Pràctiques Codi:  M1.463    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Màster Universitari en Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives inclou en el seu pla d'estudis l'assignatura Pràctiques. Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, té una càrrega docent de 4 ECTS i està orientada fonamentalment a la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del màster. 

Amb aquesta assignatura es pretén integrar l'alumnat en un entorn professional real on posar en pràctica els seus coneixements i les competències apreses en el procés d'aprenentatge. L’alumnat realitzaran un període d’activitat professional en pràctiques de 100 hores en un mitjà de comunicació, departament de comunicació d'una empresa o institució, o en una consultora de comunicació. Les pràctiques seran tutelades per un tutor/a professional en l'entitat de destinació i un tutor/a acadèmic del màster.

L’alumnat es podrà escollir entre:

 

  • Una empresa gestionada per la UOC. L’oferta de les places és limitada i varia cada semestre
  • L’estudiant por proposar una empresa on realitzar les pràctiques. 

 

Amunt

L'assignatura s'integra en el màster, amb l'objectiu d'aplicar tota la teoria apresa en els processos de pràctica, de manera que desenvolupi noves destreses i narratives periodístiques.

Els estudiants realitzaran un període d'activitat professional (presencial o virtual) en una empresa que hagi signat un conveni de pràctiques curriculars amb la universitat o en el seu propi centre de treball sempre que aquest compleixi amb les condicions adequades. Aquest conveni inclourà en tots els casos un pla formatiu en què s'especifiquen els objectius i condicions de les pràctiques. Les pràctiques en empreses externes es duen a terme dins el marc temporal docent de l'assignatura. Durant tota la seva estada de pràctiques l'estudiant comptarà amb el suport i l'orientació d'un tutor/a extern (que és la persona de referència formalment vinculada a l'empresa o institució on tenen lloc les pràctiques) i amb el suport i l'orientació personalitzada d'un docent expert en l'àrea de coneixement concreta on s'inscriuen les pràctiques.


Amunt

Tots aquells relacionats amb el periodisme i la comunicació en l'entorn corporatiu.

Amunt

Coneixements d'editors i eines de noves narratives. Per matricular l'assignatura Pràctiques l'estudiant ha d'haver superat la totalitat dels crèdits obligatoris (42 crèdits).

Amunt

L'assignatura té l'objectiu de la posada en pràctica dels coneixements teòrics assimilats en el procés d'aprenentatge del màster.

Competències generals

CG1- Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de dur a terme una tasca, o desenvolupar una àrea o un projecte, acordant-ne l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.
CG2- Capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic.
CG3- Proposar, formular i executar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a realitzar els projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
CG4- Identificar i avaluar de manera precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.

Competències transversals

CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
CT2- Comunicar eficaçment, integrant idees complexes i argumentant-les persuasivament.
CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques

CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.
CE2- Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.
CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics i econòmics, i com repercuteixen en la comunicació.
CE4- Identificar les diferents modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació, i interpretar els seus resultats financers.
CE5- Obtenir un coneixement en profunditat de l'estructura de la protecció jurídica dels autors entenent les particularitats de l'obra periodística a internet. CE6- Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.
CE7- Dominar els processos per al disseny, la implantació i l'avaluació de projectes periodístics.
CE8- Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístiques.
CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.
CE10- Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió de continguts periodístics.

Amunt

L'estudiantat realitzarà un període d'activitat professional de 100 hores en una empresa amb la que s'establirà un conveni de pràctiques curriculars amb la universitat. Aquest conveni inclourà en tots els casos un pla formatiu en el que s'especificaran els objectius i condicions de les pràctiques. Les pràctiques es faran dins del marc temporal docent de l'assignatura. 
 

Metodologies docents:
Aprenentatge de continguts basat en lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
Aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes professionalitzadors.
Aprenentatge experiencial.


Amunt

Material Suport
De la universitat a l'empresa XML
De la universitat a l'empresa DAISY
De la universitat a l'empresa EPUB 2.0
De la universitat a l'empresa MOBIPOCKET
De la universitat a l'empresa HTML5
De la universitat a l'empresa PDF
Les pràctiques professionals XML
Les pràctiques professionals DAISY
Les pràctiques professionals EPUB 2.0
Les pràctiques professionals MOBIPOCKET
Les pràctiques professionals HTML5
Les pràctiques professionals PDF
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només se superarà amb l'avaluació continuada (AC). Per superar l’assignatura l’alumnat haurà de realitzar les activitats d’avaluació continuada que lliurarà al llarg del curs i que consisteix en: 
  • El pla formatiu o el pla de treball on s'especificaran les tasques i habilitats especifiques que es posaran en pràctica.
  • Un lliurament parcial de la memòria: un primer esborrany on detallar les pràctiques i activitats que s'estan desenvolupant durant les pràctiques curriculars i presentar alguns resultats dins del portfolio/pressfolio
  • Un lliurament final de la memòria de pràctiques curriculars.
  • Sobre la valoració del tutor de pràctiques a l'empresa informar-vos que el lliurament el fa el/la tutor/a de l'empresa directament al professor/a col.laborador/a
També es plantejaran algunes activitats o pràctiques no avaluables que es marcaran al calendari. Tot i no ser avaluables, al final del semestre es valorarà tant el lliurament d'aquestes activitats no avaluables com la participació a l'aula en debats i altres aportacions. Aquest bloc computa un 10% de la nota.
L'objectiu del lliurament parcial i de les activitats no avaluables és facilitar a l'alumne el procés d'elaboració de la memòria final i dinamitzar la comunicació dins de l'aula. La qualificació del lliurament parcial de la memòria serà orientativa i permetrà a l'estudiant conèixer la seva evolució i progrés. 
Igualment, és necessari el compliment del calendari i dels encàrrecs fets per l'organització/empresa dins del marc de la col·laboració professional.

Amunt