha de presentar un pensament aliè com si fos propi
 • Una aportació no pot estar basada en el desenvolupament d'un pensament exacte al d'un altre
 • No s'han d'exposar les pròpies idees exactament de la mateixa manera que ho ha fet algú altre, malgrat que s'identifiqui la font

Tots els reptes lliurats pels estudiants per a la seva avaluació seran processats per un programari de detecció de plagi i còpia. Els casos de plagi i còpia poden haver estat identificats mitjançant aquest programari, així com també a través de la pròpia correcció i avaluació de l'exercici per part del professor col·laborador docent.

En cas de detectar plagi en els treballs lliurats per avaluar, les actuacions per a tots els implicats seran les següents:

 • Es suspèn l'activitat lliurada amb una D
 • L'estudiant no pot seguir l'avaluació continuada de l'assignatura (la nota final d'AC serà D).
 • Per superar l'assignatura l'estudiant haurà necessàriament de superar l'examen final; en cas que l'assignatura no tingui prova final quedarà suspesa.
 • Aquesta conducta quedarà reflectida en un registre a disposició de tot el professorat per si considera oportú revisar la resta d'activitats d'avaluació continuada de les assignatures en curs dels estudiants implicats.

En cas de detectar còpia o reiteració de plagi, juntament amb les accions comentades, des de l'assessoria jurídica s'iniciarà un procediment disciplinari d'acord amb la normativa acadèmica de la UOC.

El professor responsable de l'assignatura informarà d'aquestes actuacions als estudiants implicats mitjançant un missatge adreçat a les seves bústies personals. També posarà en coneixement d'aquests fets a la Direcció del Programa.

Amunt