Eines i recursos digitals Codi:  M1.465    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
 
El periodisme ja és digital i, per poder informar de manera correcta i eficaç, cal conèixer les múltiples eines (la majoria d'elles gratuïtes) que el periodista pot localitzar. Amb elles pot produir, editar i difondre millor els seus treballs, a més d'experimentar amb noves narratives. Sense el coneixement d'aquestes eines el periodista digital veu limitada la funció del seu treball. Amb aquestes eines podràs treballar amb redaccions virtuals, crear fotografies interactives, timelines, mapes i gràfics amb gairebé un sol cop de clic.
 
L'assignatura Eines i recursos digitals vol oferir una aproximació a programes i solucions informàtiques que ens poden ajudar a desenvolupar i donar valor afegit als continguts informatius que com a periodistes desenvolupem.  Davant la multiplicitat d'eines i alternatives disponibles, fem una selecció de recursos ja que la finalitat principal d'aquesta assignatura és despertar la curiositat i l'interès per les possibilitats que ofereixen aquests recursos i ser capaç d'identificar, avaluar, triar i experimentar amb ells per adoptar la millor solució possible.

Amunt

L'assignatura s'integra en el programa de formació especialitzada de Màster, amb l'objectiu de desenvolupar noves destreses i narratives en l'alumne, perquè sigui conscient de les actualitzacions contínues sobre noves eines i recursos digitals. En aquesta assignatura aprendran a conèixer la funcionalitat de cadascuna, en quines cobertures es pot utilitzar i quins resultats aporta.

Amunt

 
Tots aquells relacionats amb el periodisme,  ja sigui en l'àmbit dels mitjans de comunicació o de la informació corporativa.

Amunt

No són necessaris.

Amunt

L'assignatura té l'objectiu de desenvolupar una capacitat de treball i analítica per afrontar els reptes de cobertures informatives digitals, detectar les seves fortaleses, debilitats i pertinència en cada cas.  

Les competències de l'assignatura són les següents:  

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.   
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.  
 • Capacitat de fixar metes i prioritats a l'hora de realitzar una tasca, desenvolupar una àrea o un projecte convenint l'acció, els terminis i els recursos que s'han d'utilitzar.   
 • Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.   
 • Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiva.   
 • Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa. 
 • Dominar l'ús i l'aprofitament de les tecnologies i les plataformes de comunicació per a la producció i la difusió  


Els resultats d'aprenentatge són els següents:

 • Entendre les possibilitats i reptes que presenta l'entorn tecnològic actual per al desenvolupament de la tasca periodística.
 • Identificar eines i recursos online útils per a la producció, edició i difusió de continguts informatius així com per a la pròpia organització del periodista.
 • Valorar l'adequació de cada tipus d'eina digital per donar solució a una necessitat concreta del periodista.

Amunt

 • El marc tecnològic actual del periodisme: possibilitats comunicatives i exemples d'aplicabilitat.
 • Eines d'organització per a periodistes.
 • Recursos en línia per a la producció i edició de continguts informatius.
 • Eines tecnològiques per a la difusió de la informació.

Amunt

Material Suport
Per què treballar amb eines digitals? Audiovisual
Eines de verificació d'informació Audiovisual
Com fer un podcast "de premi" Audiovisual
Com treballar amb eines de fotos i gràfics Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Crea un podcast des de zero Audiovisual
Kit bàsic d'eines Web

Amunt

Els materials que es faran servir a l'assignatura s'han seleccionat específicament per ajudar a l'estudiant a desenvolupar les habilitats i competències anteriorment indicades. Per a aquesta assignatura s'utilitzarà un manual bàsic, Herramientas Digitales para Periodistas, i s'indicarà les pàgines que us recomanen llegir per poder realitzar cada pràctica que us plantegem. També s'han desenvolupat continguts amb informació actualitzada i ampliada de diferents eines i que presentem mitjançant Wikis.

Així mateix, s'oferiran enllaços a un seguit de recursos externs o recopilats per la Biblioteca UOC que resultaran útils per l'elaboració de les activitats.

Amunt

Bernal Triviño, Ana Isabel (2014). Herramientas Digitales para periodistas. Barcelona: UOC editorial.

Borrull, Mari Carmen. María Jesús Espinosa (Podium Podcast): 'Nos gusta que nos cuenten historias; tenemos hambre de ficción'. Blog Máster en Innovación en Periodismo, 22-01-2017

Cid, Guillermo. "1M de clics al mes por cabrearte: las webs de desinformación se disparan con el covid". En: El Confidencial, 08-05-2020

Granger, Jacob. The state of information in global newsrooms: tools and tech on the rise, but digital not the answer to everything. Journalism.co.uk, 17-10-2019

Green, Daniel. International Fact-Checking Day: eight resources for verifying information. Journalism.co.uk, 02-04-2020

Radcliffe, Damian. Six tips to improve your radio and podcast interviews. journalism.co.uk, 25-11-2019

Sastre, Iñigo. 'Cacharradas' cumplimos dos años, y queremos contarte cómo hacemos el podcast. Podium Podcast, 26-02-2020

Amunt

Aquesta assignatura fa servir diferents metodologies que es combinen al llarg del procés d'aprenentatge per ajudar a assolir les competències que es treballen. Aquestes metodologies inclouen aprenentatge a partir de lectures, anàlisi i reflexions dels continguts prèviament seleccionats per l'equip docent, l'estudi i resolució de casos i l'aprenentatge a partir de l'experiència directa, en aquest cas, treballant amb les diferents eines i recursos.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Per superar l'assignatura, l'estudiant haurà de presentar totes les pràctiques d'avaluació continua (PAC) proposades al llarg del període docent. Aquestes PACs, quatre, consisteixen en la superació d'un seguit de reptes. L'enunciat de cada PAC s'anirà mostrant a l'aula segons el calendari previst i que es podrà consultar al final del pla docent.

L'enunciat de cada PAC explicarà l'activitat o activitats que s'han de desenvolupar per superar el repte amb indicació de les competències vinculades que es treballen.

La nota final de l'avaluació continua (AC) serà la nota final de l'assignatura. A la qualificació final es tindrà en compte tant la progressió de l'estudiant, com la seva participació activa a l'aula.

Només podran optar a la matrícula d'honor els estudiants que tinguin la qualificació més alta, sempre amb una nota d'AC igual o superior a 9, i que presentin una actitud proactiva dins de la dinàmica de treball de l'aula.

Nota:

Totes les assignatures del màster segueixen el model d'avaluació continuada per tal d'assegurar un seguiment correcte i assumible dels continguts i les activitats proposades.

Els terminis de lliurament de les diferents activitats són prou amplis perquè els/les estudiants puguin organitzar-se i gestionar el seu calendari acadèmic amb temps suficient. Tanmateix, si per motius laborals o de salut demostrables no es pugui presentar un exercici dins del dies fixats, l'estudiantat informarà prèviament al docent de l'aula i s'acollirà a la PAC global/síntesi, que serà els darrers dies del semestre. La qualificació obtinguda ponderarà amb la resta de notes per obtenir l'avaluació final.

Aquesta mesura de flexibilització només serà aplicable un cop per semestre i per assignatura per part d'un/a estudiant. Això implica que, per superar l'avaluació continuada, caldrà lliurar la resta de reptes dins dels terminis fixats

Amunt

L'estudiant rebrà un feedback personalitzat i individual de cada lliurament que faci. A més, a l'aula també es publicaran indicacions o correccions generals sobre el repte proposat.

Amunt