Sistemes de radionavegació Codi:  M1.508    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Sistemes de Radionavegació està estructurada en dues parts clarament diferenciades. La primera part es centra en presentar els fonaments dels sistemes de radionavegació i radiodeterminació, en el seu conjunt, i posteriorment, en l'estudi detallat d'un cas particular de sistema de radiodeterminació com és el sistema radar. La segona part de l'assignatura, la més extensa, es centra en presentar els fonaments dels sistemes de radionavegació per satèl·lit, i entra en profunditat en l'anàlisi dels sistemes GPS i Galileo, tant a nivell de sistema com sobretot, a nivell del receptor d'usuari.

Amunt

L'assignatura Sistemes de Radionavegació s'emmarca dins del context de les aplicacions dels sistemes de telecomunicació. Com a tal, està relacionada amb els continguts d'altres assignatures del pla d'estudis com Disseny de sistemes de comunicació, pel que fa al disseny del sistema, i Processament avançat, pel que fa als algorismes de processament de senyal que s'incorporen als receptors de radionavegació.

Amunt

Aquesta assignatura resulta útil per al desenvolupament de totes aquelles activitats relacionades amb la determinació de la posició de l'usuari (com per exemple, la gestió remota de flotes de vehicles, agricultura de precisió, serveis en dispositius mòbils basats en localització, etc.) així com aquelles activitats relacionades amb la detecció d'objectius en moviment (com el control de navegació aèria o activitats de supervisió i vigilància).

Amunt

 

Coneixement previs

Assignatures on s'adquireixen

Teoria de sistemes de comunicacions  analògics i digitals

Sistemes de comunicació I

Fonaments de processament digital del senyal

Senyals i sistemes II

Fonaments sobre antenes

Antenes

Amunt

 

Coneixement previs

Assignatures on s'adquireixen

Teoria de sistemes de comunicacions  analògics i digitals

Sistemes de comunicació I

Fonaments de processament digital del senyal

Senyals i sistemes II

Fonaments sobre antenes

Antenes

Amunt

Competències específiques del Màster que apliquen a l'assignatura de Sistemes de radionavegació:

[18] - Capacitat per dissenyar sistemes de radionavegació i de posicionament, així com els sistemes radar.

A més, els objectius de l'assignatura de Sistemes de radionavegació són els següents:

1.    Oferir una visió general sobre els diferents sistemes radar existents, les seves aplicacions més comunes i la seva evolució històrica.

2.    Descriure els diferents elements que formen un sistema radar i els paràmetres bàsics que ho descriuen, així com els fonaments teòrics que ho sustenten.

3.    Comprendre els efectes de propagació que sofreix el senyal radar i les seves implicacions des del punt de vista pràctic. Calcular la precisió que ofereixen els senyals de radar.

4.    Distingir els diferents tipus de radars més utilitzats, així com les seves característiques principals i les seves limitacions.

5.    Presentar els sistemes de coordenades i projeccions més utilitzats en radionavegació.

6.    Descriure els sistemes de radionavegació terrestre basats en radiofars i els sistemes hiperbòlics més coneguts. Comprendre els sistemes utilitzats en aeroports per al control d'aproximació i ajuda per a l'aterratge d'aeronaus.

7.    Introduir els conceptes bàsics dels sistemes de radionavegació per satèl·lit i de mecànica orbital. Presentar els sistemes de navegació per satèl·lit de cobertura global i regional més importants.

8.    Introduir l'arquitectura del sistema GPS basada en tres segments: segment espacial, segment de control i segment d'usuaris. Mostrar les bandes freqüencials utilitzades en el sistema.

9.    Descriure l'estructura del senyal GPS, tant el format de senyalització com el missatge de navegació.

10.    Descriure l'arquitectura d'un receptor GPS, el funcionament dels blocs que la integren i els fonaments matemàtics que permeten calcular la posició de l'usuari a partir de la solució de navegació.

11.    Presentar els fonaments dels receptors GPS d'alta-sensibilitat, aquells que operen en condicions de treball per les quals el sistema GPS no va ser inicialment dissenyat.

12.    Conèixer les fonts d'error que afecten al càlcul posicionament i comprendre els mètodes de processament de dades que permeten combatre els efectes no desitjats provocats per aquestes fonts d'error.

13.    Formular diferents tipus d'equacions de navegació i deduir algorismes per solucionar-les. Entendre els fonaments del posicionament diferencial i amb fases de portadora.

14.    Presentar els sistemes d'augmentació, centrant-se en els casos de DGPS i SBAS.

15.    Conèixer el sistema Galileo, fent especial èmfasi en l'arquitectura del sistema i els serveis oferts.

16.    Exposar els paràmetres bàsics dels senyals de Galileo i explicar les modulacions i tècniques de multiplexació que adopta i que no estaven presents en el senyal bàsic de GPS. Analitzar l'impacte que té l'ús de senyals BOC en el receptor i esbossar les tècniques que existeixen per combatre l'existència de falsos punts de lock del llaç de codi.

17.    Introduir el principi de funcionament dels receptors amb capacitat multi-freqüència/multi-constel·lació.

18.    Presentar la tècnica d'hibridació de senyals GNSS amb mesures de sensors inercials.

Amunt

 

Mòduls

Breu descripció

Mòdul 1:

Introducció als sistemes de radionavegació i radiodeterminació

Es proporciona una primera visió dels fonaments que sustenten als sistemes de radionavegació i radiodeterminació, així com els diferents tipus de mesures que poden dur-se a terme per a obtenir informació de posicionament.

Mòdul 2:

Sistemes radar

Es realitza un estudi detallat dels fonaments d'operació dels sistemes radar, la seva arquitectura, els principis matemàtics que permeten la detecció d'objectius a partir de l'anàlisi del senyal rebut i una revisió dels diferents efectes de propagació que dificulten la tasca d'un sistema radar.

Mòdul 3:

Sistemes de radionavegació

Presenta els diferents sistemes de radionavegació existents, tant terrestres com per satèl·lit, oferint també una revisió dels sistemes de coordenades i projecció més utilitzats per representar la informació de posició.

Mòdul 4:

El sistema GPS

Aquest mòdul es centra en l'anàlisi detallada del que sens dubte és el sistema de radionavegació per satèl·lit més conegut i utilitzat actualment: el sistema GPS. El mòdul realitza primer una introducció als diferents segments que formen el sistema i el format de senyalització utilitzat, per a, posteriorment, centrar-se en aspectes relacionats amb l'arquitectura i les tècniques de processament de senyal en el receptor de l'usuari, mitjançant les quals és possible obtenir la solució de posició.

Mòdul 5:

El sistema Galileo i sistemes híbrids

Aquest últim mòdul de l'assignatura estén els coneixements del mòdul anterior al cas del sistema europeu de radionavegació per satèl·lit Galileo. Aquí es presenten les particularitats del sistema Galileo a nivell de format de senyalització, i les implicacions que això té a nivell del receptor d'usuari. D'altra banda, el mòdul ofereix també una revisió dels sistemes d'augmentació que tenen com a objectiu millorar les prestacions dels sistemes de radionavegació per satèl·lit.

 

Amunt

 • Guies d'estudi de cadascun dels mòduls
 • Col·leccions d'exercicis resolts de cadascun dels mòduls
 • Aplicacions MATLAB

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt