Màrqueting de continguts Codi:  M1.462    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Què és el màrqueting de continguts? El concepte de "màrqueting de continguts" pot resultar desconegut per a un periodista o especialista en comunicació que no estigui familiaritzat amb l'àmbit publicitari o del màrqueting. En molts sentits, "màrqueting de continguts" és un concepte de moda que, juntament amb "periodisme de marca" (branded journalism) i "contingut de marca" (branded content), apareix cada vegada més a les converses, accions i discussions sobre la figura del periodista o comunicador digital, i respecte els coneixements o habilitats que ha d'adquirir. Començarem, doncs, aquesta assignatura debatent sobre la relació entre màrqueting i continguts, i sobre per què els professionals del periodisme o la comunicació digital han d'estar-hi al tant, i fins i tot incorporar-lo a les seves rutines professionals.

El màrqueting de continguts té com a objectiu central crear i distribuir continguts rellevants, valuosos i atractius per als usuaris. Per tant, es tracta d'una estratègia que se centra en la investigació, generació i distribució de continguts. Una de les claus del màrqueting de continguts és crear un vincle entre la marca i el consumidor, ja que d'aquesta manera es busca guanyar la confiança dels visitants, el que provocarà que la relació client-marca es prolongui durant molt més temps.

Aquesta assignatura vol introduir els estudiants a la interrelació entre el màrqueting com a disciplina de promoció i optimització de productes i serveis, i el contingut entès com el conjunt de materials o recursos generats en la pràctica comunicativa i periodística, i per a això es proposa reptes pràctics plantejats amb un ordre seqüencial i que permetran implementar-lo i aplicar-lo en un context realista.

Amunt

Aquesta assignatura optativa té vinculació amb totes les assignatures vinculades a nous formats i narratives multimèdia, com ara Periodisme i social media, Periodisme mòbil, Noves formes narratives i Eines i recursos digitals.

Amunt

A través d'aquest curs es vol vincular la producció de contingut periodístic amb l'àmbit publicitari relatiu al màrqueting, acostant totes dues vessants professionals.

Amunt

És recomanable haver cursat les assignatures que s'indiquen a "L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis" per haver treballat les principals eines del periodisme digital.

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures obligatòries i seguir les indicacions del tutor/a. L'assignatura té activitats a realitzar de caire individual però també grupal.

Amunt

Competències bàsiques i generals:
CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG3- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.


Competències transversals:
CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
CT2-Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu. 

Competències específiques:
CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.
CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics i econòmics, i com repercuteixen en la comunicació.
CE6- Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.
CE7- Dominar els processos pel disseny, la implementació i avaluació de projectes periodístics.
CE8- Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístics.
CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.

Amunt

El conjunt de materials que conformen aquesta assignatura es troben presents a la secció de Recursos i als diversos NIUS del curs. Al llarg de 4 reptes vinculats als 4 NIUS del curs, que inclouen material textual i audiovisual, els estudiants s'endinsaran en els següents aspectes:

1) La caracterització del màrqueting de continguts dins de la pràctica periodística

2) L'anàlisi de contingut periodístic creat per altres

3) La creació de contingut periodístic propi

4) La optimització del contingut periodístic propi i aliè

Amunt

Material Suport
Cura de continguts Audiovisual
Les marques, els nous mitjans de comunicació XML
Les marques, els nous mitjans de comunicació DAISY
Les marques, els nous mitjans de comunicació EPUB 2.0
Les marques, els nous mitjans de comunicació MOBIPOCKET
Les marques, els nous mitjans de comunicació HTML5
Les marques, els nous mitjans de comunicació PDF
Cura de continguts en periodisme XML
Cura de continguts en periodisme DAISY
Cura de continguts en periodisme EPUB 2.0
Cura de continguts en periodisme MOBIPOCKET
Cura de continguts en periodisme HTML5
Cura de continguts en periodisme PDF
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó XML
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó DAISY
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó EPUB 2.0
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó MOBIPOCKET
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó HTML5
El branded content en les empreses periodístiques del món anglosaxó PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

Aquesta assignatura no compta amb un sol material clau de caràcter textual, sinó amb una combinació de Recursos de caràcter textual, audiovisual i multimèdia tant per situar el tema clau de l'assignatura (el màrqueting de continguts) com els diversos aspectes a tenir en compte per a la seva comprensió (gestió, creació i optimització de contingut). En aquest sentit, i per tal de garantir un procés d'aprenentatge gradual, els materials del curs s'aniran presentant a través dels diversos reptes vinculats a l'assignatura.

