Eines i recursos digitals Codi:  M1.465    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
 
El periodisme ja és digital i, per poder informar de manera correcta i eficaç, cal conèixer les múltiples eines (la majoria d'elles gratuïtes) que el periodista pot localitzar. Amb elles pot produir, editar i difondre millor els seus treballs, a més d'experimentar amb noves narratives. Sense el coneixement d'aquestes eines el periodista digital veu limitada la funció del seu treball. Amb aquestes eines podràs treballar amb redaccions virtuals, crear fotografies interactives, timelines, mapes i gràfics amb gairebé un sol cop de clic.
 
L'assignatura Eines i recursos digitals vol oferir una aproximació a programes i solucions informàtiques que ens poden ajudar a desenvolupar i donar valor afegit als continguts informatius que com a periodistes desenvolupem.  Davant la multiplicitat d'eines i alternatives disponibles, fem una selecció de recursos ja que la finalitat principal d'aquesta assignatura és despertar la curiositat i l'interès per les possibilitats que ofereixen aquests recursos i ser capaç d'identificar, avaluar, triar i experimentar amb ells per adoptar la millor solució possible.

Amunt

L'assignatura s'integra en el programa de formació especialitzada de Màster, amb l'objectiu de desenvolupar noves destreses i narratives en l'alumne, perquè sigui conscient de les actualitzacions contínues sobre noves eines i recursos digitals. En aquesta assignatura aprendran a conèixer la funcionalitat de cadascuna, en quines cobertures es pot utilitzar i quins resultats aporta.

Amunt

 
Tots aquells relacionats amb el periodisme,  ja sigui en l'àmbit dels mitjans de comunicació o de la informació corporativa.

Amunt

No són necessaris.

Amunt

L'assignatura té l'objectiu de desenvolupar una capacitat de treball i analítica per afrontar els reptes de cobertures informatives digitals, detectar les seves fortaleses, debilitats i pertinència en cada cas.  

Les competències de l'assignatura són les següents:  

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.   
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.  
 • Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de realitzar una tasca, desenvolupar una àrea o un projecte convenint l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.   
 • Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.   
 • Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiva.   
 • Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa. 
 • Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió  


Els resultats d'aprenentatge són els següents:

 • Entendre les possibilitats i reptes que presenta l'entorn tecnològic actual per al desenvolupament de la tasca periodística.
 • Identificar eines i recursos online útils per a la producció, edició i difusió de continguts informatius així com per a la pròpia organització del periodista.
 • Valorar l'adequació de cada tipus d'eina digital per donar solució a una necessitat concreta del periodista.

Amunt

 • El marc tecnològic actual del periodisme: possibilitats comunicatives i exemples d'aplicabilitat.
 • Eines d'organització per a periodistes.
 • Recursos en línia per a la producció i edició de continguts informatius.
 • Eines tecnològiques per a la difusió de la informació.

Amunt

Per què treballar amb eines digitals? Audiovisual
Eines de verificació d'informació Audiovisual
Com fer un podcast "de premi" Audiovisual
Com treballar amb eines de fotos i gràfics Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Crea un podcast des de zero Audiovisual
Kit bàsic d'eines Web

Amunt

Els materials que es faran servir a l'assignatura s'han seleccionat específicament per ajudar a l'estudiant a desenvolupar les habilitats i competències anteriorment indicades. Per a aquesta assignatura s'utilitzarà un manual bàsic, Herramientas Digitales para Periodistas, i s'indicarà les pàgines que us recomanen llegir per poder realitzar cada pràctica que us plantegem. També s'han desenvolupat continguts amb informació actualitzada i ampliada de diferents eines i que presentem mitjançant Wikis.

Així mateix, s'oferiran enllaços a un seguit de recursos externs o recopilats per la Biblioteca UOC que resultaran útils per l'elaboració de les activitats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt