Disseny de sistemes de comunicació Codi:  M1.504    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Disseny de Sistemes de Comunicació" està plantejada com una assignatura terminal en el Màster en Enginyeria de Telecomunicació i té per objectiu oferir als estudiants una visió global sobre el disseny de sistemes de comunicació. Per aquesta raó es pressuposen uns coneixements complets sobre diferents sistemes de comunicacions.

L'assignatura està estructurada en dues parts ben diferenciades:

Una primera part, més acadèmica, servirà per revisar i reflexionar sobre alguns aspectes dels sistemes de comunicacions. Primerament es revisaran els  paràmetres que especifiquen un sistema  per, a continuació, poder analitzar de forma crítica alguns exemples de sistemes de comunicacions buscant la justificació a la forma com han estat dissenyats.

Una segona part, amb una participació més activa del estudiant, servirà per integrar els coneixements adquirits en diferents assignatures del màster. Aquesta part serà essencialment pràctica i permetrà dissenyar un sistema de comunicacions a partir d'unes especificacions fent ús de tots els coneixements del alumne.    

 

 

Amunt

L'assignatura es planteja com una assignatura on l'estudiant pugui integrar tots els coneixements sobre sistemes de comunicacions i per tant pensada per ser cursada al final del màster. L'objectiu és que l'estudiant, a partir de l'anàlisi d'un seguit de casos, sigui capaç de justificar el disseny de diferents sistemes de comunicacions reals així com posar en pràctica la seva capacitat per dissenyar un sistema. És, per tant, necessari que els estudiants coneguin diferents sistemes de comunicació,  per poder dur a terme un treball crític orientat a la síntesi i integració de coneixements. 

 

Amunt

Aquesta assignatura està emmarcada dins del conjunt d'assignatures del màster d'Enginyeria de Telecomunicació orientades a l'enginyeria de sistemes de comunicació. Per tant, els coneixements i competències assolides en l'estudi d'aquesta assignatura han de permetre a l'estudiant aplicar aquests coneixements en l'àmbit professional, especialment en el que es refereix a la direcció, gestió, disseny i desenvolupament de sistemes de comunicació.

Amunt

Cal tenir els coneixements de diferents sistemes de comunicació. En concret s'espera que els estudiants tinguin coneixements de sistemes de comunicacions fixes i mòbils, de sistemes de comunicacions sense fils, per cable i òptics. Cal també tenir coneixements sobre la capa física i d'accés al medi dels sistema de comunicacions.

 

Amunt

Com aquesta assignatura té un objectiu integrador dels coneixements adquirits al llarg del màster,  és recomanable realitzar-la l'últim curs dels després d'haver superat la majoria dels crèdits del màster.

 

Amunt

L'objectiu general de l'assignatura consisteix a proporcionar a l'estudiant una visió més completa d'un sistema de comunicacions.

Aquest objectiu es desglossa en els següents objectius específics:

 1. Conèixer els paràmetres que especifiquen un sistema de comunicacions i seleccionar els més rellevants en funció del servei.
 2. Comparar de forma crítica diferents sistemes de comunicacions i justificar la forma com han estat dissenyats.
 3. Capacitat per dissenyar un sistema de comunicacions a partir d'un conjunt d'especificacions avaluant diferents opcions i escollint, en cada cas, la més adequada.
 4. Ser conscient de la dificultat en el disseny d'un sistema de comunicacions i els compromisos que cal gestionar a la pràctica (cost, prestacions, qualitat, recursos,...).

Amunt

Mòdul didàctic 0.

Disseny de Sistemes de Comunicació

 • Introducció i metodologia
 • Objectius
 • Continguts
 • Bibliografía

 

Mòdul didàctic 1.

Especificaciones de un sistema y requerimientos de calidad de servicio

 1. Fases del disseny d'un sistema de comunicació
 2. Especificacions d'un sistema de comunicació
 3. Recursos i reptes en un sistema de comunicació
 4. Límits fonamentals en comunicacions

 

Mòdul didàctic 2.

Sistemes de comunicacions. Exemples de sistemes de comunicacions. Aplicacions.

 1. Sistemes de comunicació fix vc. mòbils
 2. Sistemes de comunicació de radiodifusió (Broadcast)
 3. Sistemes de comunicació de banda ampla (Broadband)
 4. Sistemes de comunicació ense fils (Wireless)
 5. Sistemes de comunicació PLC i Coaxial
 6. Sistemes de comunicació satèl·lit
 7. Sistemes de comunicació de curta distància

 

Mòdul didàctic 3.

Disseny d'un sistema de comunicació.

(Aquest mòdulo es realizarà de forma transversal al llarg del curso en forma de traball proposat / PAC's)

 

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt