Xarxes de nova generació Codi:  M1.502    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les xarxes de telecomunicacions han patit al llarg dels anys una evolució marcada per la influència de diversos actors del mercat, com les operadores, els propis usuaris o fins i tot les organitzacions d'estandardització. Des del telègraf a la fi del segle XIX fins la telefonia mòbil del segle XX la tecnologia en les telecomunicacions ha anat evolucionant ampliant cada vegada més el ventall de serveis, adaptant-se a les necessitats dels usuaris.

Tanmateix, fins a l'aparició d'Internet, els serveis de telecomunicacions oferts als usuaris estaven molt lligats a la tecnologia de la xarxa (un servei una xarxa), el que limitava l'evolució i creació de nous serveis a causa del fort cost tecnològic requerit.

Amb la introducció massiva d'Internet a les llars i el boom experimentat per la telefonia mòbil de banda ampla (amb connexió de dades IP), els serveis han patit una expansió radical anant molt més enllà de les comunicacions de veu i l'intercanvi de correus electrònics. Aplicacions com la missatgeria instantània, les xarxes socials i jocs on-line són alguns exemples d'aquests nous serveis que estan ja totalment assimilats per la societat.

Les operadores de telecomunicacions són conscients d'aquesta evolució del mercat i que aquesta comporta, any rere any, un increment molt important de demanda d'ample de banda. Això implica realitzar fortes inversions en el desplegament i l'operació de les xarxes. Però el mercat no només demanda capacitat sinó que també garanties de qualitat de servei o QoS. Gràcies a la tecnologia IP es poden crear nous serveis en el futur els requeriments de QoS són desconeguts actualment.

Tots aquests factors han portat a les organitzacions d'estandardització del sector a definir un nou marc en el qual basar l'evolució de les xarxes de telecomunicacions i els serveis que s'ofereixen. D'aquesta iniciativa van sorgir les anomenades xarxes de nova generació o xarxes NGN en les quals es desvinculen totalment els serveis de la tecnologia subjacent en les xarxes de telecomunicacions, fent que cada un avanci de manera independent i possibilitant la convergència de xarxes.

Dins les NGN trobem el subsistema multimèdia IP (IP Multimedia Subsystem - IMS), originalment dissenyat com a part de l'estandardització 3GPP, i actualment acceptat com el pla de control de servei en les NGN. L'IMS orquestra la qualitat de servei (QoS) en les diverses capes de l'arquitectura NGN, centralitza l'autenticació, l'autorització i la comptabilització dels usuaris, i estableix les bases per la gestió de les subscripcions.

Però el futur apunta a una major heterogeneïtat i exigència en termes de QoS en els serveis que es faran servir on nous actors (no humans) faran un us molt intensiu d'aquestes xarxes de telecomunicacions: parlem d'aplicacions M2M com les smart cities o el cotxe connectat. Aquí és on les xarxes 5G volen proporcionar un servei de transmissió de paquets amb garantia de QoS que pugui encabir tots aquests serveis. La flexibilitat d'adaptació a usuaris i serveis cada vegada més diversos es un punt clau que les xarxes 5G hauran d'encarar i per a això es recolzaran en tècniques de virtualització de xarxes com Software Defined Networks (SDN) i Network Function Virtualization (NFV).

Amunt

La present és una assignatura obligatòria del Màster que forma part de les matèries de Telemàtica.

Amunt

La present assignatura es projecta sobre diferents camps professionals, entre els quals podem destacar els següents: 

 • analista/consultor d'integració de xarxes d'accés (convergència de xarxes heterogènies)
 • dissenyador d'aplicacions mòbils multimedia
 • cap de projectes en xarxes 4G i 5G
 • dissenyador de xarxes virtualitzades

Amunt

El coneixements previs recomanats per aquesta assignatura són:

 • xarxes IP
 • xarxes d'accés
 • xarxes troncals
 • serveis multimèdia basats en IP

Amunt

Per a realitzar les Pràctiques és necessari disposar d'un ordinador PC amb Windows 10 o MacOS Catalina amb més de 3 GB de disc dur lliure i connexió a Internet que pugui executar el programari VirtualBox. L'equip docent no pot garantir assistència per a altres sistemes operatius o altres versions, tot i que és possible que els programes usats en les Pràctiques funcionin correctament.

Amunt

Competències generals

 • CG8- Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, sent capaços d'integrar coneixements.

Competències transversals

 • CT1- Capacitat per a saber comunicar (de forma oral i escrita) les conclusions- i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CT2- Posseir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

Competències específiques

 • CE6 - Capacitat per a modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • CE7 - Capacitat per a realitzar la planificació, presa de decisions i empaquetatge de xarxes, serveis i aplicacions considerant la qualitat de servei, els costos directes i d'operació, el pla d'implantació, supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, així com gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.
 • CE9 - Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols d'Internet de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.

A més, aquesta assignatura conté els materials didàctics necessaris perquè l'estudiant assoleixi els objectius següents:

 • Conèixer el context tecnològic en el que ens trobem i que ha empès l'evolució de les xarxes.
 • Capacitat per comprendre el concepte de xarxes de nova generació (NGN) i entendre l'arquitectura de referència d'alt nivell.
 • Capacitat per identificar els diversos elements que constitueixen les NGN, així com la seva funcionalitat i la seva interrelació entre sí i amb la xarxa telefònica commutada (XTC).
 • Conèixer els reptes i els beneficis que poden aportar les NGN.
 • Comprendre els aspectes relacionats amb els protocols de senyalització i control
 • Conèixer els models de referència que descriuen el sistema IMS (IP Multimedia Subsystem)
 • Conèixer els principals protocols empleats en NGN/IMS per l'establiment de sessions multimèdia, i el control i l'admissió de recursos: protocols SIP i DIAMETER
 • Conèixer els principis d'orquestració de serveis en l'entorn de les NGN
 • Conèixer els reptes i els beneficis que poden aportar les xarxes 5G
 • Conèixer els principis bàsics de les tecnologies relacionades amb les SDN i NFV
 • Conèixer els principis d'orquestració de serveis en l'entorn de les NFV
 • Conèixer els principals protocols empleats en entorns de xarxes virtualitzades tant en el costat Southbound, com OpenFlow o NETCONF, com en el costat Northbound com HTTP REST.

Amunt

Mòdul 1. Context actual i evolució cap a les xarxes de nova generació

 1. Evolució de les aplicacions i usos de les xarxes
 2. Context actual en les aplicacions i usos de les xarxes
 3. Tipus de xarxes de telecomunicacions segons la seva tecnologia
 4. L'evolució dels models de comunicacions i l'ús de les xarxes

Mòdul 2. NGN i el camí cap al 5G

 1. Què són les xarxes de nova generació?
 2. L'arquitectura de referència en les xarxes NGN i l'evolució de les xarxes celulars a 5G
 3. Organismes que impulsen l'estandarització de les xarxes NGN i 5G

Mòdul 3. NGN/IMS a fons

 1. Arquitectura funcional de NGN/IMS
 2. Capa de transport
 3. Capa de servei
 4. Capa d'aplicació

Mòdul 4. La virtualizació de les xarxes

 1. Software Defined Networks
 2. Network Function Virtualization

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Model pendent assignació

 

Amunt