Microelectrònica Codi:  M1.507    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Una vegada vistes les bases de l'Electrònica Digital, estem en condicions d'aprofundir en el disseny i implementació de circuits digitals. És aquesta assignatura es presentarà diferents formes de poder implementar un circuit digital, tant en FPGA (com s'havia introduït en Electrònica Digital) com en forma de circuit integrat (ASIC).
Aquesta assignatura comença descrivint els materials i les tecnologies de fabricació que s'utilitzen per crear els circuits integrats. Aquests conceptes serveixen per introduir els circuits integrats i descriure la seva implementació. Finalment, s'introdueixen els coneixements necessaris per poder analitzar i decidir per a un disseny concret quina tecnologia és més adequada per implementar-ho tenint en compte el seu cost en temps i recursos. 

Amunt

L'assignatura de Microelectrònica forma part del bloc d'assignatures d'Electrònica del Màster, juntament amb Instrumentació Electrònica.

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura és necessari haver cursat l'assignatura d'Electrònica Digital on es presenta conceptes com a llenguatges de descripció de Maquinari (VHDL), desenvolupament de circuits digitals en FPGA i coneixements de DSPs.

Amunt

Les competències del Màster que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per dissenyar i fabricar circuits integrats.  
 • Coneixement dels llenguatges de descripció maquinari per a circuits d'alta complexitat. 
 • Capacitat per utilitzar dispositius lògics programables, així com per dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals. 

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura estan dividits en els següents mòduls: 

 • Mòdul 1. Materials i tecnologies de fabricació de circuits integrats
 • Mòdul 2. Circuits CMOS, estructures lògiques i subsistemes
 • Mòdul 3. Subsistemes típics en circuits integrats
 • Mòdul 4. Introducció als circuits integrats d'aplicació específica. 
 • Mòdul 5. Dispositius programables FPGA

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà un No presentat
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt