Treball final de màster Codi:  M1.464    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura, de sis crèdits i de caràcter obligatori, l'alumnat ha d'elaborar i presentar davant d'un tribunal un treball acadèmic o professionalitzador original i inèdit. El Treball Final de Master és un projecte orientat al desenvolupament d'una investigació, una aportació o una innovació en el camp professional. Mitjançant el TFM, l'alumnat ha d'integrar i aplicar -amb criteri professional, acadèmic, creatiu i innovador- les competències adquirides al llarg del màster, incorporant-ne de noves relacionades específicament amb el TFM (autonomia, gestió de projectes, iniciativa, posada en pràctica i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies adquirides anteriorment), i també ha de donar solució eficient als problemes que es derivin del mateix TFM. Així, doncs, el treball de fi de màster constitueix una de las «execucions clau» que mostra el nivell de formació adquirit en els estudis cursats.

El TFM pot tenir finalitats diferents i en funció de la finalitat s'opta a una de les tres modalitats de TFM:

TFM modalitat 1- TFM amb enfocament acadèmic. La seva finalitat és aconseguir respondre a uns objectius i preguntes de recerca (o corroborar hipòtesis) a través de l'obtenció de determinats resultats aconseguits mitjançant metodologies quantitatives i / o qualitatives que aportin coneixement sobre temàtiques i àmbits relacionats amb el Màster. Ha d'estar fonamentat en un marc teòric que doni consistència científica a allò que es pretén confirmar; és a dir, requereix emmarcar bé l'interrogant a investigar o la hipòtesi de partida. A més, és important aclarir l'enfocament i el disseny metodològic buscant la coherència amb tot el conjunt. Per optar a aquesta modalitat cal tenir coneixements en metodologies d'investigació científica.

TFM modalitat 2- TFM amb enfocament professionalitzador. S'ha d'elaborar una proposta pràctica -o d'innovació- que respongui a una necessitat detectada en un sector professional concret, també sota els criteris d'originalitat i inèdit. El document ha de ser versemblant i seguir totes les característiques de contingut i de forma propis dels que es lliurarien en un àmbit laboral de referència.

Les formes en què es poden presentar els treballs de màster dependran de la modalitat triada i de consens que s'arribi amb el tutor/a. Aquestes podrien ser algunes propostes que es lliurin com TFM:

- Article científic. Aquesta forma de treball consisteix en l'elaboració d'un article d'investigació. Ha de cenyir-se a les pautes de presentació i avaluació d'un article científic, el que implica considerar cadascuna de les seves parts segons sigui la modalitat de l'article, és a dir, de tipus empíric o teòric. Requereix un important exercici de síntesi.

- Informe clàssic d'investigació. Aquesta forma de treball consisteix en l'elaboració d'un informe. Ha de presentar el marc teòric fonamentat, els objectius i finalitat de la investigació, interrogants i/o hipòtesi de partida, els destinataris o mostra de l'estudi, el disseny metodològic de referència i els resultats i conclusions de la investigació.

- Proposta professional. En aquest cas, es tracta d'elaborar un producte o peça -tecnologia, sistema, instrument, text, audiovisual, etc. concret que respongui a una demanda, necessitat d'un sector professional, o en un objectiu periodístic. El producte/peça pot materialitzar-se en formats diversos (una plataforma web, una aplicació tecnològica, una producció audiovisual, un reportatge, etc.). En aquesta modalitat cal acompanyar la proposta amb una memòria explicativa detallada.

Amunt

Quan s'han cursat tots els crèdits obligatoris del Màster (42 crèdits), cal elaborar i defensar públicament un treball final per tal d'obtenir l'acreditació corresponent. El treball, conseqüència directa del que s'ha après al llarg de les assignatures del Màster. Així, El TFM té com a objectiu que l'estudiant posi en joc totes les competències, coneixements i  i sabers fer adquirits al llarg del màster de manera que sigui capaç d'elaborar un treball acadèmic original i rigorós basat en la seva pròpia recerca.

Amunt

En funció de la modalitat de TFM que s'opti, la carrera de l'estudiant es pot orientar cap a l'acadèmica, amb la realització d'un treball de recerca en format de tesi doctoral o cap a l'àmbit professional de la comunciació, si s'opta per una modalitat de TFM professionalitzadora.

Amunt

Es recomana que l'estudiant matriculi el TFM quan estigui en disposició de finalitzar el màster de manera que pugui posar en joc totes les competències, coneixements i sabers adquirits prèviament. Així mateix, es recomana que el mateix semestre en què cursa el TFM, la càrrega lectiva que matriculi sigui la més baixa possible. Idealment, el TFM hauria de ser la darrera assignatura a matricular dins del màster.

Amunt

Cal haver cursat i superats tots els crèdits obligatoris del Màster (42 crèdits)

Amunt

L'estudiant que cursi el TFM estarà capacitat en acabar aquest treball per desenvolupar i realitzar de forma autònoma treballs d'investigació en la matèria de la seva especialització.

Els objectius del TFM són:

 • Valorar i complementar la formació de l'estudiant mitjançant el desenvolupament d'una investigació que li permeti aplicar i complementar les competències i els coneixements adquirits al llarg del màster.
 • Comprovar que els estudiants han assimilat correctament les competències del màster. Aquest aspecte es considera estratègic atès que la correcta adquisició de les competències és l'element que assegurarà la seva capacitació per la realització, si així ho consideren, d'una possible futura carrera investigadora.
 • Desenvolupar la capacitat investigadora de l'estudiant en l'estudi d'un tema concret, mitjançant la cerca i selecció d'informació, la destresa en ordenar de manera lògica i coherent les dades i la informació i la planificació dels objectius.

Competències

GENERALS

CG1- Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de realitzar una tasca, desenvolupar una àrea o un projecte convenint l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.

CG2- Capacitat de lideratge i presa de decisions en un entorn periodístic.

CG3- Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.

CG4- Identificar i avaluar de forma precisa la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.


BÀSIQUES
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base 1 oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


TRANSVERSALS
CT1- Dominar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2-Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

ESPECÍFIQUES
CE1- Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.
CE2- Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis de l'periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.
CE3- Comprendre i analitzar críticament els canvis socials, polítics, econòmics i com repercuteixen en la comunicació.
CE4- Identificar les diferents modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació.
CE5- Obtenir un coneixement de l'estructura de la protecció jurídica als autors entenent les particularitats de l'obra periodística a Internet.
CE6- Obtenir un coneixement crític i en profunditat de les fonts informatives: evolució, funcions i formes d'explotació.
CE7- Dominar els processos per al disseny, la implementació i avaluació de projectes periodístics.
CE8- Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístics.
CE9- Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.
CE10- Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE:

 • Desenvolupar un projecte documental de manera autònoma, realista, creativa i innovadora.
 • Disseny i llançament (real o planificat) d'un producte o servei dins del ampli sector de la comunicació.
 • Capacitat per a desenvolupar les habilitats professionals en el desenvolupament de l'activitat periodística tant en mitjans amb continguts generalistes i especialitzats, convencionals o digitals.
 • Capacitat per expressar judicis valoratius sobre les experiències teòriques i pràctiques adquirides en el desenvolupament d'aquest Màster
 • Presentació, exposició i defensa d'el projecte Fi de Màster davant el tribunal competent.
 • Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional.
 • Analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere i formular accions per contrarestar-les.
 • Dissenyar i avaluar projectes acadèmics o professionals aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i responsabilitat social.
 • Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional, així com de el codi deontològic professional, en situacions complexes.
 • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut de la feina de tercers.
 • Resoldre en els propis textos acadèmics o d'investigació dilemes de reconeixement i atribució d'idees i treballs, la base de la ètica i la integritat de la feina intel·lectual.

Amunt

El TFM utilitza els continguts de totes les assignatures cursades en el master. Alhora l'assignatura de TFM té un blog "Guia del TFM" on es va pautant el recorregut que ha de seguir l'estudiant per elaborar el seu TFM.

Activitats formatives:

Memòria de Treball Final Professionalitzador
Exposició oral
Lectures, anàlisi i reflexió de textos, articles i materials docents
Activitats de recerca i gestió d'informació

Metodologies docents:

Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
Realització d'activitats de recerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.
Activitats d'expressió oral que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva i la utilització d'un llenguatge apropiat.
Aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes professionalitzadors.

Amunt

Material Suport
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Treball final de grau Web
How to give an effective talk Audiovisual
Treball final de màster Web
Toolkit de gènere Web
Com utilitzar Shorthand Audiovisual
Guia de Treball final de màster de Periodisme i Comunicació Digital Web

Amunt

S'indiquen per cada una de les activitats proposades a l'enunciat corresponent.

Amunt

BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. Cómo converstirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa 2008.

RODRÍGUEZ, Ma Luisa; LLANES, Juan (Coords.). Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2013.

 SANCHO, Jordi. Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Guia pràctica per a estudiants i professors. Barcelona: Eumo, 2014.

 DDAA. Argumenta [web de recursos per competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic i professional]. Darrer accés 15/03/2016.

 Es recomana consultar TFM de semestres anteriors disponibles al repositori institucional O2 de la UOC (Biblioteca de la UOC).

Amunt

El TFM se centrarà, sobretot, en el treball individual de l'estudiant, que rebrà el suport, orientació i avaluació del seu director/a. Cal, doncs, que l'estudiant sigui proactiu i lliuri els esborranys parcials i versions finals en forma de PAC mitjançant el Registre d'Avaluació Continuada de l'aula.

En total, haurà de lliurar obligatòriament i en el temps assenyalat, els següents documents:

 • Una proposta inicial que conté l'índex i la planificació del treball (PAC1).
 • Un primer esborrany amb gran part del marc teòric elaborat i el disseny metodològic (PAC2).
 • Un esborrany avançat del treball (PAC3).
 • La versió final (PAC4).
 • La presentació oral (PAC5), que caldrà penjar a l'eina Present@.

Aquestes PAC tenen l'objectiu d'orientar l'estudiant al llarg del procés de conceptualització, planificació, desenvolupament i presentació de la recerca realitzada.

Conceptualització

Abans de començar el semestre, l'estudiant comunicarà al tutor/a una proposta de tema, la modalitat per la qual opta i amb quines assignatures del Màster creu que estan més relacionades amb el TFM que vol desenvolupar.

Eines de comunicació i feedback

Les eines que s'utilitzaran per comunicar-se són:

 • email: comunicació amb el director/a
 • Present@: eina  per presentar el vídeo de 10 minuts de presentació del treball
 • Blackboard Collaborate: eina per respondre les preguntes proposades pel Comitè Avaluador

Avaluació

La fase d'avaluació final està formada pel lliurament final del treball complet (PAC4) i la presentació pública davant del tribunal (PAC5). Només podran passar a la fase d'avaluació final els treballs que tinguin el vist-i-plau del director/a. El treball i la presentació oral seran avaluats per un tribunal format per el director/a del treball i un avaluador extern. Els aspectes que es valoraran des del tribunal estan especificats en el blog de l'assignatura en forma de Rúbrica.

La defensa dels TFM es realitzarà de forma síncrona davant del tribunal assignat. El professor/a us informarà a l'aula del format planificat per a realitzar la vostra defensa.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura consta de 5 activitats obligatòries, les que són avaluables són el lliurement del TFM, la presentació oral i la defensa síncrona.

Amunt

La nota final combinarà la versió final del treball (80%) i la presentació oral (20%). La qualificació serà numèrica.

Els criteris d'avaluació s'especifiquen al blog de l'assignatura en format de rúbrica, tant pel treball com per la presentació oral.

 El treball ha de ser original. En cas de plagi o còpia, la qualificació corresponent serà una D o un 0.

Informacions sobre l'avaluació a la UOC

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets. La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

L'originalitat de la feina implica a més que tot i que l'estudiant sigui autor/a d'el mateix aquest no ha de haver-se presentat per a la seva avaluació en una altra assignatura de el programa o d'altres titulacions cursades prèviament o a el mateix temps pel propi alumne/a. En aquest sentit és d'especial importància garantir que el treball resultant presentat en aquesta assignatura sigui inèdit i de compliment a el nivell corresponent de Màster segons es recull en el Marc Espanyol de Cualqificaciones per a l'Educació Superior (MECES), és a dir, el nivell 3.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

La comunicació i feedback en aquesta assignatura es realitza de forma directa entre estudiants i els seus directors/res. 

Amunt