Amunt

A l'apartat de Recursos i als diversos NIUS de l'assignatura trobareu desglossada tota la bibliografia emprada per a l'assignatura relativa a Màrqueting de continguts. Així mateix, trobareu recursos complementaris a través de la Biblioteca per al bon seguiment i realització de l'assignatura.

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura s'estructura al voltant del contingut del material que l'estudiant haurà de llegir i comprendre de manera paral·lela a l'activitat que es realitzarà a l'aula.

Al llarg del semestre s'anirà treballant els continguts de l'assignatura d'una manera progressiva a través de l'avaluació continuada. Aquest sistema d'avaluació es caracteritza per facilitar l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, alhora que es dominen les eines conceptuals que aborden de manera gradual i amb una orientació pràctica que permeti a l'alumne enriquir els seus coneixements i al mateix temps desenvolupar les seves habilitats intel·lectuals i la seva projecció professional.

Les metodologies d'aprenentatge que s'aplicaran a l'assignatura són: 

- Metodologies participatives que promoguin la capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip. 

- Activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc., que faciliten el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.

- Aprenentatge de continguts basats en les lectures, anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.

- Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals.

- Realització d'activitats de recerca i gestió de la informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.

Els formats d'activitats formatives a partir de les  quals es basen les proves d'avaluació contínua són:

1. Debats.

2. Redacció de textos, informes d'aprenentatge i activitats pràctiques.

3. Lectures, anàlisi i reflexió de textos, articles i materials docents.

4. Resolució de problemes en situacions hipotètiques i reals, i estudis de cas.

5. Activitats de recerca i gestió de la informació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Cal haver lliurat totes les activitats del curs per obtenir una nota final d'avaluació contínua.

Les PACs d'aquesta assignatura van augmentant progressivament el seu nivell de complexitat. Per això, el pes de les qualificacions de cada PAC també varia en el còmput de la nota final. En concret, s'estableix aquesta ponderació:
PAC 1 - 15%
PAC 2 - 15%
PAC 3 - 35%
PAC 4 - 35%

NORMATIVA DE SEGUIMENT: PAC GLOBAL / DE SÍNTESI 

Totes les assignatures del màster segueixen el model d'avaluació contínua per assegurar un seguiment correcte i assumible dels continguts i les activitats proposades. 

Els terminis d'entrega de les diferents activitats són suficientment amplis per a que els/les estudiants puguin organitzar-se i gestionar el seu calendari acadèmic amb temps suficient. No obstant, si per motius laborals o de salud demostrables no es pot presentar un exercici dins dels dies fixats, l'estudiant informarà prèviament al docent de l'aula i s'acullirà a la PAC Global / De Síntesi, que serà els últims dies del semestre. La qualificació obtinguda ponderarà amb la resta de notes per obtenir l'avaluació final. 

Aquesta mesura de flexibilització només serà aplicable una vegada per semestre i per assignatura per part d'un/a estudiant. Això implica que, per superar l'avaluació continuada, s'entregaran la resta de reptes dins dels terminis fixats.

Amunt

Sota la direcció i coordinació del professor responsable d'assignatura (PRA), el professor docent col.laborador (PDC) és la figura docent que orienta l'estudiant en el procés d'ensenyament i aprenentatge, i en el seu progrés acadèmic. És la guia i referent acadèmic de l'estudiant, a qui estimula i avalua durant el procés d'aprenentatge, i a qui garanteix una formació personalitzada: 

 - L'ajuda a identificar les seves necessitats d'aprenentatge.

- El motiva per a mantenir i reforçar la seva constància i esforç.

- Li ofereix una guia i orientació del procés a seguir.

- Li resol els dubtes i l'orienta en l'estudi.

- Avalua les seves activitats i reconeix el nivell d'assoliment dels objectius d'aprenentatge i el nivell de competències assolides, proposant, quan sigui necessari, les mesures per a millorar-les.  

Un cop finalitzat el termini de lliurament de les activitats d'avaluació continuada, el professor col·laborador facilitarà als estudiants la resolució indicativa de l'activitat a través del Tauler, l'espai de comunicació de l'aula. Igualment, segons la data establerta, el professor col·laborador farà constar les qualificacions individuals dins de l'apartat RAC (Registre d'Avaluació Continua) de l'aula.

Amunt