Processament avançat Codi:  M1.503    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Processament Avançat està estructurada en quatre mòduls complementaris on l'estudiant abordarà tècniques de processament avançat de senyal. En aquesta assignatura l'estudiant treballarà conceptes de tècniques de disseny de filtres en el domini de Fourier, complentant així la seva formació en les tècniques clàssiques de processament de senyal. Posteriorment l'estudi se centrarà en les tècniques de processament estadístic, incidint en aspectes de teoria de l'estimació de senyal i la seva aplicació en el camp del processament de senyal. Inicialment es treballaran en profunditat els conceptes de processament lineal òptim per finalitzar el curs amb l'estudi de tècniques de filtrat adaptatiu. Finalment, per completar la formació l'estudiant treballarà amb diverses aplicacions en el camp del processament de senyal avançat i la seva aplicació als sistemes de telecomunicació.

Amunt

L'assignatura  Processament Avançat s'emmarca dins del context de les tècniques de processament de senyal. Com a tal, assenta les bases per a la comprensió de conceptes avançats en els sistemes de telecomunicació, sent un factor important la seva relació amb els continguts d'altres assignatures del pla d'estudis com a Disseny de sistemes de comunicació i Sistemes de Radionavegació. Tot i no ser prerrequisit per cap d'elles, els seus fonaments de processament ajudaran a l'estudiant a comprendre algunes de les tècniques que s'utilitzen en l'àmbit de les telecomunicacions.

Amunt

Aquesta assignatura resulta útil per al desenvolupament i comprensió de tots els conceptes de processament avançat de senyal estudiats durant el màster. És d'especial interès l'àmbit del disseny de sistemes de telecomunicació i els sistemes de radionavegació especialment, així com en les assignatures d'Instrumentació Electrònica i Disseny i aplicacions d'antenes.

Amunt

 

 

 

Fonaments de processament digital de senyal

Senyals i sistemes Discrets

Amunt

 

14.              Capacitat per aplicar mètodes de la teoria de la informació, la modulació adaptativa i codificació de canal, així com tècniques avançades de processament digital de senyal als sistemes de comunicacions i audiovisuals.

 


Els objectius de l'assignatura de Processament Avançat són els següents:

 

1.     Oferir una visió general sobre les tècniques de disseny de filtres en el domini de Fourier permetent a l'estudiant conèixer les tècniques clàssiques de disseny de filtres i la seva aplicació en el camp del processament de senyal.

 

2.     Introduir els conceptes fonamentals de la teoria de l'estimació així com la seva aplicació en el camp del processament de senyal òptim.

 

3.     Conèixer els fonaments de les tècniques de filtrat lineal òptim o de Wiener i aplicar-los de forma apropiada en el disseny d'algorismes de processament de senyal.

 

4.     Introduir les bases i els fonaments de les tècniques de filtrat adaptatiu.

 

5.     Conèixer les principals estructures de filtres adaptatius i tenir capacitat de seleccionar quines són les més apropiades per a les aplicacions de processament de senyal.

 

6.     Conèixer les principals aplicacions del processament òptim i adaptatiu en l'àmbit del disseny de sistemes de telecomunicació i audiovisuals.

Amunt

 

Mòduls  

Breu descripció

Mòdul 1:

Tècniques de disseny de filtres en el domini de Fourier.

En aquest primer mòdul l'estudiant treballarà amb tècniques de disseny de filtres en el domini de Fourier. S'estudiaran les principals tècniques de disseny de filtres FIR i filtres IIR així com els principals avantatges i inconvenients de cadascuna d'elles.

Mòdul 2:

Teoria de l'estimació i processament de senyal òptim.

En el segon mòdul s'introdueixen els conceptes de processament òptim del senyal. Per a això es repassaran conceptes d'estadística i processos estocàstics i el seu ús en el disseny de filtres òptims aplicant criteris d'optimització.

Mòdul 3:

Introducció a les tècniques de processament de senyal adaptatiu

El tercer mòdul de l'assignatura introdueix a l'estudiant en les tècniques i conceptes teòrics de processament adaptatiu. Després d'una introducció conceptual a les tècniques de processament adaptatiu s'estudiaran les principals estructures com el LMS, el RLS o l'estructura de Gram Smidth.

Mòdul 4:

Aplicacions

En el quart capítol de l'assignatura es pretén proporcionar a l'estudiant una visió extensa de les aplicacions de processament òptim i adaptatiu en el camp de les telecomunicacions i els sistemes audiovisuals. Amb aquest capítol d'aplicacions es pretén que l'estudiant pugui integrar els coneixements i relacionar-los amb altres matèries de forma transversal.

Amunt

Amunt

Consulta dels materials disponibles en l'assignatura.

Material

Soport

Apunts de Processament avançat

PDF

VLab (Matlab)

Software online

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt